BREAK A LEG TASK / Magmagorija – L. Potrović / L.Lojić (HR)

22.4.
19:00 h POGON JEDINSTVO
BREAK A LEG DIJALOŠKI TASK

a
Koncept / Concept:

Predmet našeg istraživanja jest traženje minerala, magme i plazme ljudskog tijela, te istraživanje njihove perceptibilne i imperceptibilne koreografije. Na razini individualnog tijela, kao i onoga relacijskog, istražujemo što svaki od ovih pojmova znači našem tijelu, kako ga čini, te kako ga mijenja. Pri ovom eksperimentu također pokušavamo istražiti ideju plazme na više razina – kao plazmu fizičkog tijela, plazmu nebeskog, te plazmu relacijskog tijela ili onog koje istovremeno generira, te integrira sve razine postojanja, te Postajanja tijelom-plazmom. Nastojimo istražiti naše individualno, kao i dijeljeno tijelo ne samo kao partituru, već i kao koreografa, te koreografiju. Plesografiju. Mineralografiju. Koreomineralogiju. Koreomagmu. Plazmografiju pokreta.

Luana Lojić (Pula, 1991)
Rođena, 1991. u Puli. 2015. MA Novih medija na ALU. Bavi se primijenjenom biofilijom. Od poezija za kamenje do živih instalacija, videa i live arta koji tematiziraju odnos čovjeka sa sustavima, percepcijama i materijalnostima što ga okružuju, u svom radu nastoji shvatiti prirodne procese izvan i unutar pojma osjetila. 2011. zaprima pohvalu dekana, a 2013. osvaja prvu nagradu na festivalu Vizura Aperta te joj je rad objavljen u kalendaru Istarske Županije 2010. godine, u fundusu Muzeja suvremene umjetnosti Istre. Sudjelovala je na TASK festivalu, Improspekcijama, Ganz Novom, Perforacijama, Sedam Dana Stvaranja, White Night. Osnivačica je viralno-performativnog dua Agrippina Tapijetto, umjetničke organizacije za intedisciplinarno djelovanje znanosti i umjetnosti Ljubavnice.

Laura Potrović (Rijeka, 1987)
Doktorski studij Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te Kazališnih studija pri Université Paris III – Sorbonne Nouvelle. Diplomirala Teoriju i kulturu mode pri TTF-u, Dramaturgiju izvedbe pri ADU, te Nove medije pri ALU. Osnivačica i voditeljica Somagrama – laboratorija eksperimentalne tijelografije. Su-osnivačica i su-voditeljica Muzeja pokreta. Dobitnica Rektorove, Posebne rektorove, Dekanove, te AMCA nagrade za najbolji umjetnički rad. Članica istraživačkih laboratorija EsPAS: Esthétiques de Performance et Arts du spectacle, Institut Acte, UMR 8218, Université Paris 1 & C.N.R.S., Labodanse : Un incubateur de recherche interactive en danse, neuroscience et nouvelles technologies, UMR 7023 CNRS / Paris 8 i Observatoire Critique, Laboratoire international de recherches en arts (LIRA), Université Paris III – Sorbonne Nouvelle. Praktično i teorijski istražuje medije koreografije, režije, izvedbe, izvedbene instalacije, filozofije tijela, pokreta i percepcije.

Tema, te par riječi motivacije…
Tema dijaloškog TASK-a koju predlažemo jest traženje minerala, magme i plazme ljudskog tijela, te istraživanje njihove perceptibilne i imperceptibilne koreografije. Na razini individualnog tijela, kao i onoga relacijskog, istražile bismo što svaki od ovih pojmova znači našem tijelu, kako ga čini, te kako ga mijenja. Pri ovom eksperimentu pokušale bismo istražiti ideju plazme na više razina – kao plazmu fizičkog tijela, plazmu nebeskog, te plazmu relacijskog tijela ili onog koje istovremeno generira, te integrira sve razine postojanja, te Postajanja tijelom-plazmom.

