NAJBOLJA – TASK najbolji

Najbolja je nastala u najboljem krevetu u najbolje vrijeme na najboljem rođendanu sa najboljom hranom. Rođena 1982., 1988. i ponovno 1992. god.
2009. g. diplomirala na Odsjeku za psihologiju Hrvatskih studija.
2010. godine stječe zvanje BA umjetnosti na Sveučilištu za umjetnost u Berlinu, pohađajući Hochschuelubergreifendes Tanz Zentrum za “Suvremeni ples, koreografiju i kontekst”. 2011. povratkom iz Berlina aktivira se u udruzi za izvedbene umjetnosti Prostor Plus u Rijeci kao član koordinacijskoga tima,
obavljajući aktivnost povezane s pisanjem i vođenjem projekata, PR-om, marketingom i drugim aktivnostima. Od 2015. to više nije.
2011. godine promovira i zalaže se za inicijativu QuestionCopyright.org.
Od iste te godine djeluje i kao pedagog u području izvedbeih umjetnosti.
Od 2012. god. student je prediplomskog studija animiranog filma i novih medija na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. 2013. godine dio je Organizacijskog Odbora Povorke Ponosa u sklopu Zagreb Pridea. Također, od 2013. godine član je koordinacijskog tima Eksperimentalne Slobodne Scene/ekscenea/, udruge za razvoj i afirmaciju izvedbenih umjetnosti u Zagrebu. Od 2014. to više
nije. 2014. god. diplomirala je na odsjeku za kulturalne studije pri Filozofskom fakultetu gdje stječe zvanje BA kulturologije, te iste godine upisuje MA na Akademiji primijenjenih umjetnosti, smjer Novi mediji u Rijeci.
Kao psihologinja educira se za ACT (Acceptance and Commitment Therapy) terapeuta, te je do srpnja 2014. god. djelovala kao vanjski suradnik u udruzi za prevenciju i tretman ovisnosti. Interesira se za izvedbenu umjetnost, film (u širokom smislu), suvremenu umjetničku praksu, strip i aktivizam, posebice u
domeni javnoga prostora i participacije. Zanimaju ju i implementacija meditativnih praksi u proces i razvoj pefromativnih praksi.
Trenutno prakticira znanje unutar odjela za ljudske resurse u jednoj hrvatskoj tvrtci. Kao umjetnica, djeluje autorski i izvođački surađujući s mnogim lokalnim i stranim umjetnicama, umjetnicima i umjetničkim grupama.
Također, djeluje kao aktivist u području razvoja zajednice, LGBTIQ+ prava, te je osnivač udruge LGBTIQ+ Centar Druga Rijeka.
Najbolja prekarni je radnik. Trenutno se priprema za najbolji nastup na TASK-u 2015. Moja prijava se temelji na odluci da reagiram kroz sažetak najboljih
TASKova koji su odabrani u najboljoj namjeri da rearanžiram odnose u našem
bliskom okolišu, a koji se čita kao vapor kulturne produkcije, te se tako
neposredno manifestira i u procesu “nuđenja” i “izbora” putem programa
TASK. Izabirući najbolje taskove i njihove najbolje dijelove u jedan najbolji koji idejno predstavlja radost,

Najbolja je stvorila najbolji TASK.

 

The Best

The Best was conceived on the occasion of the best birthday party with the best food in the best bed at the best time.
Born in 1982, 1988, and again in 1992.
2009. She graduated in Psychology at the University Centre for Croatian Studies.
2010. She obtained her B.A. degree at the Berlin University of Arts, Inter-University Centre for Dance (Hochschuelubergreifendes Tanz Zentrum, HTZ), study programme Dance, Context, Choreography.
2011. After her return from Berlin, she became active in the performing arts company Space Plus in Rijeka as a member of coordination team, fulfilling tasks related to writing and supervising projects, PR, marketing, and other activities. She left in 2015.
2011. She promoted and advocated the initiative QuestionCopyright.org. Since the same year, she has been teaching in the field of performing arts.
2012. Since that time, she has been an undergraduate student of Animation Film and New Media programme at the Academy of Fine Arts in Zagreb.
2013. Since that time, she has been part of Organization Committee of the LGBT pride march within Zagreb Pride. Furthermore, she became a member of coordination team of the Experimental Free Scene /EkS-scena/ in 2013, which is a working platform for development and affirmation of performing arts in Zagreb. She left in 2014.
2014. She obtained her bachelor degree in Department of Cultural Studies at the Faculty of Humanities and Social Studies in Zagreb, thus becoming B.A. in Culturology. In the same year, she became a M.A. student in the Department for Media Arts and Practices at the Academy of Applied Arts in Rijeka.
As a psychologist, she obtained her education as Acceptance and Commitment Therapy professions and until 2014, she was an associate in the Association for Prevention and Treatment of Addiction.
Scope of her interest are performing arts, film (in broader sense), contemporary artistic practices, comics, and activism, and this especially in the domain of public space and participation. She has also been involved in implementation of meditative practices in the process and development of performative practices. At the moment, she is practising her competence within a Human Resources Department in a Croatian company.
As an artist, she is author and performer and has collaborated with a number of local and foreign artists and art groups. Also, she has been an activist in the field of community development, LGBTI+ rights. She is a founder of LGBTIQ+ Centre The Other Rijeka Association.
The Best is a relentless worker.
At the moment, she is preparing for the best performance on the project TASK 2015.  My application is based on the decision to react through a summary of the best TASKs that were chosen with the best intention to rearrange relations in our close surroundings. This summary is read as a vapour of cultural production, therefore it is also directly manifested in the process of “offering” and “selection” by means of TASK programme.
By selecting the best tasks and their best parts to create the best one which, on the level of idea, represents joy,

the best created the best TASK.