INFO PLATFORMA HR 2015

”Za razliku od drugih festivala plesa, domaćih svakako, a vjerojatno i velike većine inozemnih, Platforma HR je festival suvremenog plesa koji u programskom smislu predstavlja kuriozitet – on je u stalnoj mijeni, evoluira, mijenja se, raste, kreće se i skreće… Kao živi organizam, Platforma HR reagira na vanjske podražaje i adaptira se novonastalim okolnostima. U toj svojoj evoluciji festival je mijenjao i ime, pa je od nekadašnje Platforme mladih koreografa postao Platforma HR, ukinuta se natjecateljska priroda festivala kada se shvatilo da to više nije prioritet, pa čak i predstave kao finalni produkti plesne umjetnosti nisu u fokusu ovog festivala, nego je to naprotiv proces rada, da napomenem samo najvidljivije promjene. Međutim, to nikako ne znači da festivalu nedostaje čvrsti fokus, upravo suprotno, ovaj festival ima kapaciteta kretati se s vremenom i uvažavati promjene koje se događaju u sferi umjetnosti te, uzimajući sve u obzir, ukorporirati nove situacije u svoju koncepciju i uvijek biti fokusiran na autora.”

Lidija Zoldoš, Plesnascena.hr, 20. siječnja 2015.

Ovaj izvadak iz recenzije koju je Lidija Zoldoš napisala povodom objavljivanja monografije Modeli zajedništva, strategije vidljivosti. 15 godina Platforme na najbolji način definira naš festival pa upravo time želimo  započeti ovogodišnju Platformu HR.
U duhu dosadašnjeg rada i djelovanja nastavljamo svoju transformaciju, preispitujemo različite načine procesa i prezentacije, otvaramo umjetnicima novi prostor. Kroz TASK projekt koji je postao glavnim sadržajem Platforme HR u fokus postavljamo:

Dijalog.

Proces.

Format.

PLAKAT_dijalog PLAKAT_proces PLAKAT_format

Okrećemo se svojevrsnom riziku zbog nepredvidljivosti umjetničkih rezultata koje ćemo prikazati, što predstavlja izazov za cijeli autorski tim festivala koji će do samog otvaranja zajedno sa umjetnicima graditi taj isti sadržaj.
To je ujedno i velika motivacija.
Radujemo se i s nestrpljenjem promatramo kako će se Platforma HR ove godine odvijati i kakve će nove odnose uspostaviti.
Pozvali smo umjetnike da u ovaj veliki poligon unesu svoje kreativne procese, da bez obzira na ishod istražuju i nalaze nove, drugačije oblike suradnje s drugim umjetnicima ili ne-umjetnicima, koriste inovativne prostore ili ih realiziraju kroz inter-medijske suradnje.
Zanimaju nas mogućnosti koje ovaj oblik rada otvara u kontekstu naše scene, budućih međusobnih suradnji i načina dijeljena znanja i iskustva.
U našim okvirima fokus je uglavnom na finalnoj prezentaciji nečijeg rada – predstavi.
Stoga otvaramo prostor procesu i post-produkcijskom feedbacku, za koji smatramo da je važan, da autor iz njega uči, raste, napreduje i definira svoj rad.

I dalje važan dio Platforme HR čini Streetforma koja kroz kontinuirane edukativne i rezidencijalne programe ove godine otvara vrata mladim autorima kroz Male forme i Homework lab. Polje istraživanja fuzija je između američkih urbanih plesnih stilova (breakdancea, poppinga, waackinga, krumpa, lockinga… ) i suvremenih plesnih formi.

