Osvrtask

23.5. ILICA8 – Kupalište Diana

21 h

 

Osvrtask

izvedbena igra osvrta na projekt Task ili kako se osvrnuti u Tasku ili u dijalogu s Taskom

 

Priprema igre/Game Preparation: Pola Pautan

Razvoj i izvedba igre/ Development and game performance: Lana Šprajcer, Antonia Dorbić, Eleonora Vrdoljak, Marta Krešić, Nikolina Medak, Nina Gojić, Sintija Kučić, Nastja Štefanić, Danijela Vukadinović, Pola Pautan

Produkcija/Production: Plesni centar Tala

 

1. Task

Task proizvodi nepregledno ogromnu količinu materijala, procesa, produkata, odnosa, ideja, koncepata, poveznica koji, usprkos svojoj raznorodnosti, ukazuju na svoje porijeklo, tj. Task. Na sve te događaje se osvrćemo uz pomoć elemenata Taska, a posebno na strukturu sedam koraka koji su konstitutivni za Task. Uz to, uključuju se elementi iskustva izvođač(ic)a Osvrtaska, razlozi njihovih odluka da se svaki put iznova upustimo u suradnju i da je upravo to naša najveća investicija. Konačno, osvrćemo se i uz pomoć publike koju možda najviše obilježava činjenica kratkotrajne posvećenosti. Mi koji razvijamo Osvrtask i naših sedam publika nalazimo se sedam puta na sedam različitih mjesta na sedam sati, svaki put u sedam faza i s više od sedam osoba, ali i sa sedam gostiju i uvijek sa sedam koraka osmišljenima na mjestu samom.

To je početni prijedlog za temu osvrta na projekt Task. Na kraju svakog susreta naći ćemo prijedlog za sljedeći susret.

 

2. Osvrt

Osvrt projekta Task uključuje i sam osvrt, akciju osvrta, upravo onoga koji radimo sada. U tom osvrtu smo i mi kakvi jesmo i na način na koji jesmo. To daje okus osvrtu i mogućnost da se stvori distanca za igru s onime što smo, kako smo, te što je Task i što je Osvrtask. To donosi i opasnost pretjerane autoreferencijalnosti i zato osvrt stavljamo u ovo sada: to znači da nećemo samo izvesti Osvrtask, nego ćemo sve elemente Taska proizvoditi istovremeno s izvedbom Taska, dopustit ćemo autoreferencijalnosti da se dogodi te da idemo onkraj nje i opasnosti koju ona stvara.

Osvrt je hvatanje svojeg repa, ako ga imaš. Task je proizveo puno tijela s puno repova pa će biti zabavno gledati koji rep ćemo loviti.

 

3. Vrijeme

Nitko ga nema. Puno nas osjeća da ono ima nas. Ali vremena nema. Ono vjerojatno ne osjeća da nas posjeduje. Tako je i s Taskom. Tako je i s Osvrtaskom. Osvrtask nije ni radnja grupe pojedinaca niti grupe, nego je radnja sama. I tako je i s Taskom. Da, da, u njemu ima ljudi koji nisu pojedinci, nego su trenutačni spojevi elemenata života. I Taska.

Osvrtask nosi priliku da si damo vremena za osvrtanje.

 

4. Prostor

Dati prostor. Sebi, drugome, materijalima, procesima, produktima, konceptima, igri, Tasku. Dati prostor da se sve to formira upravo u trenutku osvrtanja. Iz osvrtanja izgraditi nove prostore koji tamo nisu postojali jer nismo dali prostora da bi se izgradili. Disati i slušati disanje. Svoje, disanje drugoga, disanje materijala, procesa, produkata, koncepata, igara.

Osvrtask nosi alate za stvaranje prostora.

 

 

 

 

5. Igra

Igra podcrtava kako je sve stalno obilježeno i obogaćeno izmicanjem. Ništa nije tamo gdje očekujemo da bude. Mislimo da ćemo dospjeti korak po korak, ali brzo shvaćamo da je korak izmicanje onoga što smo ustanovili, na čemu stojimo. I da nije toliko pitanje puta ili cilja nego koraka i naše moći da si priznamo kako će nam jednom i izmicanje samo izmaknuti i pronaći ćemo se u smrti.

Osvrtask se igra s izmicanjem i zato je beskrajan.

 

6. Refleksija/arhiv/dokumentacija

Task se dešava u Zagrebu, u Hrvatskoj. Task poziva i umjetnike iz drugih gradova i zemalja da dođu u Zagreb i postanu dio mreže Taska. Task povezuje umjetnike u Zagrebu s umjetnicima koji nisu u Zagrebu. Task povezuje ljude u gradu s drugim ljudima u gradu. Task se povezuje s događanjima u gradu. Za nekog premalo, za drugog previše. Za nekoga ništa. Task je počeo i kao dokumentacija i kao arhiv i kao refleksija. I tako se uvrnuo u sebe da se odcijepio od Zagreba.

