INFO PLATFORMA HR 2014

Dragi naši plesači, koreografi, kolege, publiko,

Na početku Vam želimo zahvaliti, što ste uz nas sve ove godine.

Zajedno smo došli do 15-e Platforme HR!

priprema_b2 Print

Naša ovogodišnja nastojanja u mnogočemu se razlikuju od dosadašnjih. Ovoga puta naglasak je na publici i svim njezinim potencijalima. Primarno se bavimo pojmom empatije i publike kao produženog protagonista; simbiozom umjetničkog čina predstave i izvođača sa samom publikom u okruženju prirode i javnih prostora. Što nas dovodi i do sljedećeg kreativnog principa – onog o interaktivnosti. Važnost publike u triadi na kojoj se temelji bilo kakav umjetnički čin (izvođač, publika, prostor) bit će naglašena i kroz interaktivnost te će se očekivati njezina aktivnost, svjesnost i prisutnost. Ovo posljednje očekujemo u što većem broju, buduće da je riječ o besplatnim predstavama koje su time dostupnije lokalnoj zajednici, te akcijama i projektima u koje smo uključili građane, bicikliste, javne osobe. Zato, aktivirajte se, krenite i uživajte jer nikad ne znate jeste li već možda kojim slučajem izvođač pred nekom skrivenom publikom. Ovogodišnja Platforma HR posvećena je građanima i otvoreno ih poziva na sudjelovanje pod sloganom „SVI MARŠ NA PLES“. Cilj je da se pobudi suosjećanje i potakne na odgovornost; publika i umjetnici zajedno stvaraju kulturu Grada Zagreba.

Ovogodišnjom edicijom Platforme HR zatvaramo ciklus i krećemo u novo razdoblje.

Čeka nas analiza daljnjih potreba naše plesne scene, kontekst unutar kojeg djelujemo, sagledavanje situacije u kulturi, kulturne politike i načina financiranja; s obzirom na to, pozicioniranje našeg projekta i preispitivanje formata.

Vjerujemo da ćete uživati u plesnim danima koji su pred Vama!

 

WP_20140403_008WP_20140403_003


Pogledajte galeriju slika SVI MARŠ NA PLES

Zagrebački PRIX JDE LABO sastojat  će se od nekoliko LLB aktivnosti:

DANCE WORKS! KOPRODUKCIJE

Tala je raspisala poziv kroz LLB i NDA mrežu partnera kojim je pozvala umjetnike da se jave kako bi prezentirali svoju koprodukciju ili autorski rad na Platformi HR/PRIX JDE LABO-u. Koprodukcije su podržane i predložene od strane partnera LLB i NDA mreže.

Prezentirat ćemo: CCN Monpelier (F) – M. LE PLADEC, UFER Studios (GER) – I. SCHAD,

WSF (HUN) – SIN ARTS CENTRE, Dance Web (AUT) – F. HOLZINGER, Cullberg Balleten (SWE) – D. MACHADO, Brain Store Project i Antistatic festival (BG) – I. SVESHTAROVA i W. PRAGER, Stanica (SRB) – D. BULUT, Lokomotiva (MK), Stanica (SRB) – A. GEORGIEV, J. R. KISELČIĆ, A. IBRAHIMOVIĆ (CRO), Fronta (SLO) – K. VALENTI i I. MIJAČEVIĆ.

 

PERFORMING SITUATION ROOM – NOMAD DANCE INSTITUTE

Co-Teaching and Archive                                                  

Co-teaching se oslanja na program teachback koji je proizašao iz NDI. Predstavlja investiciju u ljudske kapacitete s namjerom daljnjeg razvoja pojedinih praksi i diskursa važnih za rast i razmjenu znanja, te formata edukacije. U Zagrebu ćemo održati rezidenciju, a na njemu će prisustvovati partneri/umjetnici iz regije i Europe. Projekt Archiving  (M. SONDERKAMP, A. J. IMFELD, L. NAVOJEC, J. ZALOŽNIK, G. MULLER, A. GEORGIEVA, I. N. SIBILA, R. VEVAR, I. SVESHTAROVA, W. PRAGER, D. SRHOJ, G. KAMNIKAR, T. CURIĆ).

WILD CARD REZIDENCIJALNI PROGRAM (12. – 29.04.2014.)

Ove godine ćemo ugostiti dvije WILD CARD tematske rezidencije – Agrokultura/T. ROTTEVEEL i novi modeli plesne edukacije/S. T. FRUEHWALDS i A.  O’GORMAN. Obje rezidencije održavat će se u periodu od tri tjedna. Program je namijenjen istraživanju te razvijanju novih ideja i pristupa. Plesni Centar Tala nudi umjetnicima prostor za probe, te javnu prezentaciju i organizaciju prezentacije na Platformi HR.

 

SUSY PROGRAM (23.03. – 30.04.2014.)

Podupire obrazovanje i razvoj mladih djelatnika i administratora u kulturi. TALA će ugostit na 4 tjedna mladog njemačkog organizatora JUAN GABRIEL HARCHA naše partnerske organizacije UFER Studios. Vještine koje će naučiti i usvojiti tijekom SUSY stažiranja može kasnije primjenjivati u međunarodnom kontekstu. Ovakav oblik praktične obuke pokazuje se kao vrlo učinkovit u razvoju kulturnih djelatnika uključenih u program.

