Life Long Burning/LLB

LLB_Logo_RGB_454x227px

logosbeneficairescreativeeuroperight_en

Life Long Burning (LLB) – Towards a sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe

LLB is a multi-annual cooperation project supported by the EU Creative Europe Program for 4 years (1.07.2018 – 30.06.2022) and implemented by eleven organizations that consist of dance houses, festivals, choreographic centres and networks as well as production houses:

danceWEB / AT
4Culture / RO
Brain Store Project / BG
ICI – Center chorégraphique national de Montpellier / FR
NDA Slovenia / SI
STUK / BE
Tala Dance Center / HR
Uferstudios / DE
Veem House / NL
Workshop Foundation / HU
MDT Stockholm / SE

With its 6 activities, the project offers sustainable support for emerging as well as mid-career contemporary dance artists, aims to stimulate exchange with other disciplines and expand its sphere of activity and audience through a strong feedback attitude:

Creative Crossroads: two-year funding program, whose offers (residencies, workshops, production cost subsidy, dramaturgy / technical assistance, etc.) are tailored to the needs of the 21 participating artists / groups

Dance Hub: workshops, residencies, production support for aspiring dance artists, dance administrators and dance writers

danceWEB Scholarships: five-week scholarship program for contemporary dance and performance

SuSy Support System: Training program for dance administrators

Choreographic Convention: platforms that address current topics in contemporary dance

Performance Situation Room: Format-open, artistic gatherings whose contents are aimed at daily and socio-political topics

www.lifelongburning.eu

1. O projektu Life Long Burning

U okviru petogodišnjeg projektani potencijal kako bi se umjetnicima i plesačima dao način da razviju i povećaju vidljivost i javno zanimanje za suvremeni ples. Izgradio je nove okoliše za umjetničku praksu na europskoj razini, tako donoseći kvalitativnu otvorenost koja povezuje organizacije i sudionike na produktivan i kreativan način. Proširio je javni interes za ples stvaranjem nagrade za mlade koreografe, Prix Jardin d’Europe, vrijedne 10.000 eura. Pružio je najbolje uvjete za transnacionalnu suradnju kroz kvalitetno partnerstvo između članova mreže i nomadskih programa te je osigurao trajnu izloženost svojih sudionika europskoj okolini.

Preuzevši strukturnu i dinamičku dimenziju Jardin d’EuropeaLife Long Burning je projekt koji kombinira nove inovativne alate i module najbolje prakse, ali i dizajnira novi format Prix Jardin d’Europea za mlade koreografe, kao profesionalnu nagradu i nagradu publike. Life Long Burningom upravlja povećana i ojačana mreža, koja drži fokus na balkanskim državama i otvara svoje aktivnosti novim partnerima u Europi koji još nisu sudjelovali u europskim projektima.

Partneri LLB-a predani su u tome da europskoj plesnoj i izvedbenoj sceni pruže relevantne i raznolike oblike potpore koji zadovoljavaju potrebe njenih igrača. Zbog dubokih socioekonomskih promjena do kojih je u tom umjetničkom polju došlo prošlih godina, postoji velika potreba za strukturiranjem i podupiranjem plesne zajednice na europskoj razini, tim više zbog toga što dugoročno više nije relevantno ni izvedivo izgraditi nacionalne plesne i izvedbene scene.

Stoga, partnerske organizacije LLB-a jačaju svoje partnerstvo preko razmjene i suradnje, kako međusobne, tako sa umjetnicima uključenim u mrežne aktivnosti, kako bi ujedinili svoje resurse za podupiranje i praćenje smjera kojim idu ti plesni umjetnici, te na taj način doprinose ekonomskom, socijalnom i ekonomskom razvoju tog sektora.

2. Povećana i ojačana mreža

Life Long Burningom upravlja mreža 12 plesnih organizacija u 11 država koje geografski pokrivaju cijelu Europu. Jezgru mreže čine plesne organizacije koje su prošle četiri godine surađivale u okviru projekta Jardin d’Europe. Ove su organizacije prikupile znanje o raznim plesnim kontekstima i razvile opsežnu suradnju koja za dio njih kulminira u prijenosu vrijednog znanja. U balkanskim zemljama su doprinijeli izgradnji plesnih scena u svojim državama, pritom ih povezujući i izlažući europskoj plesnoj sceni od samih početaka.

