Roberta Milevoj – Opet Roberta

Koreografija i izvedba: Roberta Milevoj

Glazba: Nenad Sinkauz

Dizajn svjetla: Bojan Gagić

Savjetnik: Matija Ferlin

Grafički dizajn: Mauricio Ferlin

Fotografije: Goran Škofić

Odnosi s javnošću: Morena Milevoj

Prijevod: Ana Uglešić

Partneri projekta: Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu – Kultura promjene, Mediteranski plesni centar – Svetvinčenat i Hrvatski institut za pokret i ples

Financijska podrška: Grad Pula i Ministarstvo kulture RH

Trajanje: 45 min

 

Opet Roberta je nova plesna predstava Roberte Milevoj koja istražuje mogućnosti preoblikovanja emotivnog doživljaja prirodnog prostora u umjetnom prostoru izvedbe. Crpeći materijal iz bivanja u prvom prostoru, prelaskom u drugi prostor dolazi do njegove transformacije. Tako promijenjen plesni materijal, podržan specifičnom glazbenom podlogom, stvara novu perspektivu vremena i prostora izvedbe.

Da li je prvi, prirodni, prostor samo mjesto iz kojeg crpimo inspiraciju za drugi, umjetni, prostor?

Da li je moguće prevesti jedan prostor u drugi?

Da li je moguće da se prostor promijeni samo zato što se naša percepcija promijenila?

Da li je moguće stvoriti treći, imaginarni, prostor kroz oživljavanje tjelesnog sjećanja?

Da li je ono što vidimo zaista to što vidimo?

” Vjerujem da je tijelo, kada se nalazi u neuobičajenom prostoru za stvaranje materijala, kao što je to priroda, suočeno s nedostatkom alata kojima inače raspolaže u stvaranju. U takvoj situaciji mijenjaju se i uvjeti u kojima predstava nastaje, kao i percepcija samog stvaranja. Zanimala me usporedba tih dvaju iskustva: kako promatrati osobni doživljaj prirode u koreografskom smislu, kako obraditi ono prirodno u performativnom smislu.”

Roberta Milevoj

” Odlučio sam snimiti “live sessione” promatrajući Robertine kretnje. Nastojao sam ih snimiti kao da se radi o tipičnom “field recordingu”. Te snimke tako su postale moja glazbena partitura.”

Nenad Sinkauz

Predstava je jednim dijelom inspirirana plesnim filmom Contrada koji je nastao u suradnji s redateljem Matijom Debeljuhom.

 

ROBERTA MILEVOJ Od 1998.g. sudjeluje kao izvođač i plesač u radovima mnogih renomiranih plesnih ansambala i nezavisnih skupina: Montažstroj, Liberdance, Zagrebački plesni ansambl, Studio za suvremeni ples, Tala, Sodaberg, Marmot, dance_lab collective, i dr. Surađuje sa brojnim koreografima i redateljima: M. Ferlin, B. Šeparović, I. Omerzo, A. Janeva, K. Levi, M. Debeljuh, T. Feller i dr. Od 2005.g. nadalje razvija svoj autorski rukopis te potpisuje više samostalnih i suradničkih predstava: TRIO (2005.g.), materijal248 (2009.g.), Roberta,Roberta (2011.g.), Rachel&Sonny (2012.g.), Opet Roberta (2013.g.).  2010.g. dobitnica je Nagrade hrvatskog glumišta za najbolju žensku ulogu u predstavi NASTUP. 2011.g. dobitnica je Produkcijske nagrade 28. Tjedna suvremenog plesa za predstavu Roberta, Roberta. 2013.g. nominirana je za Teatar.hr  Nagradu Publike u kategoriji izvođačice godine. 2014.g. postaje dio međunarodnog projekta apap – Performing Europe. Također radi kao pedagog na području suvremenog plesa. Trenutno živi i radi na relaciji između Pule i  Zagreba.

 

Roberta Again

Choreography and performance: Roberta Milevoj

Music: Nenad Sinkauz

Lighting design: Bojan Gagić

Advisor: Matija Ferlin

Graphic design: Mauricio Ferlin

Photography: Goran Škofić

PR: Morena Milevoj

Translation: Ana Uglešić

Project partners: Student Centre of the University of Zagreb – Kultura promjene (Change Culture),  Mediterranean Dance Centre – Svetvinčenat and Croatian Institute for Movement and Dance

Financial support: Town of Pula and Ministry of Culture of the Republic of Croatia

Duration: 45 min

 

Roberta Again is Roberta Milevoj’s new dance piece which explores the possibilities of reshaping the emotional experience of a natural space in an artificial setting such as a performance space. As the transit from the former into the latter is made, the material obtained by being in the natural place transforms. Backed by a specific musical background, such altered dance material creates a new perspective of the time and space of the performance.

Is the first, natural space just a place from which we draw inspiration for the other, artificial space?

Is it possible to translate one space into the other?

Is it possible for a space to change solely on the basis of a change of our perception?

Is it possible to create a third, imaginary space by reviving a physical memory?

Is what we see really the way we see it?

” I believe that the body, just like nature, is faced with a lack of the usual creating tools on disposal if it finds itself in a space rarely used for creating material. In such a situation, the conditions under which the show is being made change along with the perception of the creation itself. I was interested in comparing the two experiences: how to observe one’s personal perception of nature through choreography, how to deal with the natural when performing.”

Roberta Milevoj

” I decided to record live sessions while observing Roberta’s movements. I tried to do so as if doing some typical field recording. The recordings thus became my musical score.”

Nenad Sinkauz

The show has, in part, been inspired by Contrada, a dance film made together with director Matija Debeljuh.

 

ROBERTA MILEVOJ Since 1998, she has worked as a performer and dancer in the performances of many renowned dance ensembles and independent companies: Montažstroj, Liberdance, Zagrebački plesni ansambl (Zagreb Dance Ensemble), Studio za suvremeni ples (Contemporary Dance Company), Tala, Sodaberg, Marmot, dance_lab collective, and others. She works with numerous choreographers and directors: M. Ferlin, B. Šeparović, I. Omerzo, A. Janeva, K.Levi, M. Debeljuh, T. Feller and others. Since 2005, she has continued developing her author’s signature and has created several of her own, as well as cooperative performances: TRIO (2005), materijal248 (2009), Roberta,Roberta (2011), Rachel & Sonny (2012), Opet Roberta (2013). In 2010, she received the Croatian Theater Award for best female role in the play NASTUP (PERFORMANCE). In 2011, she received the Production award at the 28th Week of Contemporary Dance for her play Roberta, Roberta. In 2013, she was nominated for the Teatar.hr Audience Award in the performer of the year category. In 2014, she joins the international project apap – Performing Europe. She also works as an educator in the field of contemporary dance. She currently lives and works between Pula and Zagreb.