Novitet je Kidsforma, mini festival za djecu i mlade. Ona slijedi i nastavlja se na iskustva Platforme HR, a u svom programu sadrži edukaciju, izvedbu i stvaralaštvo za djecu i mlade uz dijalog. U suradnji sa Klikerom, prvom hrvatskom platformom koja potiče razvoj plesa za mladu publiku na području cijele Hrvatske i projektom Generator, kolaborativnom platformom za razvoj plesnog kazališta za djecu na Balkanu, u središte pažnje stavljamo djecu. Bavimo se temama koje su važne  za njihovo napredovanje, razvoj i budućnost i njihovu poziciju u društvu. Želimo ih senzibilizirati za nova iskustva, drugačije oblike komunikacije i izražaja, ali i informirati sve one koji se bave djecom kako koristiti pokret i ples u svakodnevnom radu s djecom.

Kao i do sada, u suradnji sa 12 gradova iz cijele Hrvatske 29.04. projektom Go Out And Dance obilježavamo Svjetski dan plesa cjelodnevnim programom na Trgu Petra Preradovića.

Uz spomenute programe održati će se radionice suvremenog plesa, projekcije filmova, Pop Up performance-i, Kritički parkour, razgovori sa publikom, tribine i različiti popratni programi. Bogato, raznoliko i neizvjesno.

Uživajte!

 Unlike most dance festivals (Croatian ones definitely and probably majority of the festivals abroad), Platform HR is a contemporary dance festival which represents a curiosity in terms of programme – it is always changing, evolving, growing, progressing, and deviating, is being modified… Like a living organism, Platform HR reacts to stimuli from the surroundings and adapts to new circumstances. In its evolution, the Festival has also changed its name: therefore, former Platform of Young Choreographers became Platform HR; the Festival’s competition nature was abandoned when it became clear that competition was not priority anymore; even performances as final products of dance art have not been in the focus of this festival but, on the contrary, it is the process of work – to mention the most visible changes alone. However, this certainly does not mean that the Festival lacks a clear focus, exactly the opposite: this festival has capacity to move with time and to have respect for changes that occur in the sphere of art. Also, taking all the above said into consideration, this Festival is able to incorporate new situations in its concept and is able to always be focused on the author.”

 Lidija Zoldoš, Plesnascena.hr, 20th January 2015

This excerpt, written by Lidija Zoldoš on the occasion of publishing the monograph Models of Communality, Strategies of Visibility. 15 Years of the Platform, defines our festival in the best possible manner and this is exactly how we would like to start this year’s Platform HR.

In the spirit of our work and efforts so far, our transformation continues, we question different modes of the process and presentation, we open up new space for artists. Through the project TASK, which has become the main part of the Platform HR programme, we set

Format.

Process.

Dialogue.

We are turning to a kind of risk due to unpredictability of artistic results which we will present. This represents a challenge for the entire authors’ team of the festival, who will build this content together with the artists until the very opening of the festival.

This is a great motivation as well.

We are looking forward to and observe with impatience how Platform HR will unfold this year and what new relationships it will establish.

We invited artists to introduce their creative processes into these large grounds, to make their investigations without regard to the outcome, and to find new, different forms of collaboration with other artists or non -artists, to use innovative spaces or to realize these spaces through intermedia collaborations.

We are interested in the possibilities that this form of work opens up in the context of our scene, of future collaborations between all parties and modes of sharing competence and experience.

Within our frames, the focus is mainly oriented to the final presentation of someone’s work – a performance.

Therefore, we open a space for the process and post-production feedback because we think it is important: an author can learn from it, can grow from it, can move forward, and can define his or her own work.

Still important part of the Platform HR is Streetforma, which opens the doors this year to young authors through continuous educative and residential programmes, called Small Forms and Homework Lab. The scope of investigation is fusion between American urban dance styles (breakdance, popping, waacking, krump, locking,…) and contemporary dance forms.

 

The novelty is Kidsforma, a mini-festival intended for children and teenagers. It follows and is continuation of the experiences of Platform HR and it contains education, performance, and creation for children and teenagers, along with a dialogue. In collaboration with Kliker, the first Croatian platform for development of dance for young audiences in the entire Croatian region, and the project Generator, a collaborative platform for development of children’s dance theatre on the Balkans, we put children into the centre of attention. We are dealing with themes that are important for their progress, development, and future, as well as for their position in society. We would like to make them sensitive to new experiences, to different forms of communication and expression, and would also like to inform all persons who are involved in the work with children how to use movement and dance in everyday work with children.

