Nomad Dance Academy

NDA

 

Nomad Dance Academy kao regionalna mreža djeluje od 2005. Ostvarila je brojne suradničke projekte kojima je povezala plesne organizacije i umjetnike u balkanskoj regiji i značajno doprinijela razvoju plesnih zajednica. Od 2012. aktivno djeluje unutar Hrvatske kao NDA CRO, radeći pretežno na decentralizacijskim projektima. NDA CRO je mreža kojoj je cilj decentralizacija i jačanje umjetničkih, izvedbenih i edukacijskih potencijala suvremenog plesa u širem društvenom kontekstu. NDA CRO djeluje kao otvorena platforma koja neprekidno promišlja specifične potrebe plesne scene kako na lokalnim razinama tako i na razini cijele Hrvatske. NDA CRO je razvojni projekt koji usmjerava svoje ljudske i financijske resurse na jačanje onih segmenata plesne scene koji u tom trenutku imaju najveći potencijal za širu zajednicu. NDA CRO je tako edukacijski, umjetnički, strukturni i lobistički projekt temeljen na stvarnim potrebama i potencijalima hrvatske nezavisne profesionalne plesne zajednice.

Nomadska plesna akademija Hrvatska – NDA CRO, aktivira se kao kolektiv u trenucima koje smatra potrebnim i oko kojih se kao grupa slažu da su od važnosti za sve koji djeluju unutar njega.

 

Na Platformi HR sudjelovat će projektom nazvanim Talk Talk Roullete pod vodstvom Aleksandre Janeve Imfeld, te performanceom PEEP SHOW.

 

 

Nomad Dance Academy is a regional network that works from 2005. It achieved numerous collaboration projects in which it connected dance organizations and artists in the Balkan region and significantly contributed to the development of dance communities. From 2012 it actively acts in Croatia as NDA CRO, mostly working on decentralization projects. NDA CRO is a network with a goal of decentralization and strengthening artistic, performance and educational potentials of contemporary dance in a wider social context. NDA CRO acts as an open platform that continuously thinks about specific need of the dance scene on local levels and on national level. NDA CRO is a development project that directs its human and financial resources on strengthening those segments of the dance scene which in that moment have the biggest potential for the wider community. NDA CRO is so and educational, artistic, structural and lobbying project based on real needs and potentials of the Croatian independent dance community.

 

Nomad Dance Academy Croatia – NDA CRO, activates itself as a collective in the moments it sees necessary and they agree as a group that are of importance for all who work within it.

 

At Platforma HR they will participate with a project called Talk Talk Roulette, led by Aleksandra Janeva Imfeld, and PEEP SHOW performance.

 

 

19.5. ILICA 69

17-19 h

Talk Talk Roullete: Festivalska groznica/Festival Fever

 

Projekt nazvan Talk Talk Roullete pod vodstvom Aleksandre Janeve Imfeld jest izvedbeno-diskusijski format blizak društvenoj igri i strukturiranoj improvizaciji. Ovakav format otvara prostor za rad na  određenoj temi, koja se ovisno o sudionicima može drastično promijeniti i otvoriti druge smjerove koji su potrebni u tom trenutku.

Do teme se dolazi kroz moderirani “brainstorm” cijele grupe. Uz ulog svakog sudionika detektiraju se zajedničke teme koje je potrebno raspraviti u tom trenutku.

Kroz analizu “u tišini”, odnosno samo kroz neverbalnu komunikaciju otvara se više područja u kojima se kasnije svi nalaze i svoje interesno polje produbljuju kroz različite igre.

Ovakva metodologija rada povezuje grupu, pa uz kombinaciju fizičkih zadataka i verbalnih rasprava u različitim okruženjima dovodi do konstanto stimuliranog tijela i misaonog procesa kroz različite uvjete u prostoru.

