Rezidencija TASK 15 – P. Pautan / I. Koruga / G. Müller / T. Curić / S. Pregrad / I. Mijačević / L. Navojec

TASK 15

Task 15 je grupa od 7 osoba koje su se upustile u petnaestgodišnju potragu u kojoj kreativno i kritički istražuju sve aspekte TASK-a i prevode ovaj proces svake godine u iskustvo koje dijele s drugima.
TASK 15 je promatranje fragilnosti, ranjivosti, osviještenosti, povjerenja, okvira, sadržaja, tranzicija između okvira kao zaključak, odgovornost, utjelovljenje, raspadanje, različiti osjećaji za vrijeme u odnosu na utjelovljenje, zatim u odnosu na razgovor/konverzaciju, različiti prostori koji postoje paralelno…

Kako promatranje može ponuditi različite načine suradnje?
Što je to što želite raditi?
Rad s/u različitim okvirima…
Kako izgrađujemo klimu?
Kako postojimo zajedno?

839A7915839A7964sss

 

 

 

 

Pola Pautan je Indonezijka s adresom u Sloveniji koja istražuje razigrane aspekte izvedbenih umjetnosti, a rezultate istraživanja koristi u jedinstvenim formatima, koji nikada ne prestaju iznenađivati.

# Koruga je vrlo dramatični umjetnik iz Beograda, koji živi i koreografira tamo gdje je novac, obično oscilirajući između sunčane energije i nimbusmatičnih raspoloženja, cinizma i romantike, kapitalizma i aktivizma, vina i imunodeficijencije.

Gisela Müller je već duže vrijeme u svijetu plesa. Zauzeta s plesanjem, koreografiranjem, podučavanjem, organiziranjem, itd. Trenutno je njezin najveći interes pitanje: kako možemo stvarati inovativne platforme/situacije za komunikaciju kroz umjetnot,i koje će trajati i vratiti nam znanje?

Sonju Pregrad zanima ne/materijalnost plesa i koreografije odnosa, i uvijek je jako u gužvi.

Ivan Mijačvić je polunomad, živi ugodan život jednog Europljana, svjedočeći lećama političkih naočala koje reflektiraju svjetlo, primjećujući propast lokalne zajedničke dokolice, zbunjeno tražeći komadiće mira za sebe i one koji to isto žele.

Tamara Curić ples smatra jednim od važnih čimbenika za osobni razvoj i razvoj društva. Fokus njenog rada je na integraciji plesa u svakodnevni život. Pleše. Koreografira, podučava, organizira i uživa.

Larisa Navojec trenutno postoji kao umjetnica, majka i studentica. Pokušava otvoriti nove prostore i stvoriti okoliš za svoj umjetnički rad i istraživanje. Voli sakupljati, jesti, razgovarati i dijeliti. Voli slušati dobru glazbu. U ovom projektu zanimaju je okviri i tranzicije.

 839A7668

Task 15 is a group of seven people pursuing a 15-years long quest of scrutinizing all the aspects of Task creatively and critically and rendering the process each and every year into an experience to share with everyone.
TASK 15 is observing fragility, vulnerability, awareness, trust, frame, content, transitions between frames as a conclusion, responsibility, embodiment, crumbling, different sense of time in relation to embodiment, then in relation to talking/conversation, different spaces existing parallel to one another…

In what way can observation offer different ways of collaboration?
What is it what you like to do?
Working with different framing…
How do we build the climate?
How do we exist together?

Pola Pautan is an Indonesian artist based in Slovenia who explores playful aspects of performing arts, using the results of research in unique formats which never stop to be a surprise.

# Koruga – a very dramatic artist from Belgrade, living and choreographing where the money is, usually oscillating between a sunny energy and nimbusmatic moods, cynicism and romance, capitalism and activism, wine and immunodeficiency.

Gisela Müller has been around in the dance world for quite some time. Busy with dancing, choreographing, teaching, organising, etc. Her main interest at the moment is the following question: how can we create innovative platforms/situations for communication through art that will last and bring back knowledge?

Sonja Pregrad is interested in the im/materiality of dance and choreography of relations and has always a lot to do.

Ivan Mijačević is a semi-nomad, living comfortable life of a European, witnessing the light reflecting lenses of political spectacles (eyeglasses), seeing the local-common leisure coming to its end, puzzled in looking for pieces of peace for self and those wishing for it.

Tamara Curić thinks dance is one of indeed relevant factors for personal development and for development of society. Focus of her work is integration of dance into everyday life. She dances, creates choreographies, teaches, organizes, and enjoys.

Larisa Navojec at the moment existing as artist, mother, and student. Trying to open new spaces and make environment for her artistic work and research. Likes to collect, eat, talk, and share. Likes to listen to good music. In this project, she is interested in framing and transitions.

12832451_1215811201786000_2222960383338072164_n12804881_1215811341785986_7643262396949474966_n