In the same way as so far and in collaboration with 12 Croatian towns, we celebrate the International Dance Day on 29th April with the project Go Out and Dance, a day long programme on the Petar Preradović Square.

Apart from the mentioned programmes, contemporary dance workshops, film presentations, Pop Up performance acts, Critical Parkour, discussions with the audience, forums, and different side programmes will be held. Abundant, diverse, suspenseful.

Enjoy!

PROGRAM PLATFORMA HR 2015

Lokacija/location: POGON Jedinstvo & Močvara, Cvjetni trg, PC TALA, Kino Grič + ostale Out door lokacije

*prostori izvedbe će biti naknadno definirani s obzirom na potrebe umjetnika


22.-29.4.2015.

pretprogram STREETFORME/STREETFORMA preliminary program:

18.-19.4.
Wayne James Be-Bop workshop, 14:00 – 16:00, PC TALA

TASK pretprogram/preliminary TASK program:

18.-22.4.
Rezidencija TASK 15 «collective work»/Residency TASK 15 «collective work» +
TASK CORE TEAM meetings, PC TALA

21.4. (Utorak/Tuesday)
Klub Močvara/Močvara Club
20.00 – Kako dotaknuti zmaja – IVA NERINA SIBILA, pre-premiere!

22.4. (Srijeda/Wednesday)
OTVARANJE TASK FESTIVALA/TASK FESTIVAL OPENING
Klub Močvara/Močvara Club
20.00 – Kako dotaknuti zmaja – IVA NERINA SIBILA, premiere!

POGON Jedinstvo
21.00 – Break a leg TASK LAB, mentor: Sonja Pregrad i Vida Guzmić
reaktori/reactors: Ida Jolić, Ivana Kalc, Marta Banić, Lidija Đikanović i Josipa Bubaš, Matea Bilosnić, Josipa Štulić, Filipa Bavčević, Tara Ivanišević, Antonija Bačić,Marko Gutić Mižimakov, Tanja Minarik, Valentina Butumović

Klub Močvara/Močvara Club
22.00 – vine & cheese & talk EVENT

23.4. (Četvrtak/Thursday)
POGON Jedinstvo
20.00 – profesionalni TASK reaktor/professional TASK reactor – Esta Matković
20.30 – razgovor s publikom/talk with the audience
21.00 – Tanzfabrik TASK presenation, mentor: Gisela Muller
22.00 – razgovor s publikom/after talk with the audience

24.4. (Petak/Friday)
POGON Jedinstvo
20.00 – professional TASK reactor/professional TASK reactor – Najbolja
20.30 – razgovor s publikom/talk with the audience
21.00 – professional TASK reactor/professional TASK reactor – Igor Koruga
22.00 – razgovor s publikom/after talk with the audience

25.4. (Subota/Saturday)
PC TALA
Diskusija obavezna za sve umjetnike koji su sudjelovali u TASK projektu/Obligatory discussion for all artists that took part in TASK project:
10.00 – 12.00 – break a leg TASK LAB
12.00 – 12.15 – pauza/break
12.15 – 14.15 – professional TASK reactors
10.00 – 13.00 – radionica/ workshop Thomas Steyaert – Ultima Vez style, PC TALA
16.00 – 18.00 – radionica “Vježbenica za pokret i ples” u okviru Kliker programa predstavljamo publikaciju nastalu kroz projekt Generator/ presentation of Generator project Dance and Movement Notebook in frame of Kliker program, PC TALA

POGON Jedinstvo
20.00 – professional TASK reactor/professional TASK reactor – Iva Korenčić Čabo
20.30 – razgovor s publikom/talk with the audience
21.00 – Prezentacija TASK 15 «collective work»/TASK 15 «collective work» presentation – Sonja Pregrad/Gisella Muller/TamaraCurić/Ivan Mijačević/Gregor Kamnikar/Igor Koruga/Larisa Navojec
22.00 – razgovor s publikom/after talk with the audience