 

GODIŠNJI SASTANAK PARTNERA  (22.-24.4.2014.)

Sastanak partnera je mjesto na kojem se donose odluke o projektu te planu i programu. Sastanak služi za mapiranje i praćenje stanja različitih lokalnih i izvedbenih scena. Svaki sastanak prilika je da partneri upoznaju lokalne umjetnike, lokalnu scenu i ponude stručnost u svojim debatama. Na taj način naši umjetnici upoznaju najveće europske stručnjake, menadžere, voditelje najvećih europskih plesnih organizacija i centara, što otvara nove mogućnosti za suradnju i prezentaciju. Partneri imaju priliku uživo vidjeti hrvatske plesne autore i predstave, te razgovarati s njima, što je najbolji način za upoznavanje, kako drugih, tako i hrvatskih autora. Partneri dolaskom u ovu sredinu uče o načinu funkcioniranja gradske i državne kulturne politike, upoznaju se sa vodećim ključnim ljudima u Ministarstvu kulture RH i Gradu Zagrebu, te zajedno s njima razgovaraju o svojim iskustvima, mogućim strategijama i planovima kako bi poboljšali postojeću situaciju plesa u Europi.

Partneri LLB mreže su Dance Web (A), Workspace Brussels (B), UFER Studios Berlin (G), Ultima Vez (B), Cullberg Balleten (SWE), CCN Monpelier (F), Stanica za savremeni ples (SRB), Lokomotiva (MK), HET VEM Theater (NL), WSF (H), 4Culture Ass. (RO) i Plesni Centar TALA (HR).

 

 

 

 

Dear dancers, choreographers, colleagues and audience

 

In the beginning, we want to thank you, for being with us all these years.

Together, we have arrived at the 15th Platforma HR!

Platforma HR, united with and through PRIX JARDIN D’EUROPE LABO (PRIX JDE LABO), will show a larger, expanded program than it has in the past years, and will present Croatian, Balkanian and European young and affirmed dance authors. The reason for this is the TalaDanceCenter’s entry into the European project Life Long Burning, which is a part of Culture 2003-2018. Prix Jardin d’Europe is a competitive choreography festival and one of the biggest European awards for contemporary dance. It was initiated in 2008. by the European network Jardin d’Europe (in the next five-year span of LLB networks). The 15th Platforma HR / PRIX JDE LABO will be followed by experts from the strongest dance organizations and centers in Europe, who are coming to Croatia for the first time, thanks to Platforma. This will thus open up new options to Croatian artists, possibilities for presentation and achieving cooperation on the international market.

Our tendencies this year are in many ways different than they have been so far. This time, the emphasis is on the audience and all of its potential. We primarily work with the concept of empathy and the audience as an extended protagonist; the symbiosis of the artistic performance act and the performer with the audience itself in an environment of nature and public space. This brings us to the next creative principle – the interactive one. The importance of the audience in the triad on which any kind of artistic act is based (performer, audience and space) will be emphasized through interactivity and its activity, awareness and presence will be expected. We expect the last one, the presence, or attendance, to be as high as possible, given that the performances are free, and thus much more available to the local community, as are the activities and projects into which we included citizens, cyclists and public persons. And so, be active, get going and enjoy yourself, because you never know whether you might already be a performer in front of a hidden audience. This year’s Platforma HR is dedicated to the citizens and openly invites them to participate, under the slogan “SVI MARŠ NA PLES” (“ALL MARCH TO DANCE”). The goal is to awaken empathy and motivate responsibility; the audience and the artists create the culture of the City of Zagreb together.

With this year’s edition of Platforma HR we are closing a cycle and are entering a new era.

What awaits at the horizon is an analysis of the further needs of our dance scene, the context in which we act, taking a look at the situation in culture, in cultural politics and the ways of financing; taking that into account, the positioning of our project and questioning the format.

We believe you will enjoy the dance days that are in front of you!

 

 

PRIX JDE LABO in Zagreb is comprised of several LLB activities:

DANCE WORKS! COPRODUCTIONS

Tala has issued a call through the LLB and NDA partner network, inviting artists to apply to present their coproduction or authorial piece on Platforma HR/PRIX JDE LABO. The coproductions are supported and suggested by the partners of the LLB and NDA networks.

We will be presenting: CCN Monpelier (F) –M. LE PLADEC, UFER Studios (GER) – I. SCHAD,

WSF (HUN) – SIN ARTS CENTRE, Dance Web (AUT) – F. HOLZINGER, Cullberg Balleten (SWE) – D. MACHADO, Brain Store Project and Antistatic festival (BG) – I. SVESHTAROVA and W. PRAGER, Station (SRB) – D. BULUT, Lokomotiva (MK), Station (SRB) – A. GEORGIEV, J. R. KISELČIĆ, A. IBRAHIMOVIĆ (CRO), Fronta (SLO) – K. VALENTI and I. MIJAČEVIĆ.

