TASK – DOM real time lab – S. Pregrad

Screen Shot 2017-03-10 at 12.03.58 AM IMG_3922TASK – DOM
Real time lab

Koncept i organizacija/Concept and organization: Sonja Pregrad
Sudjelujući umjetnici/ Participating artists: Lana Hosni, Vilte Svarplyte, Ema Kani, Josipa Štulić, Roko Crnić, Laura Barić, Sonja Pregrad i drugi.

U prostoru nehijerarhičnog dijaloga jedan medij stvara materijal prevodeći drugi – glazba prevodi koreografske upute, koreografija prevodi strategije videa, video prevodi proces nastajanja kostima, a kostimi tjelesno iskustvo stvaranja glazbe…

 

TASK. LJUDI. DOPUŠTENJE. KORACI. PORIJEKLO

Što znači podijeliti dio identiteta/rada s drugim umjetnikom?

U ovom laboratoriju će deset umjetnika iz različitih medija raditi sa idejama iz dosadašnjih 18 TASKova – tretirajući ih i kao direktne upute za stvaranje i kao vlastitu plesnu povijest.

Što sve znači dom? Kako svojim tijelima jesmo ili možemo biti dom drugima?

Koristiti ćemo bivanje zajedno, doživljavanje i razumijevanje drugih tijelima, kao ono gradi osjećaj (nematerijalnog) doma. Tijela kao dom, ali i kao lokacija stalnog diskontinuiteta.

Koreografija, tj. inteligencija odnosa/grupe/zajednice. Suradničko tijelo se definira odnosom, zajedničkim dobrom, dodirom, a ne vlastitim interesom.

‘Jednom kada se prošlo kroz stare sobe, dolazi vrijeme da se prijeđe prag prema različitim novim sobama. Te nove sobe će ipak uvijek biti povezane sa starima, čak i ako izgubimo ključeve njihovih brava.’

Heiko Daxl “Seuls – Thresholds”

Sonja Pregrad

je plesna umjetnica koja se u svom radu bavi (ne)materijalnosti plesa i koreografijom odnosa. Diplomirala je na ArtEZ u Nizozemskoj, a magistrirala na UdK u Berlinu. U njenim radovima i suradnjama, igranima na brojnim festivalima u zemlji i inozemstvu, kao što su na primjer ‘Vrijednost je dinamički suvišak svake funkcije’, ‘Ja gledam tebe dok ti gledaš mene’, ‘Sequel for the future / a dance in 2043 / a dance in 2044’ i ‘Karnevalski šator hrđa na večernjem povjetarcu’, ples je uvijek mišljen kao kontekstualizirana i relacijska gesta. Sa Zrinkom Šimičić Mihanović već deset godina organizira festival Improspekcije, a sa Plesnim centrom TALA projekt TASK. Predaje na Odsjeku za animirani film i nove medije na ALU Zagreb, DOCH-u u Stockholmu, Odsjeku za plesnu umjetnost na ADU Zagreb itd. Sa redateljicom Marinom Petković Liker vodi Četveroruku, organizaciju za otvaranje novih polja kazališne komunikacije. Surađuje s Meg Stuart, Sanjom Iveković, Borisom Charmatzom, Isabelle Schad, Silviom Marchig, Marjanom Krajač i drugima.

 

TASK – HOME
Real time lab

In the space of non-hierarchy dialogue one media creates material by translating the other – music translates choreographic instructions, choreography translates video strategies, video translates the process of costume making, and costumes the physical experience of creating music…

TASK. PEOPLE. PERMISSION. STEPS. LINEAGE

What does it mean to share part of the identity/work with another artist?

In this laboratory ten artists from different media will work with ideas from former 18 TASKS – treating them like direct instructions for creating and like our own dance history.

What is the meaning of home? How are we or how can we be a home to others with our bodies?

We will use being together, experiencing and understanding of others with bodies, as building of feeling (non-material) home. Bodies as home, but also as a location of constant discontinuity.

Choreography, i.e. intelligence of relations/group/community. The collaborative body is defined by relationship, common good, touch, and not by your own interest.

“Once you have walked through old rooms, there comes a time to cross the threshold towards different new rooms. Those new rooms will however be connected to the old ones, even if we lose the keys to their locks.“

Heiko Daxl “Seuls – Thresholds”

 

Sonja Pregrad
is a dance artist developing, for the last ten years, work around the notions of im /materiality of dance and choreography of relations. She graduated at ArtEZ in the Netherlands and has attained an MA in Solo / Dance / Authorship at UdK in Berlin. In her works, performed at numerous festivals in Croatia and abroad, such as ‘Value is a dynamic surplus of any action’, ‘I look at you while you look at me’, ‘Sequel for the future / a dance in 2043 / a dance in 2044’ or ‘Carnival tent rusts in the evening breeze’, dance is always approached as a contextualized and relational gesture. With Zrinka Šimičić Mihanović, since ten years she is co – curating the festival for improvisation and live art Improspekcije, and with TALA Dance Centre the project TASK. She performs for Meg Stuart, Boris Charmatz, Sanja Iveković, Isabelle Schad and others, teaches at Academy for Fine Arts in Zagreb and co – runs artistic organization Fourhanded with Marina Petković Liker.