TAMO VANI I OVDJE UNUTRA

22.5. ILICA 8 -Kupalište Diana

19.30 h

 

TAMO VANI I OVDJE UNUTRA/ OUT THERE AND IN HERE

 

 

KONCEPT/ CONCEPT: Ana Kreitmeyer

KOREOGRAFIJA I IZVEDBA/CHOREOGRAPHY AND PERFORMANCE: Sonja Pregrad i Ana Kreitmeyer

DRAMATURGIJA/ DRAMATURGY: Ivana Sajko

SCENOGRAFIJA I SVJETLO/ SET AND LIGHT DESIGN: Igor Pauška

GLAZBA/MUSIC: Alen Sinkauz

 

Ova predstava je o meni, o njoj, o rubu koji nas odjeljujući spaja, o našem susretu u kojem preispitujem namjere one druge, jednako kao što i ona preispituje moje namjere, to je predstava o nesigurnosti koju svako bavljenje drugim podrazumijeva, dakle o rubu koji nas okružuje, na pozornici, na ulici, na kolodvoru, o rubu koji nas štiti i otkriva istovremeno, o razlozima i načinima kojima ga pokušavamo prijeći, kao i o tome kako nas taj prelazak, kojemu je drugo ime dodir, mijenja, potiče, uznemirava i plaši, ova je predstava, baš kao mnoge druge predstava što niču u ovom vremenu straha i sama o strahu, o nepovjerenju, o zlokobnom predosjećaju u nama i oko nas, o zbunjujućem pitanju tko ga uopće proizvodi?, čega se bojimo dok drhtimo pred onim što se još nije dogodilo?, to je predstava o traumi koju budućnost stavlja pred nas samom činjenicom da postoji, kao što postoji i sljedeći korak, kao što postoji i sljedeći ugao, što li nas iza njega čeka?, što li se tamo nastavlja ili prekida?, ovo je predstava o svemu onome što se može i ne mora realizirati kao horor i gubitak, predstava o našim neartikuliranim bojaznima, o njihovoj izmaglici, o monstrumu bez lica koji hranimo u sebi našim prenapetim iščekivanjem, da, ovo je predstava i o napetosti, o napetosti onog ruba, o tome da nešto možda jest, a možda i nije, da će se nešto možda dogoditi, a možda će nas i zaobići, o tome da možda hoćemo, a možda i nećemo biti pošteđeni, ovo je predstava o nečem, o negdje, o možda, o intenzitetu nesigurnog i nepredvidivog, u ovoj su predstavi naša tijela mehanizmi za stvaranje nelagode, Ana kaže da ova predstava nastaje iz onog što naše tijelo pohranjuje i živi, Sonja dodaje da nastaje iz panike koju osjećaš, ali ne razumiješ, iz tjeskobe svijeta koja živi na svom rubu pounutrena tijelom, ali i iz tijela koje se na taj rub privikava.

 

 

Projekt je realiziran uz potporu Ministarstva kulture RH, a u suradnji sa festivalom Perforacije, Teatrom &TD. Kultura Promjene SC i Uferstudios iz Berlina.

Hvala: Ani Savić Gecan, Barbari Friedrich, ekipi Hrvatskog filmskog saveza i kinu Tuškanac, Studio 142, Liberdance i Jeleni Erceg

 

 

 

This performance is about me, about her, about the edge that separates and binds us, about our encounter which allows me to examine the intentions of her as other, just as she examines my own, this is a performance of the uncertainty that dealing with another always implies, that is, it is about the edge that surrounds us, on stage, in the street, at the station, the edge that protects us and, at the same time, exposes us, it is about the reasons and ways we employ to traverse it and how this crossing, one we could also call touch, changes, encourages, disturbs and instills fear, this is a performance, just like many other performances in this time of fear, about fear itself, about mistrust, about sinister premonition in us and around us, about the confusing question of who is behind it all?, what we are afraid of while we tremble before that that has not happened yet?, it is a performance about the trauma that future brings before us by the very fact that it is to come, as is the next step, as is the next corner, and what is it that awaits us behind it? what resumes or is interrupted there? this is a performance about everything that could but can not be realized as horror and loss, a performance about our inarticulate fears, their opaqueness, about the featureless monster within, one we feed with our overwhelming anticipation, yes, this is also a performance about tension, the tension of that edge, about what may be, or perhaps not, about something that might happen, or may bypass us completely, about the uncertainty that we may or may not be spared, this is a performance about something, about somewhere, about maybe, about the intensity of the uncertain and the unpredictable, in this performance our bodies are mechanisms for production of discomfort, Ana says this performance is from what our body accumulates and lives, Sonja adds it comes from the panic you feel but do not understand, from the anxiety of the world that lives on an embodied edge, but also from the body that adapts to it.

 

 

 

The project has been realized with the support of the Ministry of Culture of Republic of Croatia, and in collaboration with Perforations Festival, Theatre &TD,  Student Centre of the University of Zagreb – Culture of Change and Uferstudios, Berlin.

Thanks to: Ana Savić Gecan, Barbara Friedrich, the team of Croatian Film Association, Cinema Tuškanac, Studio 142, Liberdance and Jelena Erceg

TAMO VANI I OVDJE UNUTRA_outthere4_Ivan Slipcevic TAMO VANI I OVDJE UNUTRA_outthere3_Ivan Slipcevic TAMO VANI I OVDJE UNUTRA_outthere2_Ivan Slipcevic TAMO VANI I OVDJE UNUTRA_outthere1_Ivan Slipcevic TAMO VANI I OVDJE UNUTRA_photo_Igor Pauska (2) TAMO VANI I OVDJE UNUTRA_photo_Igor Pauska