 

PERFORMING SITUATION ROOM –NOMAD DANCE INSTITUTE

Co-Teaching and Archive                                                  

Co-teaching relies on the teachback program that came out of NDI. It presents an investment in human capacities with the aim of further development of certain practices and a discourse important for the growth and exchange of knowledge, as well as the format of education. We will hold a residency in Zagreb, and the participants will be partners and artists from the region and Europe. Project Archiving (M. SONDERKAMP, A. J. IMFELD, L. NAVOJEC, J. ZALOŽNIK, G. MULLER, A. GEORGIEVA, I. N. SIBILA, R. VEVAR, I. SVESHTAROVA, W. PRAGER, D. SRHOJ, G. KAMNIKAR, T. CURIĆ).

WILD CARD RESIDENTIAL PROGRAM (12 – 29 April 2014)

This year, we will host two WILD CARD themed residencies – Agriculture/T. ROTTEVEEL and a new model of dance education/S. T. FRUEHWALDS and A. O’GORMAN. Both residencies will take place in the span of three weeks. The program is intended for research and developing new ideas and approaches. TalaDanceCenter offers artists a space for rehearsal, as well as public presentation and the organization of a presentation ad Platforma HR.

SUSY PROGRAM (23 March – 30 April 2014)

Supports education and fosters young culture workers and administrators. TALA will host a guest for 4 weeks – a young German organizer, JUAN GABRIEL HARCHA, from our partner organization UFER Studios. The skills he will acquire during the SUSY internship he can later apply in an international context. This form of practical tutoring has been shown as very effective in the development of cultural workers participating in the program.

 

YEARLY PARTNER MEETING (22 – 24 April 2014)

The partner meeting is a place where decisions about the project and the curriculum are made. The meeting serves to map and follow the condition of the different local performing scenes. Each meeting is an opportunity for partners to get to know local artists, the local scene and to offer their expertise in their debates. That way, our artists get to know the biggest European experts, managers, leaders of Europe’s biggest dance organizations and centers, which opens new possibilities for cooperation and presentation. Our partners have the opportunity for a live experience of Croatian dance authors and performances, and to talk to them, which is the best way to meet and get to know, Croatian, as well as foreign artists. By coming to this environment, partners learn about how the city and state cultural politics functions, they meet the leading and key people in the Ministry of Culture of the Republic of Croatia and in the City of Zagreb, and together discuss their experiences, possible strategies and plans so as to improve the current situation of dance in Europe.

The partners of the LLB network are Dance Web (A), Workspace Brussels (B), UFER Studios Berlin (G), Ultima Vez (B), Cullberg Balleten (SWE), CCN Monpelier (F), Station for contemporary dance (SRB), Lokomotiva (MK), HET VEM Theater (NL), WSF (H), 4Culture Ass. (RO) and TALADanceCenter (HR).

 

 

PROGRAM PLATFORMA HR 2014

PLATFORMA HR/PRIX JDE LABO  17.04 – 29.04. 2014.

PREDPROGRAM / PRE-PROGRAM PLATFORME HR 

17/04

POGON JEDINSTVO

 • 18h otvaranje izložbe TASK/opening the TASK exhibition
 • 19:30h TASK 10, izvedba/TASK 10, performance autor/author: BARBARA MATIJEVIĆ
 • 20:30h razgovor s publikom/talk with the audience
 • 21h TASK 11, izvedba/TASK 11, performance autor/author: POLA PAUTAN
 • 22h razgovor s publikom/after talk with the audience

 

18/04

POGON JEDINSTVO

 • 19:30  TASK 12, izvedba/TASK 12, performance autor/author: DUŠAN MURIĆ
 • 20:30h   razgovor s publikom/after talk with the audience
 • 21h TASK 13, izvedba/TASK 13, performance autor/author: ISABELLE SCHAD
 • 22h  razgovor s publikom/after talk with the audience

 

19/04

POGON JEDINSTVO

 • 19:30h  TASK 14, izvedba/TASK 14, performance autor/author: IVAN MARUŠIĆ-KLIF
 • 20.30h razgovor s umjetnicima i publikom/after talk with artists and audience

MOČVARA

 • 22h TASK party

 

21/04

MALA DVORANA POGONA JEDINSTVO

POGON JEDINSTVO

CVJETNI TRG

 • 21:30h otvaranje 15. Platforme HR

 

22/04

MOČVARA

POGON JEDINSTVO

 

23/04

SAVSKI NASIP

MOČVARA

POGON JEDINSTVO

 • 22:30h  Dance party

 

24/04

POGON JEDINSTVO

 

25/04

POGON JEDINSTVO

 

26/04

KNJIŽARA LJEVAK

 • 18h predstavljanje publikacije povodom 15 godina Platforme / promotion of the Platforma publication, Trg bana Josipa Jelačića

POGON JEDINSTVO

OUTDOOR

 

27/04

MOČVARA

POGON JEDINSTVO

 

28/04

OUTDOOR / SAVSKI NASIP

POGON JEDINSTVO

 

29/04 - SVJETSKI DAN PLESA – GO OUT AND DANCE

CVJETNI TRG

POGON JEDINSTVO

MOČVARA

 

 

POGON JEDINSTVO

TASK IZLOŽBA/ TASK EXHIBITION, 17.-29.4

 

RADIONICE / WORKSHOPS

Kreativna komunikacija / Creative communication – Dejan Srhoj i Tamara Curić, 26. 4., 10-13h (Tala)