 

Suvremeni ples, kao izvaninstitucionalna, eksperimentalna i hibridna izvedbena praksa, većinom egzistira kroz izvedbe na plesnim festivalima. Na hrvatskoj sceni postoji niz takvih manifestacija, koje nekoliko dana programiraju određeni broj predstava i grade kontekst kroz dodatne sadržaje. Cilj im je privući publiku i umjetnike na nekoliko dana intenzivnog druženja, razmjene praksi i ideja, upoznati nove umjetničke i produkcijske partnere, izaći u javnost i medije. Festival kao format gustog sadržajan, primamljiv je medijima i prepoznatljiv uredima lokalne i nacionalne kulturne te često i dobiva (kakvu takvu) financijsku podršku.

 

Pridružite nam se u razgovoru!

 

 

Project called Talk Talk Roulette led by Aleksandra Janeva Imfeld is a performance-discourse format close to a board game and structural improvisation. This format opens space for work on a certain subject, which depending on the participants can drastically change and open other directions that are necessary in that moment.

We come to this subject through a moderated group “brainstorm”. With a stake of every participant they detect mutual subjects which are necessary to discuss in that moment.

Through analyzing “in science”, that is only through non-verbal communication more fields open in which later everyone sees themselves and broaden their field of interest through different games.

This work methodology connects the group, and with a combination of physical tasks and verbal discussions in different surroundings brings to constantly stimulated body and thinking process through different conditions in space.

 

Contemporary dance, as non-institutional, experimental and hybrid performance practice, mostly exists through performances at dance festivals. On the Croatian there is a series of manifestations like this, that for several days program a certain number of shows and build a context through additional activities. Their goal is attract audiences and artists for several days of intensive company, exchange of practices and ideas, to meet new artistic and production partners, go public and the media. Festival as a format of tight activities, is attractive to the media and recognized to the offices of local and national culture and often gets (some kind) of financial support.

 

Join us in a talk!

 

 

 

Aleksandra Janeva Imfeld rođena u Makedoniji 1975. godine. Završila je Školu za ritmiku i ples Ane Maletić u Zagrebu. Studirala je ples u Brugesu i Lieru u Belgiji, te bila u Beču kao „danceweb“ stipendist 1998. godine i u New Yorku u trupi Jennifer Muller.

2012. godine završila je postdiplomski program  „a.pass“ – Advanced Performance and Scenography Study u Bruxellesu.“

Aleksandra Janeva Imfeld je jedna od inicijatora Nomad Dance Academy i suosnivačica Nomadske Plesne Akademije Hrvatska koja se bavi decentralizacijom plesa i zalaže za nove modele suradnje u polju suvremenog plesa.

 

Aleksandra Janeva Imfeld born in Macedonia in 1975.
Aleksandra Janeva Imfeld graduated from Ana Maletić Rhythm and Dance school in Zagreb. She studied dance in Bruges and Lier in Belgium, in 1998 in Vienna on a “danceweb” grant and in the Jennifer Muller dance company in New York. In 2012 finished the graduate “a.pass“, Advanced Performance and Scenography Studies in Brussels.

Aleksandra Janeva Imfeld is one of the initiators of the Nomad Dance Academy and cofounder of the Nomad Dance Academy Croatia which strives to decentralize dance and advocate new collaboration models in the contemporary dance domain.

 

20.5. ILICA 87
12-14 h
Peep show

Koncept/Concept: Aleksandra Janeva Imfeld, TamaraCurić

Peep show je prostorna instalacija sa izvođačima. Izvođači  kroz  interakciju dolaze u različite situacije i u njima se nalaze neko određeno vrijeme.
Prolaznici su pozvani da sami odluče koliko dugo žele svjedočiti događanjima u toj prostoriji.

 

Peep show is a space installation with performers. Performers get in different situations through interaction and within them find some time.
Participants are invited to decide by themselves how long they want to witness events in that room.

Nomad Dance Academy

 

 

 

 

 

Nomad Dance Academy-2