TASK FESTIVAL 2017

TASK FESTIVAL 2017

TASK je istovremeno časopis koji opisuje rad pojedinih koreografa, kao i uputa od 7 koraka svakome tko želi kako napraviti koreografiju. PC TALA već osmu godinu osim izdavanja časopisa, producira i koreografije napravljene po izdanim predlošcima, a unatrag zadnje četiri godine projekt TASK je postao glavni fokus Platforme.

Pet je glavnih interesa projekta TASK – arhiviranje rada hrvatskih koreografa, poticanje komunikacije na domaćoj plesnoj sceni, intermedijalnost – suradnja plesa, vizualnih i ostalih medija, afirmiranje procesnosti umjesto produktnosti umjetničkog rada, te razvoj međunarodne umreženosti hrvatskog plesa.
Razvijajući projekt, u skladu sa svojom eksperimentalnom logikom koju on sadrži od svojih početaka, kroz TASK festival 2014. i 2015. godine preuzeli smo svojevrsni rizik zbog nepredvidljivosti umjetničkih procesa i njihovih rezultata koji su se radili do samog dana izvedbe i koje smo prikazivali.
To se pokazalo kao veliki izazov, ali i motivacija, i za umjetnike, i za cijeli autorski tim festivala.  Pozvali smo umjetnike da u TASK poligon unesu svoje kreativne procese, da bez obzira na ishod istražuju i nalaze nove, drugačije oblike suradnje s drugim umjetnicima ili ne-umjetnicima, koriste inovativne prostore ili ih realiziraju kroz inter-medijske suradnje.
Ove godine se nastavljamo na prošlogodišnji format kroz dva nova dijaloška TASKa – 19 i 20, nastala u dijalogu po dvoje umjetnika i time ćemo zaokružiti ciklus od 20 izdanih autorskih metoda kojima se služe umjetnici u stvaranju svoje predstave.
Predstavljamo i TASK15 – kolektivni petnaestogodišnji projekt koji svake godine prikazuje razvoj svog rada, TASK Wild card gostovanje jednog međunarodnog umjetnika, TASK rezidenciju, izložbu TASK LAB studenata Odjela za animirani film i nove medije, TASK – DOM real time lab – prezentaciju rada nastalog desetodnevnim zajedničkim stvaranjem plesača, koreografa, glazbenika, video-umjetnika i kostimografa po koracima TASKa.
Uz to, ugostit ćemo  grupu studenata MA Solo/dance/authorship iz Berlina koji će uz izvedbu svojih autorskih TASKova, zajedno s lokalnim umjetnicima i studentima plesnog odsjeka ADU sudjelovati u radionici Dijagnostike.

Cijeli proces TASKa izmiče autorstvo iz ruku samo jednog autora ili jednog medija i stvara prostor povezivanja, eksperimenta i razmjene koje je u završnici projekta dosada uvijek rezultiralo uzbudljivim događanjem zajedničkog stvaranja i razgovora o onome što nam je važno u prostoru stvaranja koji dijelimo.

 

TASK FESTIVAL 2017

TASK is a magazine that describes the work of individual choreographers and at the same time it is a manual with 7 steps for anybody that wants to do a choreography. For eight years in a row now Tala Dance Center, besides publishing the magazine, produces choreographies that were made according to issued templates, and four years ago TASK project became the main focus of the Platform.
TASK project has five main interests – archiving of works of Croatian choreographers, encouraging communication on local dance scene, intermediality – collaboration of dance, visual and other media, affirmation of the processing instead of producing artistic work and development of international networking of Croatian dance.
While developing the project, according to its experimental logic which it holds from the beginning, through TASK festival in 2014 and 2015, we took over a sort of risk because of the unpredictability of the artistic processes and their results on which we worked on till the very day of the performance and which we shown.
This was presented as a big challenge, but also motivation for the artists and for the whole authoring team of the festival. We invited artists to bring into the TASK polygon their creative processes, to explore and find new forms of collaboration with other artists and non-artists, regardless of the result, to use innovative spaces or to realize them through intermedial collaboration.
This year we continue on the last year’s format through two new dialogue TASKs – 19 and 20, each one was created in a dialogue of two artists and with this we will encircle the cycle of 20 published author methods which are used by artists in the making of their show.
We are also presenting TASK15 – a collective fifteen years long project that every year presents the development of its work, TASK Wild card guest performance of one international artist, TASK residency, TASK LAB exhibition by students of Department for animated film and new media, TASK – DOM real time lab – presentation of the work that was created by mutual effort of dancers, choreographers, musicians, video artists and costume designers during a ten day period, guided by the steps of TASK.
Additionally, we will host a group of MA solo/dance/authorship students from Berlin who will, in addition to performance of their own authoring TASKs, they will participate in the Diagnostic workshop together with local artists and students of Dance department of the Academy of dramatic art.

The whole TASK process moves the authoring from the hand of just one author or just one media and creates a space of connections, experiments and exchange which has till now at the end of the project always resulted with an exciting event of mutual creation and talk about that which is important to us in the space of creation that we share.