Radionica o odnosu glazbe i plesa – TERPSIHORSKA SONIKA  / TERPSICHOREAL SONICS – Workshop on the relations of music and dance – Ivan Mijačević, 22. – 25. 4., 10-13h  (Tala)

Streetforma radionice / Streetforma workshops (Tala)

 

 

 

 

 

Artists PLATFORMA HR 2014

Artists participating in Platforma HR 2014

 

A-F

• Aviance Milan

• Asher O Gorman & Sanja Tropp Frühwald //WILD CARD (UK & CRO)

• BADco. (CRO)

• Dejan Srhoj & Tamara Curić (CRO)

• Dinis Machado (SWE)

• Dragana Bulut (SRB)

• Florentina Holzinger (AUT)

 

G-J

• Ibrahimović/Georgiev/Rakić (SRB/MKD/CRO)

• Institut za katastrofu i kaos/ Institute for Catastrophe and Chaos (CRO)

• Irma Omerzo (CRO)

• Isabelle Schad / Sonja Pregrad (GER/CRO)

• Iva Nerina Sibila (CRO)

• Iva Sveshtarova (BG)

• Ivan Mijačević (SLO)

• Ivan Mijačević / Kaja Lorenci (UNITED FEDERATION OF PLANETS) / (SLO)

• Ivana Rončević (CRO)

• Jasna L. Vinovrški (CRO) / Public  in private

 

K-L

• Katalin Lengyel (HUN)

• Kenrick Sandy (UK)

• Kik Melone (CRO)

• Lana Šprajcer (CRO)

• Liat Waysbort (NLD)

 

M-O

• Maja Drobac (CRO)

• Marta Krešić (CRO)

• Martina Nevistić (CRO)

• Martina Terzić (CRO)

• Maud le Pladec (FRA)

 

P-Z

• Roberta Milevoj (CRO)

• Selma Banich (CRO)

• Sin Arts Centre (HUN)

• Tian Rotteveel // WILD CARD (NL)

• Willy Prager (BGR)

INFO TASK 2014

TASK

TASK je interaktivni plesni časopis-projekt. Obuhvaća istraživački, izvedbeni, edukativni, dokumentaristički i vizualni/grafički aspekt. Idejna začetnica projekta je grafička dizajnerica i plesačica Martina Granić koja je 2011. u sklopu studija grafičkog dizajna osmislila plesne „zidne novine“. Glavne konceptualne osi njenog projekta bile su kategorizacija stvaralačkog procesa, komunikacija metodologije/tehnologije prema čitateljima/umjetnicima i mogućnost paralelne dokumentacije/arhive.

Projekt je u svom sadašnjem produkcijskom obliku pokrenut iste godine kroz suradnju sa Sonjom Pregrad te inicijativu Plesnog Centra TALA/festivala Platforma HR, tj. Tamare Curić i Larise Navojec, koje su u konceptu prepoznale potencijal za aktiviranje plesne scene na nov način. Osnovna ideja stvaranja šireg projekta se zasnivala na stvaranju platforme za dokumentiranje sistematike (plesnog) stvaralaštva, kao i publiciranje, arhiviranje i analizu tog materijala, te za razmjenu metodologija, suradnju i propitivanje autorstva kroz njegovo fragmentiranje, transponiranje i preuokvirivanje.

Projekt TASK je neka vrsta eksperimentalnog okvira – igre, a predstavlja su-autorstvo umjetnika (autora i reaktora). Ta igra traži „odricanje“ od potpunosti vlastitog autorstva i ‘pojednostavljivanje’ vlastitog procesa cjelokupnog stvaranja. Ove godine razvili smo proces koji je raščlanjen na reaktorovo praćenje autorovih sedam koraka i njegovih tekstualnih uputa kroz period od sedam tjedana stvaralačkog i fizičkog procesa.

Autori su zadali TASK (u obliku pisanog/vizualnog materijala) koji sadrži autorski glas pretočen u formu teksta/bilješki, a autorstvo umjetnika reaktora je u tome da su preuzeli te bilješke i u dijalogu s njima, pretočenom u koreografsku praksu (ili praksu nekog drugog medija), napravili predstavu/rad.

Reaktori su dobili jedan korak i imali su slobodu baviti se njime na koji god način ga je isti inspirirao, te dokumentirati rezultat. Nakon toga, dobili su sljedeći korak koji ih je izazvao na propitivanje prethodnog te im je dao mogućnosti u razvijanju strukture. U više navrata tijekom procesa, sudionici su se našli uživo ili putem Skypea i diskutirali o procesu.

Na taj način omogućili smo usredotočivanje na projekt, međusobnu komunikaciju i suradnju, te uvid u nastali materijal. Osim razgovora umjetnika i publike nakon predstava, sastavni segment ovog projekta su i radne sesije za sudionike gdje prezentiraju svoj proces prolaska kroz svaki od koraka i materijal nastao iz toga, da bi se otvorio prostor daljnje razmjene i učenja.

 

PARTNERIMA

Ovogodišnji TASK uključuje umjetnike iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Njemačke, a partneri u projektu su Plesni centar TALA (HR), Stanica-servis za savremeni ples (SRB), NDA Slovenija (SLO) i Tanzfabrik Berlin (GER).

