Selma Banich – Iwaly

Selma_Banich_Platforma_hr_2014_Photo_by_Domagoj_Blažević

© Photo: Domagoj Blažević

 

Izvedba: Selma Banich

Glazba: Adam Semijalac

Svjetlo: Mario Vnučec

Produkcija: OOUR

Trajanje: 25 min

 

Večeras vam predstavljam kratki izvedbeni komad – etidu – koja se u odnosu na istinske eksperimente što ih čovjek provodi srcem i tijelom, pokazuje žalosno beznačajnom. Unutar pokušaja da prisvojim prostor ovog tijela koje je pred vama, ukazuje se trenutak dostatnosti u kojoj njegovo prisustvo jest cjelovito. Ono što tada osjećam nije priroda sama, već priroda izložena metodi propitivanja koje strši pred nama.

Svi istinski eksperimenti što ih čovjek provodi srcem i tijelom – neovisno od konteksta – iziskuju svjedoka, zamišljenog ili stvarnog. Sjećanje –  (ovaj) prizor – ljubav, trebaju oko koje će ih htjeti vidjeti baš onakvima kakvi oni zaista jesu.

U odnosu na istinske eksperimente što ih čovjek provodi srcem i tijelom, ova će izvedba podnjeti da ju smatrate završenim djelom.

http://koautorskainicijativaoour.blogspot.com/

 

SELMA BANICH Izvedbena umjetnica, živi i radi u Zagrebu. Autorica je serije radova koje priprema samostalno i u suradnji s brojnim drugim umjetnicima, grupama i inicijativama. Stvara u mediju plesne izvedbe, performansu i akcijama u javnom prostoru, na filmu i u kazalištu, istovremeno angažirajući se u polju neformalne edukacije i istraživačkog rada. U promišljanju i prezentaciji vlastitog rada nastoji davati prednost etici ispred estetike, empatiji ispred utopije, umjetnosti ispred politike i prirodi ispred društva, proširujući tako kontekst u kojem svakodnevno uči, stvara i sudjeluje u organizaciji rada.

 

 

IWALY

Performance: Selma Banich

Music: Adam Semijalac

Light: Mario Vnučec

Production: OOUR

Duration: 25 min

 

Tonight, I present you a short performance piece – an étude – which, in relation to genuine experiments that one performs with heart and body, seems to be sadly insignificant. In an attempt to appropriate the space of this body that is in front of you, a moment of fullness appears, in which the presence of the body is complete. What I feel now is not nature itself, but nature exposed to a method of questioning that sticks out in front of us.

All genuine experiments that one performs with heart and body – independent of context – insist on a witness, imaginary or real. Memory – (this) scene – love, require an eye that will want to see them exactly as they truly are.

In relation to genuine experiments that one performs with heart and body, this performance will bear to be considered completed.

http://koautorskainicijativaoour.blogspot.com/

 

SELMA BANICH Performance artist, lives and works in Zagreb. Has authored a series of artworks, created independently or in collaboration with other artists, groups, and initiatives. She uses the medium of dance performance, performance art, and action in public space, both on film and in theater, simultaneously being engaged in the field of informal education and practice-based research. While conceiving and presenting her own work, she strives to give ethics priority over aesthetics, empathy over utopia, art making over politics, and nature over society, thus expanding the context for further learning, creation and participation in the organization of labor.