26.4. (Nedjelja/Sunday)
PC TALA
10:00 – 13:00 – radionica/ workshop Thomas Steyaert- Ultima Vez style

OTVARANJE KIDSFORME/KIDSFORMA FESTIVAL OPENING

POGON Jedinstvo
10.00 – MINIMI – Sanja Tropp Fruhwald

mala dvorana POGON Jedinstvo
18.00 – Critical Parqur – Rok Vevar

Klub Močvara/Močvara Club
19.00 – Break a leg TASK LAB – Matea Bilosnić, Josipa Štulić, Filipa Bavčević
20.00 – Identity MOVE. Project!, Rearranging (and) the self-arranged – Sonja Pregrad & Nives Sertić

POGON Jedinstvo
21.00 – REACTION_1 Tijela za Milanu – Larisa Navojec

27.4. (Ponedjeljak/Monday)
PC TALA
10.00 – 15.00 – KLIK! lab

mala dvorana POGON Jedinstvo
15.00 -17.00 – HOMEWORK Streetforma LAB + panel disscusion

OTVARANJE STREETFORMA FESTIVALA/STREETFORMA FESTIVAL OPENING

POGON Jedinstvo
20.00 – Mini forme

NEW GENERATION
Koreograf/Choreographer: Mario Vrbanec
Plesači/Dancers: Matea Bračko, Nina Štura, Nikola Curić, Filip Holen, Mihael Pavalić, Damian Vereš, Katarina Grahovac, Nika Šivak, Mirta Todtling, Gustav Lauc

 

ADDICT
Koreograf i izvođač/choreographer and performer: Goran Goričanec

DEMONI SU PALI NA TJEME
Plesaci i koreografi/Dancers and choreographers: Ante jerković, Mateja Ilinić, Anteo Ukušić, Petra Jolić, Zrinka Martinović, Lana Gjuric, Ivan Sedlar, Tea Kološić

SPAČKE
Koreograf/Choreographer: Rusi Yosifov
Plesači/Dancers: Franka Mestrović, Noa Trkolja, Vid Trkolja, Roza Mestrović, Luka Zurak, Mateja Frbezar, Kristina Rasić, Jelana Grgić, Jelena Krivokuca, Vlatka Morar, Sean Musić, Karmen Medurecan, Antonjio Kufek, Valentina Nina Simec, Alen Nanić

MAESTRO
Koreograf/Choreographer: Ante Gluščević
Plesači/Dancers: Ariana Ladišić, Karla Magzan, Jelena Kirin, Iva Hađina, Bruno Papić, Marija Tipura, Marcela Sahini, Ela Versau, Ivan Antunović, Vanja Aluga, Dunja Marić, Vanesa Lukačin, Lucija Đuroković, Patricija Fiket, Ante Tuna Gluščević

SOLDIER OF LOVE
Koreograf/Choreographer: Tina Duran
Plesači/Dancers: Anja Grgurinović,Tea Prce, Ana Antolović, Ana Ivušić, Mirna Beljan, Lidija Vidaković, Katarina Pavić, Leona Rajković, Dora Bilandžić, Mario Nebosenko, Tina Duran, Dilia Sladović, Damjan Horvat, Ivan Kukec i Ivan – Borna Jukić

FUR ELLISE
Koreograf i plesač/Choreographer and dancer: Elvis El Rock Hodžić

NINA IN THE BOX
Koreograf/Choreographer: Suzana Suz
Plesači/Dancers: Vanja Aluga, Ivan Antunović, Ante Tuna Gluščević, Iva Hađina, Luna Ivandić, Ariana Ladišić, Anita Levak, Bruno Papić, Ivana Petrović, Dora Puljan, Marija Tipura, Suzana Suz