Stanica-servis za savremeni ples je umjetnička organizacija koju su osnovali najvažniji i najpriznatiji umjetnici iz Srbije. Oni razvijaju pristupe umjetnosti, edukacijske i plesne politike u Srbiji i u regiji, te je to trenutno najjačih takva organizacija u Srbiji.

NDA Slovenija je umjetnička organizacija koju vode najvažniji i najpriznatiji umjetnici iz Slovenije. Razvijaju edukacijske i plesne politike u regiji i trenutno su jedna najjačih novih organizacija u Sloveniji.

Tanzfabrik Berlin je jedan od najvažniji koreografskih centara u Europi. Podržava razvoj novih pristupa i odgoj mladih umjetnika. TASK im je zanimljiv kao jedan dugotrajan projekt koji podupire edukaciju, dijeljenje znanja i kreativnosti, koji su i glavni ciljevi Tanzfabrika.

 

AUTORI TASK 2014 

 

TASK 10 / Barbara Matijević (HR) 

Barbara Matijević, izvođač i autor. Njezin rad se usredotočuje na to kako mediji i nove tehnologije utječu na jezik i kulturu. Živi u Zagrebu i Parizu.

 

TASK 11 / Pola Pautan (SLO) 

Pola Pautan prešao je sa studija na prakticiranje tradicionalnih indonezijskih plesova. Sve to vrijeme je studirao i suvremeni ples u Europi. Njegov rad se temelji na primjeni principa igre u izvedbenim umjetnostima, istraživanju ritualnog aspekta prisutnog u njima.

 

TASK 12 / Dušan Murić (SRB)

Dušan Murić (1971.), izvođač, koreograf, autor, Zen zeleni anarhista, neradnik, ne-član. Na sceni od 1997. Surađivao s B. Mladenović, I. Stanišić, Ister Teatrom, Mimartom, P. Pejakovićem, A. Sušom, TKH-om. Jedan od osnivača Stanice – servisa za suvremeni ples (Beograd).

 

TASK 13 / Isabelle Schad (GER)

Isabelle Schad, studirala klasični ples u Stuttgartu i plesala za mnoge koreografe sve dok nije počela razvijati vlastite projekte od 1999. nadalje. Njen rad se nalazi na sučelju plesa, izvedbe i vizualnih umjetnosti, te istražuje odnos između tijela, (re)prezentacije, forme i iskustva. Podučava i odlazi na turneje diljem svijeta.

 

TASK 14 / Ivan Marušić Klif (HR)

Ivan Marušić Klif, rođen je 1969. u Zagrebu. Diplomirao je na The School of Audio Engineering u Amsterdamu 1994. Izlagao je i nastupao u Nizozemskoj, Njemačkoj, Japanu, SAD-u, Austriji, Francuskoj, Danskoj, Italiji, Poljskoj, Makedoniji i Hrvatskoj.

VIZUALNI UMJETNICI U TASK PROJEKTU:
http://tala.hr/platforma-hr/2014/taskgallery/task-izlozba/

 

TASK

TASK is an interactive dance journal-project. It entails the explorative, performative, educational, documentary and visual/graphical aspect. The original idea for the project came from graphic designer and dancer Martina Granić, who in 2011, as part of her graphic design studies, created dance “wall newspapers”. The main conceptual axes of her project were the categorization of the creative process, communicating methodology/technology to readers/artists and the possibility of parallel documentation/archives.

The project in its current form was started that same year in cooperation with Sonja Pregrad and at the initiative of TALA Dance Center/Platforma HR festival, or rather, Tamara Curić and Larisa Navojec, who took that concept and in it saw the potential for activating the dance scene in a new way. The basic idea of creating a wider project was based on creating a platform for documenting the systematics of (dance) creation, as well as publishing, archiving and analyzing that material, followed by exchanging methodologies, cooperation and questioning authorship through its fragmenting, transposing and reframing.

The TASK project is a sort of experimental frame – game, and it represents the co-authorship of artists (the author and the reactor). This game asks a certain “renouncement” of the completeness of one’s own authorship and “simplifying” the process of creation as a whole. This year we have developed a process which is the reactor following the author’s seven steps and his textual directions spread out over a period of seven weeks of the creative and physical process.

The authors gave a TASK (in the form of written/visual material) which contains the author’s voice transformed into the form of text/notes, and the authorship of the reactor artists is in their taking the notes and in dialogue with them, which is transformed into choreographic practice (or the practice of some other medium), they created a performance/work.

The reactors received one step and had the freedom to deal with it in whatever way it inspired them, and then had to document the result. After that, they received the second step, which challenged them to question the previous one and gave them the option to develop a structure. On several occasions during the process, the participants met in person or via Skype to discuss the process.

In that way we have enabled focusing on the project, mutual communication and cooperation, and an insight into the created material. Along with the dialogue between the artist and the audience after the performances, an integral segment of this project are workshops and work-sessions for participants where they present their process of going through each of the steps and the material that came out of it, so as to create a space of further exchange and learning.

 

PARTNERS

This year’s TASK includes artists from Croatia, Serbia, Slovenia and Germany and the  partners in the project are TALA Dance Center (CRO), Station-Service for contemporary dance (SRB), NDA Slovenia (SLO) and Tanzfabrik Berlin (GER).