Mreža LLB-a sastoji se od plesnih organizacija raznolikih struktura – nacionalnih plesnih centara, festivala, plesnih udruga, plesnih kuća, regionalnih mreža u Balkanskim zemljama, plesnih družina – koje su odraz raznolikosti unutar europske kulturne pozadine. Takva struktura mreže i njeno širenje diljem Europe omogućavaju projektu LLB da ostvari aktivnosti koje se tiču cijelog raspona ključnih funkcija u razvoju karijere plesača. Članovi mreže mogu profitirati od visokokvalitetnih partnerstva temeljenih na zajedničkim umjetničkim vrijednostima, uvođenju inovativnih metoda rada i trajne implementacije aktivnosti usmjerenih na proizvodnju, kreativan trening, izgradnju kapaciteta, istraživanja i javno promoviranje suvremenog plesa. Četiri nova partnera u mreži – Uferstudios u Berlinu, plesna kuća Het Veem Theater u Amsterdamu, Workspace Brussels i plesna udruga Plesni centar Tala u Zagrebu – od kojih neki dosad nisu sudjelovali u europskim projektima, imat će koristi od mentorstva drugih partnera i doživjet će snažne veze te izlaganje europskim programima i okolišima.

 

PARTNERI:

Nositelj projekta:

DANCE WEB – Austrija

Ko-organizatori:

UFERSTUDIOS GmbH - Njemačka

4 CULTURE  – Rumunjska

ULTIMA VEZ – Belgija

WORKSPACEBRUSSELS – Belgija

HET VEEM THEATER – Nizozemska

WORKSHOP FOUNDATION – Mađarska

CULLBERG BALLET – Švedska

STANICA SERVIS ZA SAVREMENI PLES – Srbija

CCN MONTPELLIER - Francuska

LOKOMOTIVA – Makedonija

TALA - Hrvatska

LLB PROJECTS :

 Critical Practice

Wild Cards

Prix Jardin d’Europe

Dance Works!

danceWEB Scholarships

SuSy-Support System

 

Life Long Burning (LLB) is a new European project based on the outputs of the project Jardin d’Europe, taking up the strong potential emerging from its forward-looking achievement to foster sustainable models and set up an in-depth structuring of the dance and performance field at the European level.

1. About the Life Long Burning project

In the frame of a five-year multi-annual project supported by the Culture Programme of the European Union, Jardin d’Europe has unfolded very diverse and significant ways to develop its capability as an enlarged network of cultural players and to contribute to structure of the dance and performance sector on a European level.  It has used its creative potential to give artists and dance makers means to develop and to widen the public display and the interest for contemporary dance. It has built up new environments for artistic practice on a European level providing a qualitative openness that connects organisations and participants in a productive and creative way. It has widened public interest for dance with the creation of the Prix Jardin d’Europe, an award for young choreographers endowed with 10.000 euros. It has provided for best conditions for transnational cooperation through quality partnership between the network members and nomadic programmes and ensured ongoing exposure of their participants to European environments.

Grasping the structuring and dynamic dimension of Jardin d’Europe, Life Long Burning is a project combining new innovative tools and best-practice modules as well as designing a new format for the Prix Jardin d’Europe for young choreographers, as a professional prize and audience prize. Life Long Burning is operated by an enlarged and empowered network, keeping a focus in the Balkan countries and opening its activities to new partners in Europe who have not yet participated in European projects.

The partners of LLB are committed to provide the dance and performance scene in Europe with relevant and diverse forms of support that meet the needs of its players. Due to the deep socio-economic changes undergone by that art field in the last years, there is a strong need for structuring and supporting the dance community on a European level, all the more so because it is no longer relevant and feasible in the long term to build national dance and performance scenes.

Therefore, the partner organisations of LLB undertake to strengthen their partnership by means of exchange and collaboration with each other and with the artists involved in the network activities, to pool their resources to foster and accompany the trajectory of said dance artists and dance makers and that way, to contribute to the economic, social and artistic development of that sector.

2. Enlarged and empowered network

Life Long Burning is operated by a network of 12 dance organisations in 11 countries, geographically covering all Europe. The core of the network is composed of dance organisations that cooperated in the past four years in the frame of the project Jardin d’Europe. These organisations have gained knowledge of the different dance contexts of each other and developed an extensive cooperation that culminates for part of them in valuable knowledge transfer. In the Balkan countries, they have contributed to build up the dance scenes in their respective countries while connecting and exposing them from the very beginning to the European dance scene.

The LLB network is composed of dance organisations with diverse structures – national dance centres, festivals, dance associations, dance houses, regional network in the Balkan countries, dance companies – that reflect the diversity of the cultural backgrounds in Europe.

This network structure and its extension all over Europe enable the LLB project to realize activities concerning the whole range of crucial functions of the career development of dance makers. The network members can profit from a very high quality-partnership based on common artistic values, the introduction of innovative working methods and the ongoing implementation of activities centred on production, creative training, capacity building, research and public display of contemporary dance. The four new network partners – Uferstudios in Berlin, the dance house Het Veem Theater in Amsterdam, Workspace Brussels and the dance association Tala Dance Centre in Zagreb – which partially have not participated in European projects so far, will benefit from the mentorship of the other partners and see strong connection and exposure to European programmes and environments.