MINIMI…

fotkaZAplakatMINIMI

MINIMI…

…je suvremena i inetraktivna plesna predstava koja se događa u razini dječjih očiju.
…postavlja VELIKA pitanja o MALIM stvarima. Što je malo, a što je veliko? Tko je mali, a tko veliki čovjek?
…nas vodi na preslagivanje maštovite scenske slagalice koja pleše priče koje tijelo zna ispričati.
…otvara svijet slobode i vidi stvarnost u dimenzijama i perspektivama koje odrasli putem izgube i zaborave, kroz lakoću i brzinu prelaska iz realnog u nadrelno, u igru, rastvara maštu pokretom.
…govori o identitetu, odrastanju,  i momentima kad smo “mali, ali smo veliki, odnosno nismo više mali, ali smo dosta veliki da ne budemo mali…”.
…govori o svakodnevnim životnim čudesima  koje možemo naći u najobičnijim sitnicama.
…govori o malim ljudima u velikom gradu, o uklapanju, pripadanju, samostalnosti i samopouzdanju.
…detaljno artikulira dijelove tijela tretirajući ih kao cjelinu.
…promatra ljudsko tijelo kao pozornicu i dozvoljava nam da tijelo i njegove mogućnosti, pa tako i nas same, vidimo na posve nov način.
…je podsjetnik da je svijet puno bogatiji, širi i dublji nego što ga obično percipiramo.
…je mini, sam ja, je iiiii, smo mi!

MINIMI

… is an interactive contemporary dance performance happening at children’s eye level.
… asks BIG questions about SMALL things. What is small, and what is big? Who is a small person and who is a big person?
… leads us to rearrangement of an imaginative stage puzzle which dances stories a body can tell.
… reveals a world of freedom and perceives reality in dimensions and perspectives lost and forgotten by adults as well as through easiness and speed of change from real to surreal and opens up imagination through movement.
… speaks of identity, growing up and moments when we are „small, but we are big, that is, we are not small anymore, but we are big enough not to be small…“.
… speaks of everyday miracles we can find in the most ordinary things.
… speaks about little people in a big city, about fitting in and belonging, about independence and self-confidence.
… articulates body parts in detail, treating them as a whole.
… observes human body as a stage and allows us to see its possibilities as well as ourselves in a completely new way.
… is a reminder that the world is much wealthier, wider and deeper than we usually perceive it.
… is mini, is me, is eeeee, is us!

Predstava MINIMI koristi okvir i principe dječje igre kako bi istražila određene prepoznatljive obrasce ponašanja kod pojedinca i njihov utjecaj na dinamiku, odnosno stvaralačku snagu grupe.  Kroz zaigrane principe bavi se važnim pitanjima vlastitog identiteta, samopouzdanja i važnosti svakog pojedinca, ma kako malen ili velik on bio. MINIMI je predstava koja malenim gledateljima, neposrednošću izvedbe te svježim načinom pripovijedanja, otkriva nove kazališne dimenzije i perspektive, istodobno zagovarajući pozitivne vrijednosti  – suradnju i prijateljstvo. Jezik predstave je jednostavan, razumljiv i vrtićkom uzrastu, najvećim dijelom temelji se na pokretu i neverbalnoj komunikaciji, ali uključuje i razne druge mogućnosti pripovijedanja – govor i razgovor, glazbu, video, te plastično prikazivanje elemenata priče proizašlo iz istraživanja kocke kao osnovnog rekvizita predstave i scenografske baze. Uobičajena i svakodnevna forma, poznata i najmlađim gledateljima, u ovoj će se predstavi koristiti kao objekt neizmjernog kreativnog potencijala. Kocku se promatra kao jedinicu poput gradivnog elementa ili kao unutrašnje tijelo, kao igračku ili kao igru, ili pak kao simbol (u slučaju najmanje, crvene kockice) – svaka od ideja moći će zaživjeti i u svakodnevnom didaktičkom ili likovnom radu s djecom.

 

The play MINIMI uses framework and principles of a children’s play to explore specific recognizable patterns of behavior of the individual and their influence on the group dynamics and their creative power. It deals with the question of self-identity, self-confidence and the importance of every individual using different playful principles, no matter how big or small one is. MINIMI is a performance which reveals new theatre dimensions and perspectives while advocating positive values – companionship and friendship. The language of the play is simple, understandable to preschoolers and is based on movement and nonverbal communication but it includes different possibilities of narrating – speech and conversation, music, video and plastic display of elements developed from the exploration of a cube as a basic prop for the play and as a scenographic foundation. The usual and everyday form, known even to the youngest spectators, will be used in the play as an object of immense creative potential. The cube is regarded as a unit like building block or internal body, as a toy or children’s play, or as a symbol (as in the case of the smallest red cube) – each idea can come to life in everyday didactic and artistic work with children.

MINIMI1  MINIMI2 MINIMI3  MINIMI4 MINIMI5  MINIMI6