Station-Service for contemporary dance is artistic organization funded by most important and recognized artists from Serbia. They are developing art approaches, education, and dance policies in Serbia and in the region and it is a strongest organization in Serbia at the moment.

NDA Slovenia is artistic organization lead by most important and recognized artists from Slovenia. They are developing education and dance policies in region and it is one of the strongest, new organizations in Slovenia at the moment.

Tanzfabrik Berlin is one of the most important choreographic centre in Europe. It supports development of new approaches and raising of young artists. TASK is interesting for them as one long term project that supports education, sharing knowledge and creation, what are main goals of Tanzfabrik.

 

AUTHORS TASK 2014

 

TASK 10 / Barbara Matijević (HR)

Barbara Matijević, performer and performance maker. Her work centers on the way the media and the new technologies affect language and culture. Lives in Zagreb and Paris.

 

TASK 11 / Pola Pautan (SLO)

Pola Pautan shifted from studying to practicing traditional Indonesian dances. During all this time he also studied contemporary dance in Europe. His work is based on application of principles of play/game in performing arts, researching the aspect of ritual in it.

 

TASK 12 / Dušan Murić (SRB)

Dušan Murić (1971), performer, choreographer, author, Zen green anarchist, non-worker, non-member. On the scene since 1997. Worked with B. Mladenović, I. Stanišić, Ister Theater, Mimart, P. Pejaković, A. Suša and TKH. One of the founders of Station – service for contemporary dance (Beograd).

 

TASK 13 / Isabelle Schad (GER)

Isabelle Schad, studied classical dance in Stuttgart and danced for many choreographers, from 1999 own projects. Her work is at the interface between dance, performance and visual arts and investigates the relationship between body, (re)presentation, form and experience. She teaches and tours worldwide.

 

TASK 14 / Ivan Marušić Klif (HR)

Ivan Marušić Klif, born in 1969. in Zagreb. Graduated from The School of Audio Engineering in Amsterdam in 1994. Exhibited and performed in Holland, Germany, Japan, USA, Austria, France, Denmark, Italy, Poland, Macedonia and Croatia.

VIZUAL ARTISTS IN TASK PROJECT:
http://tala.hr/platforma-hr/2014/taskgallery/task-izlozba/

SVJETSKI DAN PLESA / GO OUT AND DANCE 2014

SVJETSKI DAN PLESA / GO OUT AND DANCE 

29.4.2014.

zajednickafotografijaaa

Pozivamo Vas da svojim prisustvom uveličate veliku proslavu SVJETSKOG DANA PLESA i ZATVARANJE 15. PLATFORME HR / PRIX JDE LABO 2014.koja će se održati u utorak, 29.4.2014. od 17 – 19 h na Cvjetnom trgu uz zanimljiv i bogat umjetnički program i pretprogram koji će trajati tijekom čitavog dana.

U 10 h ujutro zagrebački će program započeti s YANTRA DANCE & YOGA radionicom, kombinacijom iskustva urbanog plesa, yoge, opuštanja, prikladne glazbe i originalnu pratnju kontrabasa te će se nastaviti kroz razgovore s umjetnicima i kratke performanse. Ovogodišnja 15. Platforma HR / PRIX JDE LABO zatvara se u organizaciji Plesnog centra Tala velikom proslavom u samom centru Zagreba gdje će građani i svi ljubitelji plesa od 17 h moći uživati u plesnim točkama mnogobrojnih plesnih grupa PC Tala dok će se u 18 h u Zagrebu kao i u mnogobrojnim gradovima Hrvatske poput Rijeke, Rovinja, Zadra, Paga, Koprivnice, Đakova, Požege, Sv. Nedjelje, Karlovca, Varaždina te drugih organizirati veliku zajedničku fotografiju za plesnu razglednicu kao simbolika proslave 32-ogodišnjice ovog značajnog događanja.

Plesači i svi sudionici na ovaj dan žele dati snažan doprinos posvećen univerzalnoj plesnoj zajednici diljem svijeta. Građani svih gradova uključenih u proslavu i svi ljubitelji plesa uživat će u performance-ima mnogobrojnih plesnih grupa, nastupima DJ-a, plesnim improvizacijama, izložbama, projekcijama i kreativnim programima koje će svaki grad osmisliti upravo na način svojstven sebi. Tako će se u Rijeci na Korzu organizirati zanimljiv plesni program uz nastupe mnogobrojnih riječkih plesnih grupa i plesnih škola, a navečer će se prikazati film „POKRET“ redateljice Tamare Bilanke. U Rovinju će već od 16 h, u organizaciji GK ROXANNE te uz potporu Rovinjskih mažoretkinja i gostiju iz Zagreba i Samobora, krenuti prigodni plesni program za sve generacije koji će kulminirati otkačenim plesnim performansom. U 18 sati će se u zrak pustiti baloni dok će fotografi i snimatelji uhvatiti najljepše trenutke ovog plesnog događanja. Zadarski program započet će likovnom radionicom pod nazivom „FIGURE PLESAČICA“  uz popratni program sedam plesnih grupa s područja grada Zadra.

