REZIDENCIJA S ROSALIND CRISP

22.5.  Frankopanska 22 – F22

16-17 h

 

REZIDENCIJA S ROSALIND CRISP

Kreatorica i koreografkinja/Creator and choreographer: Rosalind Crisp

Plesačice/Dancers: Roberta Milevoj, Ana Jelušić, Nikolina Komljenović, Adriana Josipović, Silvija Dogan, Irena Mikec

Produkcija/Production: ekscena i Omeo Dance

Financirano od/Financed by: CATALYST / Australian Arts and Culture Fund i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

 

Nikolina Komljenović, Adriana Josipović, Roberta Milevoj, Ana Jelušić, Silvija Dogan i Irena Mikec surađuju već 2 godine s australskom koreografkinjom Rosalind Crisp. U razdoblju od dva tjedna tokom mjeseca svibnja, istraživački projekt se bavi alatima za samo-koreografiranje koje je osmislila Crisp. Kroz praktične alate koreografske improvizacije fokus se stavlja na čin plesanja i konkretne načine generiranja i percipiranja pokreta. Primarno se fokusira na dah, angažiranje težine tijela, primjećivanje senzacija te svijesti o počecima – procesima pokreta u nastajanju. Alati su prvenstveno zamišljeni kako bi plesačice usmjeravali u stvaranju pokreta. Kontinuiranom praksom djeluju na plesačicin proces odlučivanja, ostavljajući traga na njezinoj percepciji i načinima osvještavanja oblikovanja/koreografije. Konkretni alati pomažu izvođačici obratiti pažnju na čin plesanja i pružaju široku paletu primjećivanja i zanimanja za konstantnu promjenu stvari. Kao praksa, koreografska improvizacija odvraća plesačicu od njezinih uobičajenih puteva pokreta, povećava opseg izbora pokreta, i postavlja ih čvršće u sadašnjost. Ona kontinuirano dekonstruira i rekonstruira ono što plesanje jest. Ova metoda pokretanja tijela djeluje ka ukidanju uhodanih puteva pokreta te vježbanju pažnje kako bi se pokretanje iz različitih dijelove tijela multipliciralo i osvijestilo. Plesačice će nakon intenzivnog rada primjenjivanja koreografskih alata pokazati dio ovog procesa.
Projekt ekscene naziva U međuvremenu je dio platforme East – Berlin i Istočna Europa – platforma za australske umjetnike i australsko-europske suradnje kustosice Rosalind Crisp / Omeo Dance, podržan od australske vlade, Ministarstva za komunikaciju i katalizator umjetnosti – australska umjetnost i Fond za kulturu i Studentski centar u Zagrebu – Kulture promjene te Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

 

 

Nikolina Komljenović, Adriana Josipović, Roberta Milevoj, Ana Jelušić, Silvija Dogan and Irena Mikec have been collaborating for 2 years now with Australian choreographer Rosalind Crisp. During May, in the period of two weeks, a research project will deal with tools for self-choreographing which Crisp came up with. Through practical tools of choreographic improvisation, the focus is on the act of dancing and concrete ways of generating and perception of movement. It is primarily focused on breath, on engaging body weight, on noticing sensations and consciousness of beginnings – processes of movements in the making. Tools are foremost are assumed for dancers to be directed for making of movement. With continuous practice, tools act upon the dancer’s process of decision making, leaving a trace on her perception and ways of realizing design/choreography. Concrete tools help the performer to give attention to the act of dancing and they give a wide palette of notice and interest for constant change of matter. As a practice, choreographic improvisation diverts the dancer from her usual ways of movement, it enhances the range of movement choices and it puts them stronger in the present. She continuously deconstructs and reconstructs that what dancing is. This method of body movement acts towards abolishing established ways of movement and practicing attention so that movement from different body parts would multiply and awake. After intensive work on applying choreographic tools, dancers will show a part of this process.

Project Meanwhile by ekscena is part of the platform East – Berlin and Eastern Europe – platform for Australian artists and Australian-European cooperation of Rosalind Crisp / Omeo Dance, supported by the Australian government, Ministry for Communication and Catalyst of Art – Australian Art and Fund for Culture and Student Center in Zagreb – Cultures of Change and Ministry of Culture Republic of Croatia.

 

 

Rosalind Crisp odrasla je u Australiji. Trenirala je balet na Victorian Ballet School (Melbourne) prije nego što je studirala Body-mind centering® i Kontakt improvizaciju na European Dance Development Centreu u Arnhemu, u Nizozemskoj 1991. Osnovala je  Omeo Dance Studio u Sydneyju, koji je prostor za koreografsko istraživanje već deset godina. Dobitnica je mnogih nagrada uključujući i stipendiju Australia Councila. Od 2004–2012. bila je koreografska asistentica za Atelier de Paris – Carolyn Carlson u Parizu. Njezini radovi predstavljeni su u Francuskoj, Njemačkoj, Finskoj, SAD-u i Australiji. Surađuje sa i koreografira i za druge kompanije poput: Two Fish Berlin, Art Stations Foundation Poland, Laban Centre London, HZT Inter-University Berlin i VCA University of Melbourne, gdje je počasna znanstvena novakinja, te predaje diljem Europe i Australije.

 

Rosalind Crisp grew up in Australia. She danced ballet at the Victorian Ballet School (Melbourne) before she attended Body-mind centering® and Contact Improvisation at the European Dance Development Centre in Arnhem, Netherlands in 1991. She founded the Omeo Dance Studio in Sydney, which has been a space for choreographic research for the past ten years. She won numerous awards including the scholarship of the Australia Council. From 2004 to 2012 she was the choreographic assistant at the Atelier de Paris – Carolyn Carlson in Paris. Her works are presented in France, Germany, Finland, USA and Australia. She collaborates and choreographs for other companies like: Two Fish Berlin, Art Stations Foundation Poland, Laban Centre London, HZT Inter-University Berlin and VCA University of Melbourne, where she is an honorary novice scientist and she teaches throughout Europe and Australia.

REZIDENCIJA S ROSALIND CRISP_foto Ganz Novi festival REZIDENCIJA S ROSALIND CRISP_logo-Catalyst REZIDENCIJA S ROSALIND CRISP_foto Ganz Novi festival 2 REZIDENCIJA S ROSALIND CRISP_logo-ekscena