Osvrtask nudi mogućnost refleksije, arhiviranja i dokumentiranja Taska kroz radnju, kroz igru, kroz pokret, kroz kinesteziju, kroz diskurs na kraju svakog susreta.

 

7. Poriv/poziv

Osvrtask zove da mu se priključite kroz osvrtanje na sebe u Tasku. To je najbolji način da se osvrnemo na Task. Dakle, dođite na jedan ili sve ili neke od sedam susreta Osvrtaska, igrajte se i plešite s nama.

 

 

1. Sedam događaja osvrću se na Task.

2. Sedam ljudi susreće se s po jednim gostom na svakom događaju.

3. Svaki susret traje sedam sati.

4. Svaki susret odvija se na sedam različitih mjesta.

5. Svaki susret ima svoju temu vezanu uz Task i Platformu.

6. Svaki susret poziva u igru sa svim elementima Taska.

7. Svaki susret nosi svoj diskurs, svoju raspravu, svoj razgovor o Tasku i Platformi.

 

 

OSVRTASK

game performance of review on Task project or how to retrospect on Task or in dialogue with Task

 

1. Task

Task produces a vast huge amount of material, processes, products, reletionships, ideas, concepts, links that, despise their promiscuity indicate to their lineage, i.e. Task. We review all of these events with the help of Task elements, and especially the structure of seven steps, which are constitutional for Task. Along this, we include elements of experience of performers of TaskReview, the reasons of their decisions to re-omit the collaboration and that this is our very greatest investment. Finally, we review with the help of our audience, which is probably most imprinted by the fact of shortsighted commitment. We, who develop TaskReview, and our seven audiences meet for seven times on seven different places for seven hours, every time in seven phases and with more than seven persons, but also with seven guests and always with seven steps that we come up with at the place itself.

This is the starter proposal for the subject of review on Task project. At the end of every meeting, we will find a proposal for the next meeting.

 

2. Review

Review on the Task project includes the review itself, the action of reviewing, exactly the one we are doing now. In that review we are who we are and in the way that we are. This gives a certain taste to the review and possibility to create distance for playing with that what we are, how we are, and what Task and TaskReview are. It also brings the risk of excessive auto-referentiality and that is why we put the review in the now: this means that we won’t just perform TaskReview, but we will produce all Task elements at the same time with the performance of Task, we will allow auto-referentiality to happen and that we go across it and the danger it creates.

 

3. Time

Nobody has it. A lot of us feels like it has us. But, there is no time. It probably doesn’t feel that it possesses us. Task is the same way. TasReview is the same way. TaskReview is neither a group action nor a group, but the action is alone. Task is the same way. Yes, yes, there are people in it that are not individuals, but are momentary connections of the elements of life. And Task.

TaskReview brings a chance to give ourselves time for reviewing.

 

4. Space

To give space. To yourself, to others, to materials, processes, products, concepts, game, Task. Ti give space to form all of this in the exact time of reviewing. To build new spaces from reviewing, which did not exist because we didn’t give them space to develop. To breathe and listen to breathing. Ours, breathing of other, breading of material, processes, products, concepts and games.

TaskReview caries tools for creating space.

 

5. Game

The game underlines how everything is always marked and enriched with dodging. Nothing is where we expect it to be. We think we can make it step by step, but we shortly understand that a step is dodging what we have already established, on which we stand. And that it is not so much the question of the journey or the goal, but the steps and our power to admit to ourselves how dodging will eventually just dodge us and we will find ourselves in death.

TaskReview plays with dodging and that’s why it’s endless.

 

6. Reflection/archive/documentation

Task is happening in Zagreb, Croatia. Task also invites artists from other cities and countries to come to Zagreb and become part of the Task network. Task connects artists in Zagreb with artists that are nat in Zagreb. Task connects people in the city with other people in the same city. Task connects with events in the city. For someone to little, for others too much. For someone nothing. Task began as a documentation, and as an archive and as a reflection. And it twisted into itself so much that it got detached from Zagreb.

TaskReview offers the possibility of reflection, archiving and documenting Task through action, through game, through movement, kinaesthesia, through discourse at the end of every meeting.

 

7. Impetus/calling

TaskReview calls to you to join it through reviewing yourself in task. This is the best way to review Task. So, come to one or all or some of the seven meetings of TaskReview, play and dance with us.

 

In short:

1. Seven events review Task.

2. Seven people meet with one guest at every event.

3. Every meeting lasts seven hours.

4. Every meeting is held at seven different places.

5. Every meeting has its theme connected to Task and Platforma.

6. Every meeting invites you to the game with all Task elements.

7. Every meeting caries its discourse, its argument, its conversation about Task and Platforma.

8c_osvrtask mash