U Splitu će se u Gradskom kazalištu mladih predstaviti plesni projekt „SILENT KILLER“ plesačice i koreografkinje Maje Drobac. Plesni projekt Silent Killer plesna je predstava u dva dijela inspirirana radom s djecom zaraženom virusom HIV-a u Indiji. Sav prihod od ulaznica ide u dobrotvorne svrhe za pomoć splitskoj obitelji zaraženoj HIV-om u suradnji sa Udrugom Help. Pješačka zona Požega bit će centralno mjesto za mnogobrojne plesne studije, klubove i radionice Požeško – slavonske županije koji će se predstaviti kreativnim programom. Na glavnom Gradskom Trgu u Koprivnici organiziran je zanimljiv program pod nazivom „PLES KROZ GENERACIJE“ u koji će biti uključene sve koprivničke amaterske i profesionalne plesne institucije. Varaždin je osmislio plesne izvedbe u kazalištu dok će program Sv. Nedjelje biti u organizaciji Plesnog kluba Balans – code. Ove godine velikoj proslavi pridružio se i grad Pag.

 PLATFORMA_220414_OPET_ROBERTA_PromoArtStudio_014

PROGRAM na Cvjetnom trgu:

 10:00 Yoga and dance – Yantra school

 11:30 kavica na Cvjetnom – razgovor sa njemačkim koreografom Tianom Rotteveel

 12:00 pop up performance 1

 12:30 kavica na Cvjetnom – razgovor sa koreografkinjom Silvijom Marchig

 13:00 pop up performance 2

 13:30 kavica na Cvjetnom – razgovor sa plesnom kritičarkom i umjetnicom Ivom Nerinom Sibilom

 15:00 pop up performance 3

 15:30 kavica na Cvjetnom – razgovor sa redateljem Harisom Pašovićem

 16:00 pop up performance 4

 16:30 kavica na Cvjetnom – razgovor sa koreografinjom Aleksandrom Janevom – Impfeld

 17:00-17:05 SVEČANA PROSLAVA DANA PLESA uz DJ  ALEN S & PLESNJAK ZA GRAĐANSTVO

 17:05-17:10   FLAMENKO – Mitja Obed

 17:10-17:15  BARATANATHAM – Maja Drobac

 17:15-17:35   MARILYN musical– Martina Kolega

 17:35 – 17:40  IMPRO  SESSION– Larisa Navojec 

 17:40 – 17:47

- uvod u Dan Plesa, LARISA NAVOJEC i TAMARA CURIĆ, voditeljice Plesnog Centra TALA

- čitanje hrvatske poruke, EDINA PLIČANIĆ prvakinja baleta HNK Zagreb,

- čitanje međunarodne poruke, HARIS PAŠOVIĆ, redatelj i direktor EAST WEST CENTRA

 17:47-17:56  FUNKADELIC – Vesna Grandeš

 17:56 – 18:00 – Umjetnička škola Franje Lučića- Katarina Rilović

 18:00 -18:10 VELIKA ZAJEDNIČKA FOTOGRAFIJA ZA PLESNU RAZGLEDNICU  ” SVI MARŠ NA PLES”

 18:10- 18:30 JAZZ JUNIOR A – Martina Kolega

 18:30-18:35 COMMERCIAL SENIOR – Martina Kolega

 18:35- 18:40   SOLO TOČKA + RITMIČKA GRUPA  – Pinokio

 18:40-18:55 DJ – PLESNJAK SVI MARŠ NA PLES

 18:55 AUPS Tala  -Tomislav Horvat

 

PROGRAM u Pogonu Jedinstvo:

20:00 sati

MORAM, TREBAM, SMIJEM, MOGU, HOĆU i ŽELIM

Koncept, koreografija i izvedba: Jasna L. Vinovrški

Scena i dramaturška podrška: Clement Layes

Svijetlo: Bojan Gagić

Trajanje: 45 min

Public in private / Jasna L. Vinovrški

U svom novom radu Vinovrški istražuje odnos gramatičkog jezika i pokreta. Fokusirana je na modalne glagole koji su po svom svojstvu prazni, sami po sebi ne nose nikakvo značenje ali istovremeno oblikuju ljudski život. (Agamben). Na koji način se to oblikovanje odvija i kako glagoli utječu na kretanje i na stav tijela; kako se nužnost (moram), potrebnost (trebam), dozvola ili zabrana (smijem), mogućnost (mogu),volja (hoću) i želja (želim), manifestiraju kroz modalne glagole u tijelu, i kako tijelo generira opet te iste glagole kroz govor? Ova pitanja bila su glavna okosnica u istraživanju tijekom procesa i kroz to istraživanje Vinovrski je razvila specifičan način izvođenja gdje jezik i pokret ravnopravno egzistiraju u neposrednom izrazu tijela.

 

21:00 sati

CRNE MAČKE MOGU VIDJETI U MRAKU, ALI NISU VIĐENE

Projekt: Dinis Machado

S: David Cabecinha i Jorge Jácome

Kostimografska suradnja s: Ian Mcinnes

Produkcija: Corp i Dance4

Koprodukcija: Cullberg Ballet u okviru projekta Life Long Burning uz podršku Culture 2013-2018 programa Europske Unije.

Projekt je razvijen uz potporu za umjetnost dobivenu od Arts Council England (Vijeća za umjetnost, Engleska). Projekt podržava i internacionalno podupiru Fundação Caloust Gulbenkian, ZDB,Nottingham Trent University i Citemor

Administration: Interim kultur.

