UPUH I PULS

Udruga plesnih umjetnika Hrvatske i Udruga profesionalnih plesnih umjetnika PULS

 

ILICA 69

21.-25.2018.

12-24 h

 

 

FUTUR II – Prostor za ljude i ples

 

Zajedničkim boravkom  u jednom od praznih prostora u Ilici koji su nekad služili malim gradskim obrtnicima, radničkim pogonima i javnim društvima, programom “FUTUR II – Prostor za ljude i ples” nastavljamo problematizirati infrastrukturne uvjete za suvremenu plesnu umjetnost u Zagrebu, ali i zagovarati društveno odgovornije upravljanje javnim i zajedničkim dobrima u gradu.

 

Privremeno naseljeni prostor s ciljem dugoročnog naseljavanja bit će otvoren plesnoj zajednici, stanarima kvarta i široj zainteresiranoj javnosti kao dnevni boravak  za zajedničko stvaranje, druženje i rad; boravak za ples, za nas, za zajednicu.

 

Program će se sastojati od izložbeno-interaktivnog postava odnosno vremenske crte u koju će umjetnici, njihova publika i šira javnost moći upisivati događaje i sjećanja koja su im obilježila proteklu godinu odnosno maštati događaje i njihove rasplete u budućnosti te po želji donositi fragmente svojih umjetničkih radova kojima će postepeno puniti prostor postava.

Na vizualnom oblikovanju postava radit će multimedijalni umjetnik Jason Mulhausen.

 

Program organiziraju Udruga plesnih umjetnika Hrvatske i Udruga profesionalnih plesnih umjetnika “PULS”.

“FUTUR II – Prostor za ljude i ples”, na adresi Ilica 69, će od 21.-25. svibnja biti svakodnevno otvoren od 12-24h.

Svaki dan između 17-19h bit će organiziran javni događaji koji članovi Upravnog odbora dviju udruga unose u vremensku crtu, a tijekom cijelog dana otvorena je mogućnost za sve aktivnosti koje članovi plesne i šire zajednice žele upisati i prezentirati.

Program će se puniti iz dana u dan ovisno o našem zajedničkom angažmanu, djelovanju i želji da postanemo prisutniji, snažniji i glasniji!

 

 

Association of Croatian Dance Artists and Association of Professional Dance Artists “PULS”

 

FUTUR II – Space for people and dance

 

By joint stay in one of the empty places in Ilica Street that once served small city craftsmen, workers’ drives and public unions, with “FUTUR II – Space for people and dance” program we continue to problematize infrastructural conditions for contemporary dance art in Zagreb, but also to advocate socially more responsible governance of public and joint goods in the city.

 

Temporarily inhabited space with the goal of long-term populating will be open to the dance community, neighborhood residents and wider interested public as a living room for joint creation, company and work; space for dance, for us, for the community.

 

The program will consist of an exhibition-interactive collection, that is, a timeline in which artists, their audience and wider public could insert events and memories that marked the year before, that is, imagine events and their solutions in the future and by choice bring fragments of their artistic works which will gradually fill the space of the collection.

Multimedia artist Jason Mulhausen will work on the visual design of the collection.

The program is organized by the Association of Croatian Dance Artists and Association of Professional Dance Artists “PULS”.

“FUTUR II – Space for people and dance”, at Ilica Street 69, will be opened from May 21st to 25th every day from 12 to 24.

 

Every day between 17 and 19 a public event will be organized which is inserted into the timeline by the members of the Governing board, and during the whole day there is an open possibility for all activities that members of the dance and wider community want to enroll in and present.

The program will be filled day by day, depending on our joint engagement, action and our wish to become more present, stronger and louder!

 

Raspored događanja/Event schedule:

Ponedjeljak/Monday, 21.05. – 25.05. / 12-24h 
Futur II
izložbeno-interaktivni postav/interactive exhibition

Ponedjeljak/Monday, 21.05. / 17-19h

Dvorišni jam!/Yard Jam!
sofa jammings


Utorak/Tuesday, 22.05. / 17-19h

Pulsiranje/Pulsing
radionica/workshop
Srijeda/Wednesday, 23.05. / 17-19h
U kakvom sistemu na(ne)staje umjetnost danas? /In what kind os system does art (dis)appear today?
razgovor/talk
Četvrtak/Thursday, 24.05. / 17-19h
Autonomija plesu 007-017/Autonomy to dance 007-017
radionica/workshop
Petak/Friday, 25.05. / 17-19h 
Vođena tura kroz postav Futura II/Guided tour through Futur II exhibition

Petak/Friday, 25.05. / 22-24h
Scena nagrađuje! – Godišnja nagrada strukovnih udruga suvremenog plesa RH/Dance scene awards! – Annual award of contemporary dance associations in Croatia

* Napomena: Ostatak programske satnice participativno pune članovi plesne zajednice.
* Note: The rest of the program schedule will be filled by the members of the dance community.

