IGOR KORUGA

igorkorugakonzerva
Autorstvo i izvedba: Igor Koruga

Dramaturški/koreografski saradnik: Ana Dubljević

Produkcija: Ksenija Đurović

Ko-produkcija: Stanica – servis za savremeni ples / Beograd, Uferstudios GmbH / Berlin; Workspace Brussels & Rosas danst Rosas & PARTS / Brisel – u okviru evropske plesne mreže Life Long Burning; Tala plesni centar & TASK program u okviru platforme mladih koreografa / Zagreb;  Bitef Teatar/ Beograd.

Finansijska podrška: Ministarstvo kulture i javnog informisanja Republike Srbije; Tanzstipendium program kancelarije gradonačelinka Berlina za kulturne delatnosti / Berlin;
Hvala: Nicolas Y Galeazzi, Charlotte Vandevyver, Barbara Friedrich, Nina Kurtela i Ana Vujanović

na traci/streamlined
Rad istražuje ulogu javnog govora
u medijatizovanom, neoliberalnom, kapitalističkom društvu,
kroz propitivanje društvenih pozicija ikona pop kulture i umetnika nove generacije u oblasti savremenog plesa/performansa.
Kao hibridna koreografska izvedba
javnog govorništva, plesa i videa,
rad izlaže različite popularne retorike iz sveta umetnosti
koje oslikavaju današnje uslove umetničke proizvodnje,
sa kojima se mladi umetnici konstantno susreću.
Kritičnim i analogijskim propitivanjem statusa tih retorika
u okviru šireg konteksta popularne kulture,
cilj rada je da javno analizira
opštu popularizovanu sliku umetnika u današnjem društvu
i prostor za njegovo politično (ne)delovanje u njemu.
Na formalnom planu,
rad takođe analizira koreografiju
u sferi nematerijalne forme – jezika,
proizvodeći “jezičku koreografiju” kao, prošireni oblik plesnog izražaja.

 Na traci by Nebojsa Babić

Authorship & performance: Igor Koruga

Dramaturgical/choreographic assistance: Ana Dubljević

Production: Ksenija Đurović

Co-production: Station Belgrade, Uferstudios GmbH / Berlin; Workspace Brussels & Rosas danst Rosas & PARTS / Brussels – within EU network Life Long Burning; Tala Dance centre & TASK program within PLATFORMA/ Zagreb;  Bitef Teatar/ Beograd.
Financial support: Minsistry of culture and information Republic of Serbia; Tanzstipendium Senat / Berlin;

Thanks to: Nicolas Y Galeazzi, Charlotte Vandevyver, Barbara Friedrich, Nina Kurtela i Ana Vujanović

Work explores role of public speaking within mediatized, neoliberal, capitalistic society through questioning the social statuses of pop- and contemporary art icons and the new generation of artists within field of contemporary dance and performance. As a hybrid choreographic performance of public speaking, dance and video, this work exposes different popular rhetorics from the artworld that reflects nowadays conditions for art production, emerging artists continuously face with. By critical and analogical requestioning of such rhetorics statuses within wider context of popular culture, the aim of this work is to publicly analyse a general popularised image of the artist within the society nowadays and the space of his/her (non-)politicallity within it. On a formal plan, work also analyses choreography within sphere of immaterial form – language, producing the “language choreography” as an extended for m of stage expression.