Trajanje: 75 min

Premijera je održana na ZDB/Negócio u sklopu Festivala Temps D’images, 27.11.2013. Razvijen za vrijeme boravka na MDT-u (Stockholm), Dance4-u (Nottingham) I Agora Collective-u (Berlin). Dinis Machado je umjetnik iz ZDB/Negócio

Black Cats (Crne mačke)… Dolazi iz moje fascinacije provizornim strukturama i nomadskim načinom života. Više nego samo napraviti rad o nomadstvu, ja radim kako bih konstruirao nomadsku izvedbu samu po sebi. Izvedba kao vrijeme obješeno između izlaska i destrukcije ovog provizornog mjesta.

Na sceni, tri operatora djeluju na tom procesu koji postaje i fikcija. Oko te arhitektonske geste koja se križa s izvedbom, oni će fizički sastaviti heterogene materijale, stvarati dramaturšku gustoću koja poziva u novi prostor, kroz tu neprekidnu radnju. Na kraju izvedbe, preko scenskih ostataka, neće preostati ništa što bi se moglo vidjeti, zadržati ili kupiti…

 

VIŠE O SVJETSKOM DANU PLESA:

Na UNESCO-vu inicijativu 1982. diljem svijeta počela se slaviti jedinstvenost plesa i pokreta. Osnovna ideja Svjetskog dana plesa je podsjećanje da je ples umjetnički oblik izražavanja koji prevladava sve političke, kulturne i etičke prepreke. Na taj se dan širom svijeta čitaju poruke poznatih osoba iz svijeta plesa koje promiču temeljnu ideju Svjetskog dana plesa.

U Hrvatskoj se taj dan obilježava od 1999.g. pod pokroviteljstvom ITI UNESCO-a Hrvatska, koji je 2009. prepustio organizaciju obilježavanja Svjetskog dana plesa u Zagrebu, pod nazivom „Go out and dance“, Plesnom centru Tala.

PC Tala je u suradnji s Nomad Dance Academy spomenuti projekt razvijao proteklih pet godina u Zagrebu, a od 2012.g. inicijativa zajedničke proslave se širi kroz NDA Hrvatska na ostale hrvatske gradove.

Ovim putem se pridružujemo pozivu UNESCO-vog Međunarodnog savjeta za ples: „Želja nam je da Međunarodni Dan plesa obuhvati što veći broj osoba i da pružimo osjećaj da je ples pristupačan, te da je ovaj dan posvećen univerzalnoj plesnoj zajednici diljem svijeta.“

 

NOMAD DANCE ACADEMY

Nomad Dance Academy je regionalna mreža partnera koji su fokusirani na jačanje i razvijanje suvremene plesne scene i izvedbenih um¬jetnosti. Šest partnera iz Bosne i Hercegovine,Slovenije,Makedonije,Srbije, Bugarske i Hrvatske je od osnivanja 2005.-te godine ostvarilo sve svoje planirane programe od kojih je najvažniji bio razviti i učvrstiti suradnju u regiji i šire.

U međuvremenu smo dovoljno ojačali i izgradili potrebnu strukturu za osnivanje lokalnih NDA organizacija. Te organizacije okupljaju pojedince zainteresirane za razvoj kulturne politike i infrastrukture potrebne za rad.

 

NOMAD DANCE ACADEMY CROATIA

Nomadska plesna akademija Hrvatska/ Nomad dance academy Croatia okuplja plesne organizacije i samostalne umjetnike koji djeluju na području suvremenog plesa u Hrvatskoj. NDA CRO je mreža kojoj je cilj decentralizacija i jačanje umjetničkih, izvedbenih i edukacijskih potencijala suvremenog plesa u širem hrvatskom društvenom kontekstu. NDA CRO se gradi na ideji promjene odnosa centra i margine u svakom smislu. NDA CRO je pokretna na inicijativu Plesnog centra TALA nakon dugogodišnjeg iskustva unutar regionalne Nomad dance academy mreže koja je okupila najistaknutije plesne profesionalce iz šest zemalja regije. NDA CRO je do sada unutar Hrvatske povezala plesne umjetnike iz Zagreba, Rijeke, Splita, Karlovca, Varaždina, Pule, Samobora, Požege i Zadra. Uspješno je umrežila 4 plesna festivala – Platforma.hr, Dani suvremenog plesa Varaždin, IKS festival Split, Karlovac dance festival. NDA CRO djeluje kao otvorena platforma koja nizom sastanaka-radionica neprekidno promišlja specifične potrebe plesne scene na lokalnim razinama kao i na razini Hrvatske. NDA CRO time nije programski čvrsto ustrojen već razvojni projekt koji usmjerava svoje ljudske i financijske resurse na jačanje onih segmenata plesne scene koji u tom trenutku imaju najveći potencijal za širu zajednicu. NDACRO je tako edukacijski, umjetnički, strukturni i lobistički projekt temeljen na stvarnim potrebama i potencijalima hrvatske nezavisne profesionalne plesne zajednice. Projekti NDA CRO: Go out and dance, Education on the way, Platforma za razmjenu znanja i razvoj kulturnih politika, Nomad on the road –međufestivalska razmjena 2013.