KLIKER FESTIVAL PLATFORMA HR 2016

U sklopu godišnjih aktivnosti suradničke platforme KLIKER, prve hrvatske platforme za razvoj suvremenog plesa za mladu publiku, održava se KLIKER festival. KLIKER festival međunarodni je festival posvećen novim formatima prezentacije, produkcije, istraživanja i edukacije u polju suvremene plesne umjetnosti usmjeren na mladu publiku i njezin razvoj. Plesne izvedbe i različiti rezidencijalni, edukativni i interdisciplinarni programi, urbane intervencije i laboratoriji za djecu i mlade održavat će se na različitim lokacijama u gradovima Zagrebu i Varaždinu.

KLIKER je prva hrvatska platforma koja potiče razvoj plesa za mladu publiku na području cijele Hrvatske. Pokrenut je u rujnu 2013. godine na inicijativu plesne umjetnice Sanje Tropp Frühwald i umjetničke organizacije VRUM, a okuplja plesne i kazališne organizacije: PC TALA [Zagreb], Prostor Plus [Rijeka], IKS Festival [Split], Centar za pokret [Split], Dječje kazalište Dubrava [Zagreb], Assitej Hrvatska [hrvatska mreža profesionalnih i profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade], Centar za izvedbene umjetnosti Varaždin i festival Dani suvremenog plesa u Varaždinu, a nedavno je otvoren i dijalog s Kazališnim Epicentrom. U okviru ovog sveobuhvatnog i dugoročnog projekta  istražuju se novi načini produkcije u kojima mlada publika dobiva priliku aktivnog sudjelovanja u stvaranju scenske umjetnosti i umjetničkim procesima, pronalaze se aktualni pristupi plesu te se podržava održivi razvoj publike kroz suradnju s profesionalnim umjetnicima, stručnjacima i pedagozima, formirajući adekvatne strukture i metode normiranja evaluacijskih procesa kreiranja i biranja umjetničkih sadržaja za mladu publiku.

Kroz rad KLIKERA spomenute organizacije kreiraju različita događanja za mladu publiku (istraživanja, laboratorije, predstave, instalacije, radionice, festivale), omogućuju sustavnu edukaciju i diseminaciju znanja, metodike i teorije u praksi, ali se bave i strukturnim promjenama i lobiranjem na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. KLIKERovim inovativnim, inkluzivnim i interaktivnim projektima cilj je sretnije i ispunjenije društvo, širenje horizonata, uključivanje djece i mladih u društvene i umjetničke procese, s iznimnim osjećajem za pravo djeteta na bezbrižno odrastanje.

KLIKER je aktivni član europske mreže FRESH TRACKS EUROPE posvećene razvoju suvremenog plesa za mladu publiku te u suradnji s većim brojem međunarodnih organizacija priprema nove suradničke projekte. Nacionalnu platformu KLIKER podržala je i Zaklada Kultura Nova, a dio programa podržanih kroz rad KLIKERa uključeni su u projekt „Ruksak pun kulture“ kojeg provodi Ministarstvo kulture RH.

As part of annual activities by the collaborative platform KLIKER, the first Croatian platform for development of contemporary dance for young audience, the KLIKER Festival will be held. The KLIKER Festival is an international festival focused on new formats of presentation, production, research, and education in the field of contemporary dance art intended for the young audience and its development. Dance performances and different residential, educational, and interdisciplinary programmes, urban interventions and laboratories for children and teenagers will be held on different locations in Zagreb and Varaždin.

KLIKER is the first Croatian platform for development of contemporary dance for young audiences. It was initiated by dance artist Sanja Tropp Frühwald and VRUM Performing Arts Collective in September of 2013. and it includes several dance organizations: Dance center TALA [Zagreb], Prostor Plus [Rijeka], IKS Festival [Split], Center for Movement [Split], Children’s Theatre Dubrava [Zagreb], Assitej Croatia [Croatian network of professional and professionally directed theatres for children and young people], Center for Performing Arts Varaždin and festival Days of Contemporary Dance in Varaždin, with recently started collaboration with Theatre Epicentre. The main goal within this comprehensive and long-term project is to find new forms of production in which young audience is involved in the process of creating a theatre piece or to partake in overall artistic processes.

KLIKER’s efforts to expand local and European audience are made with distinct comprehension of the specific context in which new generations of young audience use new technologies and understand new ways of communication. Through KLIKER’s activities previously mentioned organizations create different happenings for young audience (researches, labs, shows, installations, workshops, and festivals), they provide systematic education and dissemination of knowledge, methods and theory, as well as the practical application of theory and structural changes and lobbying on local, national and international level. For KLIKER’s innovating, inclusive and interactive projects the main goal is a happier and more fulfilled society, broadening one’s horizons, inclusion of children and young people in social and artistic processes while being extremely sensitive about children’s right to grow up carefree. KLIKER is an active member of the European network FRESH TRACKS EUROPE dedicated to the development of contemporary dance for young audience and is also collaborating and coworking with a number of international organisations on new collaborative projects. National platform KLIKER is supported by Kultura Nova Fundation, with some programs that are supported by the project „A BACKPACK [full of] CULTURE“ developed by the Croatian Ministry of Culture.

Kliker_fotka
Kliker