Motivacija za ovaj TASK proizlazi iz eksperimentalnog okvira kojeg TASK nudi za naša istraživanja. Dijaloški TASK vidimo kao kontekst zajedničkog istraživanja, te izmještanja; želimo istražiti naše individualno, kao i dijeljeno tijelo ne samo kao partituru, već i kao koreografa, te koreografiju. Plesografiju. Mineralografiju. Koreomineralogiju. Koreomagmu. Plazmografiju pokreta.


22nd April
7pm POGON – Zagreb Centre for Independent Culture and Youth
BREAK A LEG DIALOGICAL TASK

Concept:
The subject of our investigation is searching for minerals, magma, and human body plasma, as well as exploring their perceptible and imperceptible choreographies. On the level of individual body, as well as the relational one, we explore what each of these terms mean to our body, how they make our body, and how they change our body. In this experiment, we also try to investigate the idea of plasma on several levels – as plasma of the physical body, as plasma of celestial body, and as plasma of relational body or the one that at the same time generates and integrates all the levels of existing, as well as Becoming body-plasma. We are making effort to explore our individual, as well as shared body not merely as a score, but also as choreographer, and choreography. Danceography. Mineralography. Choreomineralogy. Choreomagma. Plasmography of movmemnt.

Luana Lojić (Pula, 1991)
Luana Lojić was born in Pula in 1991. She earned her degree of MA in New Media at the Academy of Fine Arts in 2015. She has been dealing with the applied biophilia. From poetry for stones to live installations, video and live art that thematise relationship between man and systems, perceptions, as well as materialities that surround him, Luana tries to perceive in her work natural processes outside and inside the notion of sense. In 2011, she earned the Dean commendation and in 2013, she won the first award at the Festival Vizura Aperta. Furthermore, her work was published in the calendar of the Istria County for the year 2010 and was included in the holdings of the Museum of Contemporary Art of Istria. She has participated in TASK Festival, Improspections, Ganz New Festival, Perforations, Seven Days of Creation, White Night. She is a founder of the viral-performative duo Agrippina Tapijetto, by the artistic organization for interdisciplinary activities of science and art Lovers.

Laura Potrović (Rijeka, 1987)
Laura Potrović is studying for her doctor’s degree in Literature, Performing Art, Film, and Culture at the Faculty of Humanities and Social Science in Zagreb and completed Theatre Studies at the Université Paris III – Sorbonne Nouvelle. She graduated in Theory and Culture of Fashion from the Faculty of Textile Technology, Dramaturgy of Performance from the Academy of Dramatic Arts, and New Media from the Academy of Fine Arts. She is the founder and head of Somagram – Laboratory of Experimental Corpo-Graphy. She is a co-founder and co-director of the Museum of Movement. She was awarded with the Rector’s Award, Special Rector’s Award, Dean’s Award, as well as AMCA Award for the best art work. She is a member of the following research laboratories: EsPAS: Esthétiques de Performance et Arts du spectacle, Institut Acte, UMR 8218, Université Paris 1 & C.N.R.S., Labodanse: Un incubateur de recherche interactive en danse, neuroscience et nouvelles technologies, UMR 7023 CNRS / Paris 8 and Observatoire Critique, Laboratoire international de recherches en arts (LIRA), Université Paris III – Sorbonne Nouvelle. In theory and practice, she investigates the media of choreography, directing, performing, performative installations, philosophy of body, movement, and perception.

Theme and some notes on motivation…
The theme of the Dialogical TASK that we suggest is searching for minerals, magma, and human body plasma, as well as exploring their perceptible and imperceptible choreographies. On the level of individual body, as well as the relational one, we would like to explore what each of these terms mean to our body, how they make our body, and how they change our body. In this experiment, we would like to try to investigate the idea of plasma on several levels – as plasma of the physical body, as plasma of celestial body, and as plasma of relational body or the one that at the same time generates and integrates all the levels of existing, as well as Becoming body-plasma.
Motivation for this TASK results from the experimental frame offered to our explorations by TASK. We see the Dialogical TASK as a context of shared research, as well as removal; we would like to explore our individual, as well as shared body not merely as a score, but also as choreographer, and choreography. Danceography. Mineralography. Choreomineralogy. Choreomagma. Plasmography of movement.

IMG_0244