GO OUT AND DANCE 2017

Obilježavanje Svjetskog dana plesa GO OUT AND DANCE
29/04 11-15 h
Zrinjevac

29.4. važan je dan za ples. To je trenutak njegovog najvećeg i najsnažnijeg prodora u svijest većeg broja ljudi putem medija ili samim prisustvom na mjestu događanja. To je dan koji snažno pridonosi vidljivosti i prepoznatljivosti plesa u lokalnoj zajednici, ali i puno šire jer se događanja iz godine u godinu simultano izvode u sve većem broju hrvatskih gradova. Plesni centar Tala, već osmu godinu zaredom, 29.04. projektom Go Out And Dance i cjelodnevnim programima na otvorenom obilježava Svjetski dan plesa.

Ove godine, članovi Plesnog centra Tala i kluba Pinokio nastupit će u zajedničkoj koreografiji „Copy or Inspiration?/Re:Rosas  na otvorenom prostoru Zrinjevca. Ovaj projekt bavi se YouTubeom kao izvorom inspiracije i medijem kojeg koristimo za nastanak koreografije. Ovaj projekt preispituje autorstvo i nemogućnost zaštite autorskih prava u plesnoj umjetnosti.  Što je kopija, a što inspiracija? Koreografkinja Anne Teresa De Keersmaeker je zainteresiranim korisnicima preko YouTube kanala stavila na raspolaganje svoje pokrete iz predstave “Rosas danst Rosas”! Pozvala ih je i potaknula na nastanak i stvaranje vlastite koreografije, kroz projekt nazvan Re:Rosas i na taj način popularizirala još više svoje vlastito djelo putem socijalnih mreža. Ova izvedba rezultat je procesa koreografkinje Larise Navojec i plesača PC Tala i kluba Pinokio u kojoj su od ponuđenih materijala napravili vlastiti rad.

Dio programa kojim ples i plesna umjetnost obilježavaju svoj dan je i izvedba site specific predstave Zebre su u gradu, autorice Tamare Curić u kojoj također nastupaju polaznici edukativnih programa PC Tala.  “Zebre su u gradu” plesni je projekt koji će se izvesti na pješačkim prijelazima oko Zrinjevca, a  kroz svoju izvedbu tematizira brojne oprečnosti – možda najočitija je upravo raznolikost izvođača koja nije nužno usmjerena na dob i spol, već na istovremeno supostojanje raznovrsnih plesnih tehnika tijekom izvedbe pa tako ovu plesnu igru izvodi dvadesetak plesačica i plesača u dobi od 10 do 50 godina starosti. Transponiranje kazališne forme u urbanistički prostor te unošenje elemenata svakodnevice u nesvakidašnje situacije dodatne su razine dihotomije koja gradi ovu igru. Kao što i sam naziv projekta evocira dvojnost – urbanistički element zebre kao pješačkog prijelaza nasuprot onom životinjskom, odnosno prirodnom, divljem, nesputanom, tako i ovaj projekt spaja suvremeno, tehnološko, urbano i statično s fizičkim, fluidnim, plesnim, senzibilnim. Izvedba iskorištava već postojeću fluidnost pješačkog prijelaza kojemu nadograđuje staru funkciju i implementira novu vrijednost, odnosno pretvara ga u mjesto izvedbe, u urbanu pozornicu.

Ideja i koreografija/Concept and choreography: Tamara Curić
Izvođači/Performers: Mix ansambl PC Tala ( Andreja Hršak, Bojana Colarić, Ana Koruga, Mihaela Zdunić, Charleene , Nikola Curić, Damjan Vereš, Tamara Curić )
Izrada kostima/Costume make: Udruga „Kamensko“

Kao i svake godine prije i za vrijeme trajanja Platforme HR, „pop up performeri“  svojim će performancima u javnom prijevozu i javnom prostoru upoznavati širu javnost sa programom i događanjima na festivalu.

Celebration of the International Dance Day GO OUT AND DANCE
29/04 11-15 h
Zrinjevac

April 29th is an important day for dance. It is a moment of its biggest and strongest breach into the conscience of a larger number of people through the media or through their presence at the event. It is a day that strongly contributes to visibility and recognition of dance in the local community, but also much wider because the events are simultaneously performed in a larger number of Croatian cities year after year. Tala Dance Center, eight years in a row, celebrates World Dance Day on April 29th with their project Go Out and Dance and with all day programs in open space.

This year members of Tala Dance Center and Club Pinokio are going to perform in a mutual choreography “Copy or Inspiration/Re:Rosas in the open space of Zrinjevac Park. This project is using YouTube as a source of inspiration and a media which we use for the making of a choreography. This project questions authorship and the impossibility of protection of author rights in dance art. What is a copy and what is an inspiration? Choreographer Anne Teresa De Keersmaeker put in disposal her movements from the theater show “Rosas danst Rosas” to interested users through her YouTube channel! She invited them and encouraged them to make and create their own choreography, through the project called Re:Rosas and in that way popularized even more her own work through social media. This performance is a result of a process by choreographer Larisa Navojec and dancers from Tala Dance Center and Club Pinokio, in which they made their own work from the material that was offered to them.

Part of the program, with which dance and dance art celebrate their day, is also a performance of a site specific show “Zebras are in town” by the author Tamara Curić, in which attenders of educative programs in Tala Dance Center are also performing. “Zebras are in town” is a dance project that will be performed on crossings around Zrinjevac Park, and through its performance it thematizes numerous contradictions – maybe the most obvious is in fact the diversion of performers that is not necessarily oriented on age and sex, but on contemporaneous coexistence of various dance techniques during a performance, and so this dance game is performed by twenty-something dancers from 10 to 50 years old. Transferring theater form into an urban space and bringing in elements of everyday life into unusual situations are additional levels of dichotomy which builds this game. Just like the name of the project evokes duality – urban elements of a zebra as a pedestrian crossing in opposition to the animalistic, that is nature, wildness, uninhibited. So this project connects contemporary, technological, urban and static with the physical, fluid, sensible. The performance uses the already present fluidity of a pedestrian crossing to which it upgrades its old function and implements a new value, that is, it transforms it into a performance space, into an urban stage.

Just like every year, before and during Platform HR, “pop up performers” will introduce the wider public to the program and events at the festival by their performances in public transportation and public  space.

839A0712