TASK: UA Osijek

2.6. Nedjelja / Sunday 18h

TASK: UA Osijek @ Hala V

22. Osijek

 

HRV

Maja Đurinović, Akademija za umjetnost i kulturu Osijek

Predstavljanje novog Diplomskog sveučilišnog studija neverbalnog teatra čija izvedba kreće u  jesen 2019. godine na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Formiranje studija motivirano je činjenicom (i praksom) da Kazališni odsjek na AUKOS objedinjuje znanje i vještine glume i lutkarstva, a ova se dva kazališna izraza, uz svoje specifičnosti, susreću i upotpunjuju upravo u prostoru tjelesne scenske prakse. Diplomski sveučilišni studij neverbalnog teatra će, po prvi put u Hrvatskoj, razvijati novi, profesionalni, osviješteni izvođački kadar koji bi s jedne strane, s obzirom na postojeći preddiplomski studij na AUKOS, ponudio glumcima i lutkarima zajednički, onaj ‘između’, ishodišni prostor istraživanja tjelesnih, tehničkih, izražajnih i animacijskih mogućnosti (pri čemu se glas ne isključuje nego ga se drugačije tretira); a s druge strane, ovaj će studij bio otvoren i široj domaćoj i međunarodnoj zajednici te ima potencijale okupljanja studenata različitih polazišta i predznanja glume, lutkarstva, plesa, novog cirkusa, mimskog, fizičkog kazališta u novom zajedničkom promišljanju i bavljenju kreativnim izvođačkim tijelom i njegovim mjestom i poslanjem u suvremenom teatru.

Uz izlaganje, studenti 3. godine preddiplomskog studija glume i lutkarstva izvest će dva rada:

Banditi, autori i izvođači Bojan Ban, Domagoj Ivanković i Ivan Simon; mentorice doc.art. Tamara Kučinović i Matea Bublić, ass. Kao animacija u troje, ova kratka etida s lutkom Planšetkom, malen je dokaz bliskosti scenskog pokreta i lutkarske animacije.

Ja to (ne) mogu; Odiseja, autori i izvođači Filip Sever i Bojan Ban; mentorice izv.prof.art. Maja Đurinović i Selma Mehić, ass. Kombinirajući elemente pokreta, akrobatike, animacije i glume,  Ban i Sever partnerski ulaze u kreiranje prostora otvorenih mogućnosti, izazova i prepreka.

Njihovo kazalište je neverbalno, tjelesno i zaigrano, mladenačko i optimističko.

 

ENG

Maja Đurinović, Academy of Arts in Osijek

Presentation of the new Graduate Study of Nonverbal Theatre which starts in Fall, 2019 at the Academy of Arts in Osijek.

The founding of this Graduate Study Program was motivated by the fact (and practice) that the Graduate Study of Theatre at the Academy of Arts in Osijek combines knowledge and strengths of acting and puppetry. And these two theatrical expressions, with their own specificities, meet and complete one another in the space of physical scenic practice. Graduate Study of Nonverbal Theatre will, for the first time in Croatia, develop new, professional, conscious performative frame which would, on one hand, taking into account the existing Undergraduate Study at the Academy of Arts in Osijek, offer artists and puppeteers joint, the one ‘between’, spatial origin for researching physical, technical, expressive and animation possibilities (in which voice is not excluded, but rather differently treated); and on the other hand, this Study will be open for a wider local and international community and has potential for gathering students of different backgrounds and knowledge of acting, puppetry, dance, new circus, mimic, physical theatre in a new, joint thought process and working with a creative performative body and its place and mission in contemporary theatre.

Along with the presentation 3rd year students of Undergraduate Study of Acting and Puppetry will perform to theatre pieces:

The Bandits, authors and performers: Bojan Ban, Domagoj Ivanković and Ivan Simon; mentors doc. art. Tamara Kučinović and Matea Bublić, ass. As an animation for three, this short piece with the puppet Planšetko is small proof of the closeness between stage movement and puppet animation.

I can (not) do it; Odysseus, authors and performers Filip Sever and Bojan Ban; mentors izv. prof. art. Maja Đurinović and Selma Mehić, ass. Combining elements of movement, acrobatics, animation and acting, Ban and Sever enter in creating space of open possibilities, challenges and obstacles as partners.

Their theatre is nonverbal, physical and playful, youthful and optimistic.