TASK 16 / Little Works – I. Korenčić i D. Đurkesac (HR)

23.4. 19:00 h POGON JEDINSTVO
TASK 16 / LITTLE WORKS (DIJALOŠKI TASK) –
 I. Korenčić i D. Đurkesac (HR)
0 1

 

 

 

 

 

O PROJEKTU
Projekt u razvoju LittleWorks potencijalni je novi oblik suradnje nastao razvijanjem intuitivnih struktura rada i ostvarivanjem/gomilanjem tzv. malih radova od kojih je svaki aktualiziran na svoj način. Ažurnost produkcije i ‘kratki vremenski rokovi’ koraka potaknuli su nas na razmišljanje o potencijalu komercijalizacije umjetničkog rada u skladu s današnjim traženjem ‘trenutnog zadovoljstva’. Na taj način potenciramo kontinuiranu proizvodnju koja će proces, pa tako i krajnji produkt učiniti još slojevitim pošto svaki taj rad, tretirali ga mi kao grešku ili kao uspjeh, ima jednak razvojni potencijal za cijeli proces. Istovremeno ispreplićemo osobne i autorske teme o kompromisima tijela, svakodnevnoj arhivi, rasporedu uloga, vrijednosti grešaka, cijeni distrakcija i njihovoj nužnoj razmjeni kako bi stvorili priželjkivani dijalog.

O NAMA
Dora Đurkesac (1988.) je autorica na području dizajna, suvremenog plesa i novih medija. Diplomirala je industrijski dizajn na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu te Nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu s radom Događaji tijela. Od 2009. godine izlaže na domaćim i međunarodnim izložbama dizajna u Milanu, Beču, Skopju, Sofiji i Parizu. S grupom dizajnera osniva tvrtku Manufakturist unutar koje nastaju projekti Shopworks, Out and About i Behide. Niz godina surađuje s plesnim umjetnicima i umjetničkom organizacijom O.N.E. U suradnji ili u samostalnim projektima razvija metode istraživanja odnosa pokreta i prostora — In Situ, Priče s Gornjeg grada i Koreografske strukture. Projekt Interval dobio je nagradu publike na T-HT @ MSU.hr, Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu.

Iva Korenčić (1986.) autorica je na području multimedije te koristi fotografiju, video i ples kao medijsku okosnicu svog rada. Studirala je suvremeni ples na SEADu te snimanje na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Već dugi niz godina surađuje kao vizualni suradnik, autor, koreograf, redatelj, snimatelj, fotograf i montažer na nizu plesnih i izvedbenih projekata te često u sklopu važnih manifestacija i festivala poput Tjedna suvremenog plesa, Platforme hr., Perforacija, Festivala plesa i neverbalnog kazališta, T-HT @ MSU.hr, Performance studies international i dr. Surađivala je s Marjanom Krajač (The Book 2008, The Store, Forenzika i fuga za fascikl i dr.), s O.N.E. umjetničkom organizacijom (Silver, Blu i Black), Centrom za ples i umjetničko istraživanje (Metar 70 i nešto, Oda, Trip). 2015. godine realizira samostalni projekt We talk simple language (Platforma.hr). Njen fotografski rad nagrađivan je i objavljivan u raznim hrvatskim i inozemnim časopisima i knjigama, a realizirala je više grupnih i jednu samostalnu izložbu (Bodily).

23rd April 7pm POGON – Zagreb Centre for Independent Culture and Youth
TASK 16 / LITTLE WORKS (DIALOGICAL TASK) –
I. Korenčić and D. Đurkesac (CRO)

ABOUT PROJECT
The developing project Little works is potentially a new form of collaboration that emerged from developing intuitive structures of work and realization/accumulation of the so-called small works, each and every one of them being actualized in its own way. Promptness of the production and ‘short deadlines’ for the steps motivated us to think about the potential of commercialization of artistic work in accordance with the current search for ‘immediate pleasure.’ In this manner, we intensify the continuous production which will make the process, therefore the final product as well, even more multilayered since each of these works, whether we threat them as an error or as success, has the same developmental potential for the entire process. At the same time, we interlock personal and authorial themes about compromises of the body, everyday archive, layout of roles, value of errors, price of distractions and their necessary exchange in order to created desired dialogue.

ABOUT US
Dora Đurkesac (born in 1988) is an author in the field of design, contemporary dance, and new media. She graduated in Industrial Design, School of Design, from the Faculty of Architecture and in New Media from the Academy of Fine Arts in Zagreb with her work Body Events. Since 2009, she has exhibited at Croatian and international exhibitions of design in Milan, Vienna, Skopje, Sofia, and Paris. She founded the company Manufakturist with a group of designers, creating projects Shopworks, Out and About and Behide within the company. She has collaborated with dance artists and the artistic organization O.N.E. for many years. Both in collaborations and in her solo projects, she develops methods of exploring the relationship between movement and space – In Situ, Upper Town Tales, and Choreographic Structures. The project Interval was awarded by The Audience Award at the T-HT @ MSU.hr, the Museum of Contemporary Art in Zagreb.

Iva Korenčić (born in 1986) is a multimedia artist. The media of photography, video, and dance are foundation of her work, She studied dance at SEAD – Salzburg Experimental Academy of Dance and received her BA degree in Cinematography and Photography at the Academy of Dramatic Arts in Zagreb. For many years now she has been involved in collaborations as visual artist, author, choreographer, director, cinematographer, photographer, and editor in a number of dance and performing art projects, and this frequently within relevant manifestations and festivals like, for instance, Dance Week Festival, Platform HR, Perforations, Dance and Non-Verbal Theatre Festival San Vincenti, T-HT @ MSU.hr, Performance Studies International, etc. She has collaborated with Marjana Krajač (The Book 2008, The Store, Forensics and Fugue for the Folder, etc.), with the artistic organization O.N.E. (Silver, Blu, and Black), the Dance and Artistic Exploration Centre (Metre 70 and something, Ode, Trip). In 2015, she realized a solo project We talk simple language (Platform HR). Her photography work has been awarded as well as published in various Croatian and foreign magazines and books, and she has participated as author in several group and one solo exhibition (Bodily).

 Iva i Dora_portret LittleWorks_vizual