INFO PLATFORMA HR 2016

platforma2016plakat500

PLATFORMA HR 2016
Kliker/Task/Showcase/Streetforma
11. – 29.4.2016.

Sedamnaesta PLATFORMA HR održati će se od 11.4. do 29.4.2016. u Pogonu Jedinstvo, klubu Močvara i Plesnom Centru TALA u Zagrebu.

Kroz niz različitih sadržaja plesni i izvedbeni umjetnici će kroz različite formate razmjeniti svoja razmišljanja, ideje i individualne pristupe plesu, a istovremeno prezentirati svoj stvaralački rad.

Ciljevi Platforme HR su promocija i distribucija suvremenog plesa, te razvoj lokalne, regionalne i međunarodne kulturne suradnje u području izvedbenih umjetnosti. Platforma HR mjesto je za prezentaciju umjetnika, razmjenu znanja i iskustava, aktualiziranje problema vezanih za razvoj suvremene plesne umjetnosti te umjetničke analize, razgovore i kritičke osvrte.

Novost je da ovogodišnja edicija festivala ujedinjuje čak 4 manja festivala koji čine programske linije i tvore raznovrstan program za široku publiku. 

Od 11. do 17.4. održati će se Kliker festival posvećen novim formatima prezentacije, produkcije, istraživanja i edukacije u polju suvremene plesne umjetnosti, a usmjeren je na mladu publiku i njezin razvoj.

Od 18. do 24. 4. održati će se TASK projekt koji predstavlja vrstu eksperimentalnog okvira – igre kroz suautorstvo umjetnika (autora i reaktora). Projekt obuhvaća istraživački, izvedbeni, edukativni, dokumentaristički i vizualni/grafički aspekt te traži „odricanje“ od potpunosti vlastitog autorstva i „pojednostavljivanje“ vlastitog procesa cjelokupnog stvaranja. Produkcija, distribucija i prezentacija kratkih plesnih formi na zadani predložak u okviru projekta TASK usmjerena je je na istraživanje i propitivanje granica plesne forme, inovativno korištenje formata, drugih umjetničkih disciplina, materijala i metoda s ciljem usvajanja drugačijih estetskih i konceptualnih rješenja.

PLATFORMA HR također služi i kao prezentacija domaće profesionalne plesne scene inozemnim partnerima, selektorima i istaknutim gostima kako bi hrvatski koreografi dobili priliku za inozemna gostovanja kroz program razmjene umjetnika koji je ostvaren kroz mrežu mnogobrojnih suradnika i partnera PLATFORME HR.

Od 21. do 24.4. održati će se Hrvatski kazališni showcase u suradnji s hrvatskim ITI UNESCO-m. Riječ je o smotri najboljih kazališnih i plesnih predstava nastalih u rasponu od jedne godine uz gostovanja stranih kuratora i selektora.

Od 27. do 29. 4. održati će se Streetforma – platforma za street plesače koji se bave kazališnim kontekstom. Kroz prezentacija uličnih plesnih stilova koji promoviraju plesove urbane hip hop kulture, približavamo plesnu scenu publici, te budimo interes mladih koji kroz ovakav oblik i pristup postaju ne samo promatrači i publika već i aktivni sudionici.

Na samom kraju festivala, 29.4. održati će se proslava Svjetskog dana plesa „Go out and dance“ koji obilježavamo u suradnji sa nekoliko gradova u Hrvatskoj od 2009.godine. To su Požega, Rijeka, Pula, Varaždin, Zadar, Karlovac, Pag, Rab, Koprivnica, Sveta Nedjelja, Poreč i Rovinj.Ovogodišnja tema je “Plesna skulptura”.

Ostali sadržaji odnose se na UMJETNIČKA ISTRAŽIVANJA kroz rezidencijalni i edukativni program umjetnici razvijaju i kreiraju nove ideja, pristupe, tehnologije i koncepte, promišljaju i kritički analiziraju svoj umjetnički rad.

 

PLATFORM HR 2016
Kliker/Task/Showcase/Streetforma
11th – 29th April 2016 

The seventeenth PLATFORM HR will be held in Pogon – Zagreb Centre for Independent Culture and Youth, Močvara Club, and Dance Centre TALA in Zagreb from 11th April to 29th April 2016.

Through a number of different contents and using different formats, dance and performative artists will exchange their reflections, ideas, and individual approaches to dance and will present their creative work at the same time. Aims of the Platform HR are promotion and distribution of contemporary dance as well as development of local, regional, and international cultural cooperation in the field of performing arts. The Platform HR is a place for presentation of artists, exchange of knowledge and experience, actualisation of problems related to the development of contemporary dance art as well as a place for artistic analyses, conversations, and critical reviews.

Novelty is the fact that this year’s issue of the festival brings together no less than four smaller festivals that create programmatic lines and produce a diverse programme for a wide audience.

From 11th to 17th April, Kliker Festival will be held. It is dedicated to new formats of presentation, production, research, and education in the field of contemporary dance art and it is intended for young audience and their growth.

From 18th to 24th April, TASK project will be held. It represents a kind of experimental framework – a play through co-authorship of artists (author and reactor). The project includes research, performance, educational, documentary, and visual/graphic aspect and it requires “surrendering” of the totality of one’s own authorship and “simplification” of one’s own process of the entire creation. Production, distribution, and presentation of short dance forms based on the given models within the project TASK is oriented toward research and questioning of the boundaries of the dance form, innovative use of formats, other art disciplines, materials, and methods with aim to acquire different aesthetic and conceptual solutions.

The PLATFORM HR is also a presentation of Croatian professional dance scene to foreign partners, selectors, and prominent guests. This opens opportunities for Croatian choreographers to have guest performances abroad as part of the programme for exchange of artists, realized within the network of numerous associates and partners of the PLATFORM HR.

From 21st to 24th April, the Croatian Theatre Showcase, realized in cooperation with the Croatian ITI UNESCO, will be held. It is a festival presenting the best theatre and dance performances created in the span of one year, with foreign curators and selectors as guests.

From 27th to 29th April, Streetforma – a platform for street dancers who are involved in theatre context – will be held. Presentations of street dance styles that promote dances of the urban hip hop culture introduce this dance scene to the audience as well as intrigue young people who, by being exposed to this kind of form and approach, become not merely observers and audience, but also active participants.

At the very end of the festival on 29th April, celebration of the International Dance Day, “Go Out and Dance” programme will be held. Since 2009, we have celebrated this day in collaboration with a number of Croatian towns: Požega, Rijeka, Pula, Varaždin, Zadar, Karlovac, Pag, Rab, Koprivnica, Sveta Nedjelja, Poreč, and Rovinj. This year’s theme is “Dance Sculpture.”
The rest of the schedule is related to ARTISTIC RESEARCH: through residential and educational programmes, artists develop and create new ideas, approaches, technologies, and concepts, they contemplate and critically analyse their art work.

Gostovanje Plesnog centra “Tala” na konferenciji “Građani i kultura EU-a”

tala010. svibnja 2016. godine u organizaciji Europskog edukacijskog centra u Kući Europe u Zagrebu odvijala se konferencija “Građani i kultura EU-a”. Program “Kreativna Europa” osim izlagača iz naklade “Lijevak”, Etnografskog muzeja u Zagrebu i Ministarstva kulture predstavila je i Tamara Curić, direktorica Plesnog centra “Tala”. Govorila je o iskustvima provedbe projekta “Life long burning” u kojem plesni centar sudjeluje. U sklopu događaja mix ansambl Tale izveo je kratki tematski performans.

tala2tala3