M-Ž
Koreograf/Choreographer: Marija Matković
Plesači/Dancers: Korina Klakucer, Dea Mandir, Ruta Feldman, Ana Karlović, Dorotea Cepanec, Mario Jukić, Karla Ileš, Virna Hošnjak, Petra Milojković, Dolores Matulić, Helena Janjušević, Ilona Cvitić, Josip Buljević, Ante Jerković, Lucija Sušić

SPLIT CITY ATTACK
Koreograf/Choreographer: Deni Koraca
Plesači/Dancers: Sonja Bonačić, Jan Hajsok, Klara Carev, Gianluca De Pol, Domagoj Jukić, Marin Bolanča, Duje Dorotić, Vedrana Grčić

Klub Močvara/Močvara Club
21.00 – After IMPRO LAB + DJ

28.4. (Utorak/Tuesday)
PC TALA
10.00 –15.00 KLIK! lab

POGON Jedinstvo
20.00 – BRUTALA TASK
Pregovaranje na Paxosu – Vesna Grandeš
Thinkers clock (work in progress) – Mario Vrbanec

29.4. (Srijeda/Wednesday)
SVJETSKI DAN PLESA/INTERNATIONAL DANCE DAY – GO OUT AND DANCE

Cvjetni trg
10.00 – 17.00
Prezentacija KLIK! Lab instalacije
TALA_TASK_PROCESS: Reaction III. – Maja Drobac i Larisa Navojec
Cjelodnevni program na otvorenom – nastupi umjetnika, plesača i grupa

17.00 – 18.00
Plesni JAM

18.00
FREEZ ZA PLES

Kino GRIČ
18.00 – Projekcija plesnog filma Maria Fucx «Dancing with Maria»

POGON Jedinstvo
21.00 – Reaction_II: Copy or inspiration? – Larisa Navojec & TALA crew

Klub Močvara/Močvara Club
22.00 – GO OUT AND DANCE party/DJ LARKY

CIJENA SVAKE PREDSTAVE/PREZENTACIJE JE 40KN!

GO OUT AND DANCE 2015

GO OUT AND DANCE 2015

Proslava Svjetskog dana plesa / 29.4.2015. / Zrinjevac

Na UNESCO-vu inicijativu 1982. diljem svijeta počela se slaviti jedinstvenost plesa i pokreta. Osnovna ideja Svjetskog dana plesa je podsjećanje da je ples umjetnički oblik izražavanja koji prevladava sve političke, kulturne i etičke prepreke. Na taj se dan širom svijeta čitaju poruke poznatih osoba iz svijeta plesa koje promiču temeljnu ideju Svjetskog dana plesa.

U Hrvatskoj se taj dan obilježava od 1999.g. pod pokroviteljstvom ITI UNESCO-a Hrvatska, koji je 2009. prepustio organizaciju obilježavanja Svjetskog dana plesa u Zagrebu, pod nazivom „Go out and dance“, Plesnom centru Tala.

PC Tala je u suradnji s Nomad Dance Academy spomenuti projekt razvijao u Zagrebu.

Ove godine proslava odvijati simultano u  Zadru, Varaždinu, Splitu, Rijeci, Požegi, Poreču, Svetoj Nedjelji, Rovinju i mnogim drugim gradovima cijeli dan na glavnim gradskim trgovima.

U 18 h u svim gradovima izvest će se simultano veliki performans „FREEZE ZA PLES“ kao simbolika proslave 33-ogodišnjice ovog značajnog događanja. Branko Banković, poznati plesač i koreograf pročitat će ovogodišnju poruku za Svjetski dan plesa.

Ovim putem se pridružujemo pozivu UNESCO-vog Međunarodnog savjeta za ples: „Želja nam je da Međunarodni Dan plesa obuhvati što veći broj osoba i da pružimo osjećaj da je ples pristupačan, te da je ovaj dan posvećen univerzalnoj plesnoj zajednici diljem svijeta.“

youtube_go_out_and_dance_2015