Shiatsu kod Ivane – special edition: Fascija

6.Ivana Rončević

Grupna radionica: Shiatsu kod Ivane – special edition: Fascija

U skladu s temom i posvećenosti radu plesnih umjetnica i umjetnika, tijekom ove radionice pažnju ćemo usmjeriti na fasciju – sve vaše boli, sve vaše traume, sve vaše umore, cijelu vašu povijest – onu lijepu i onu manje lijepu, svu onu koju dijelimo i koju ste sami odradili, zavrti se u fasciji. Odvrtit ćemo je kolektivno, radom u paru, disanjem, fokusom na upoznavanje i prijateljevanjem sa svojom i tuđom fascijom!

Bit će fascijanantno!

ENG

Group workshop: Shiatsu with Ivana – special edition: Fascia

According to the subject and dedication to the work of dance artists during this workshop we will focus our attention on fascia – all your aches, all your traumas, all your exhaustions, all your history – the beautiful one and less beautiful one, the one we share and the one you did by yourself spins in fascia. We will spin it collectively, working in pairs, by breathing, with focus on getting to know and becoming friends with our own and other’s fascia!

It will be fascianating!

HRV

Jam: Vidjela sam

Vidjela sam je istraživanje pokreta, jam i igra.

Kako funkcionira? Fokus je stavljen na traženje pokreta, plesova, tijela i koreografije drugih plesnih umjetnica i umjetnika u svome pokretu i tijelu.

Polazeći od razumijevanja da tehnike, alati i tehnologije kroz koje učimo ples neminovno uključuju razumijevanje i direktnog/indirektnog iskustva drugoga. Znanja i metodologije izvođenja i stvaranja pokreta najčešće proizlaze iz drugoga i prenose se u drugoga. Takva razmjena rezultira utjelovljenjima autoriteta, ideja i ideologija, pa se u ovom intenzivnom, somatski orijentiranom jamu nameću pitanja: Koga sam ja sve utjelovila? Čije sam ja utjelovljenje? Postoji li redoslijed ili hijerarhija među tim utjelovljenjima? Jesu li sjećanja na ta utjelovljenja stvarna?

Kad nekoga u svom tijelu ili pokretu prepoznamo, glasno izgovaramo ime ili ono pamtljivo od te osobe.

Jam postaje intenzivan, zabavan i krcat.

ENG

Jam: I saw

I saw is research of movement, jam and game.

How does it work? Focus is on looking for movement, dances, body and choreography of other dance artists in their movement and body.

 

Starting from understanding that techniques, tools and technologies through which we learn dance inevitably include also understanding direct/indirect experience of the other. Knowledge and methodologies of performing and creating movement most often come out of the other and are transferred into the other. That kind of exchange results with embodiment of authority, ideas and ideologies, so in this intensive, somatically oriented jam the questions that arise are: Who did I embody? Whose embodiment am I? Is there an order or hierarchy between these embodiments? Are memories of those embodiments real?

When we recognize someone in our body or movement, we loudly say the person’s name or something memorable of that person.

Jam becomes intensive, fun and packed.

HRV

Ivana Rončević

Živi i radi u Zagrebu gdje je 2009. godine diplomirala na odsjeku za psihologiju Hrvatskih studija. 2010. godine stječe zvanje BA umjetnosti na Sveučilištu za umjetnost u Berlinu, pohađajući Hochschuelubergreifendes Tanz Zentrum za “Suvremeni ples, koreografiju i kontekst.” Kao umjetnica, djeluje autorski i izvođački surađujući s mnogim lokalnim i stranim umjetnicama, umjetnicima i umjetničkim kolektivima. Sa svojim radovima gostuje na brojnim internacionalnim festivalima poput ImPulsTanza, Tanz Im Augusta, Diskurs Festivala, Kondenz Festivala, Lokomotiva festivala. Pokret i gestu smješta i u medij videa, a njezini video radovi bili su izloženi u Galeriji Bačva i Institutu za suvremenu umjetnost u Zagrebu. Od prosinca 2014. bliska je suradnica Najbolja koja 2015. godine osvaja nagradu publike na 16. Platforma HR festivalu te 2016. na Leap Second Festivalu osvaja nagradu Time Crystal Award.

ENG

Ivana Rončević

Lives and works in Zagreb where she graduated at Department of Psychology at University Department of Croatian Studies in 2009. In 2010 she gets her BA in Arts at University of the Arts in Berlin, where she attended Hochschuelubergreifendes Tanz Zentrum for “Contemporary dance, choreography and context”. As an artist she works as an author and performer, collaborating with many local and international artists and artistic collectives. Her work was shown at numerous international festivals like ImPulsTanza, Tanz Im Augusta, Diskurs Festival, Kondenz Festival, Lokomotiva Festival. She installs movement and gesture in videos too, and her videos were exhibited in Bačva Gallery and Institute for contemporary art in Zagreb. From December 2014 she is a close associate of Najbolja who won the audience award at 16th Platforma HR Festival in 2015 and in 2016 at Leap Second Festival wins a prize of Time Crystal Award.