 

 

Udruga plesnih umjetnika Hrvatske središnja je strukovna organizacija u polju suvremenog plesa koja okuplja i organizira plesnu zajednicu u zemlji (plesne umjetnice i umjetnike iz cijele Hrvatske). Osnovana je 1996. godine, a broji preko 200 članova.

 

U posljednja dva desetljeća UPUH preuzima vodeću pokretačku ulogu u procesu stabilizacije i institucionalizacije suvremene plesne umjetnosti. Radi na unapređivanju i zaštiti zajedničkih interesa plesne zajednice i svojih članova, radi na razvijanju plesne umjetnosti te njeguje postojeće i potiče razvitak novih plesnih izraza. Okuplja plesače, koreografe, pedagoge i druge radnike u kulturi vezane za plesnu umjetnost, bavi se afirmacijom, unapređivanjem i promidžbom plesne umjetnosti, produkcijom radova svojih članova te brine o njihovom stručnom usavršavanju, stipendijama i studijskim putovanjima u zemlji i inozemstvu.

U pomanjkanju drugih struktura i resursa za rad, UPUH funkiconira kao platforma za samoorganizaciju plesne zajednice koja radi na stvaranju institucionalnih preduvjeta za umjetničku, kulturnu i akademsku proizvodnju s posebnim fokusom na sindikalno organiziranje i borbu za bolje, pravednije i produktivnije radne uvjete plesnih umjetnika i radnika u kulturi.

Udruga redovito organizira javne kampanje i akcije u sklopu kojih promiče interese plesne zajednice te o njima informira širu javnost, sudjeluje u organizaciji okruglih stolova i konferencija za medije te raspisuje strateške dokumente, prijedloge modela i smjernice razvoja suvremene plesne umjetnosti koje upućuje izvršnim tijelima lokalne samouprave i ministarstvima te redovito sudjeluje u zagovaračkim inicijativama u kulturi i zastupanju interesa plesne zajednice.

 

 

Association of Croatian dance artists is the central vocational organization in the field of contemporary dance that gathers and organizes the dance community in the country (dance artists from all of Croatia). It was established in 1996, and counts 200 members.

 

In the last two decades UPUH takes over the leading driving role in the process of stabilization and institutionalization of contemporary dance art, it works on enhancement and protection of the dance community and its members, works on development of dance art, and nurtures existing and encourages development of new dance expressions. It gathers dancers, choreographers, educators and other cultural workers connected for dance art, it deals with affirmation, enhancement and promotion of dance art, production of its members’ works, and cares about their professional development, scholarships and study travels in the country and abroad.

In the deficit of other structures and work resources, UPUH functions as a platform for self-organization of the dance community, which works on the creation of institutional prerequisites for artistic, cultural and academic production, with a special focus on syndical organizing, and battle for better, fairer and more productive work conditions for dance artists and cultural workers.

 

The association organizes public campaigns and actions within which it promotes interests of the dance community, and informs the public about them. It participates in organizing round tables and media conferences and levies strategic documents, model proposals and guidelines for development of contemporary dance art, which it directs to the executive bodies of the local government and ministries, and regularly participates in advocative initiatives in culture and in representing interests of the dance community.

 

UPPU PULS je strukovna udruga profesionalnih plesnih umjetnika koja u sebe okuplja profesionalne plesače i plesačice, koreografe i koreografkinje te plesne pedagoge i pedagodinje s ciljem afirmacije i razvoja plesne umjetnosti u Hrvatskoj. Udruga djeluje od 2001. godine te od tada svakodnevno stoji na raspolaganju svojim članovima i s njima aktivno kreira, kako domaću tako i međunarodnu vidljivost plesne scene, radeći u smjeru daljnje profesionalizacije i osiguravanju kvalitetnih i zdravih uvjeta za razvoj plesne umjetnosti.

UPPU PULS
is a trade association of professional dance artists that gathers professional dancers, choreographers and dance educators with the goal of affirmation and development of dance art in Croatia. The association acts since 2001 and since then has been put to disposal to its members daily, and actively creates with them local and international visibility of dance scene, working towards further professionalism and insurance of quality and healthy conditions for the development dance art.