Irma Omerzo: Opna

31.5. Petak / Friday 18:30h

Opna / Membrane (Irma Omerzo) @ Hala V

18. Irma Omerzo

HRV

Opna

1. anatomski, tanka kožica koja oblaže tkivo; ovojnica

2. tanka kožica ili pločica, napeta ili tako postavljena da titra ili prenosi titraje i slično; membrana, obično dio nekog tijela, tjelesnog organa ili instrumenta i slično

3. tanka zategnuta elastična pregrada koja dijeli neki prostor, odjeljuje dvije komore, obavija neki organ, prima i prenosi kolebanja tlaka i slično

4. tehnički, tanka opna koja čini sastavni dio zvučnika

Opna je ples o prostoru između tijela, o granicama između svjetova, o pogledima između odnosa. Opna je šuštanje i grmljavina, sjećanje prvog dodira, napunjena praznina. Opna nosi memoriju svih prostora u kojima je boravila – jednog dućana, jednog podruma, jednog bivšeg marketa koji je prije bio muzejsko skladište, jednog bivšeg kina koje je nedavno postalo dvorana, jedne bivše tvornice koja je danas prostor kulture, jednog kulturnog centra, ili možda dva. Opna je priča o promjenama u javnim prostorima, o brisanju herojskih narativa, o izgradnji novih susreta. Opna je najlon koji se transformira, scenografija od zraka, topla sintetika. Opna je ples u titrajima, vibracija kontrabasa, dodir naježene kože, pokret na granici čujnosti. Opna je granica vidljivosti, borba za opstanak, hvatanje daha. Opna je ples triju tijela, nekoliko krajolika i jednog instrumenta.

Ideja i koreografija / Idea and choreography: Irma Omerzo

Plesna izvedba / Dance performance: Filipa Bavčević, Ema Crnić, Nastasja Štefanić

Glazbena kompozicija i izvedba na kontrabasu / Music composition and performance on double bass: Roko Crnić

Scenografija / Scenography: Numen i Vanja Magić

Dramaturgija / Dramaturgy: Jasna Jasna Žmak

Oblikovanje svjetla / Light design: Nikša Mrkonjić

Asistentica koreografkinje / Assistant choreographer: Danijela Renić

Grafičko oblikovanje / Graphic design: Boris Greiner

Fotografije / Photography: Jasenko Rasol

Posebna podrška na probama / Special support at rehearsals: Lisa

Produkcija / Production: MARMOT

Predstava je nastala u suradnji s: Ministarstvom kulture Republike Hrvatske, Gradskim uredom za kulturu, obrazovanje i sport grada Zagreba, Kulturnim centrom Travno, Centrom za kulturu Trešnjevka CeKaTe i Zagrebačkim centrom za nezavisnu kulturu i mlade Pogon Jedinstvo.

Napomena: Publika je smještena na jastučićima na podu unutar zatvorenog prostora opne, stoga je broj mjesta ograničen.

 

ENG

Membrane

  1. Anatomical, thin skin that covers tissue; span
  2. Thin skin or plate, strained or set up to vibrate or to transfer vibrations etc.
  3. Thin strained elastic compartment that divides some space, divides two chambers, winds an organ, receives and transfers fluctuations of pressure etc.
  4. Technical, thin membrane which is an integral part of a speaker

 

Membrane is a dance about space between bodies, about boundaries between worlds, about views between relationships. Membrane is rustling and thunder, memory of first touch, filled void. Membrane carries memory of all spaces in which it resided – one store, one basement, one former market that was a former museum storage space, one former cinema that recently became a hall, one former factory that became a cultural space today, one cultural center, or maybe two. Membrane is a story about changes in public spaces, about erasing heroic narratives, about building new encounters. Membrane is nylon that transforms, scenography of air, warm synthetics. Membrane is a dance in vibrations, vibrations of a double bass, touch of shuddered skin, movement on the edge of earshot. Membrane is edge of visibility, fight for survival, catching your breath. Membrane is dance of three bodies, several landscapes and one instrument.

The show was made in collaboration with: Ministry of Culture of Croatia, City Office for Culture, Education and Sport Zagreb, Travno Cultural Center, Trešnjevka Cultural Center CeKaTe and Zagreb Center for Independent Culture and Youth Pogon Jedinstvo.

Note: The audience is placed on small pillows on the floor in a closed space of the membrane, thus the number of seats is limited.