LLB

LLB_Logo_RGB_454x227px

eu_logo

VIŠE O LLB EU PROJEKTU MOŽETE PROČITATI OVDJE

MORE ABOUT LLB EU PROJECT READ HERE

 

touch of MADNESS

touch of MADNESS

Nemanja Mutić I Katharina Maschenka Horn su muškarac I žena, Bosanac I Njemica, glumac I plesačica..

Bazirano na njihovim vlastitim životnim iskustvima, oni kreiraju slike I situacije iz današnjeg svijeta I vremena u kazališno-plesnoj predstavi touch of MADNESS. Katharina I Nemanja djele, suprostavljaju I preispituju tradiciju I kulturu iz kojih dolaze, provociraju stavove i uvjerenja jedno kod drugog u kontekstu trenutnih političkih i socijalnih situacija u njihovim zemljama.

Glazbu za touch of MADNESSpotpisuju Jan Günther i Jan Novosel.

Predstava touch of MADNESS biti će kreirana od Siječnja do Ožujka 2017. godine u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni I Hercegovini I Njemačkoj, a od Ožujka do Lipnja 2017.,biti će izvedena u ovim zemljama.

Koncept / Režija / Koreografija/ Izvođenje: Katharina Maschenka Horn
Koncept / Režija / Koreografija / Izvođenje: Nemanja Mutić

Muzika: Jan Günther I Jan Novosel

Dizajn svjetla: Sanja Gergorić

Fotografija: Emilien Leonhardt

Predstava će se igrati na Engleskom, Njemačkom, Bosansko – Srpsko – Hrvatskom jeziku sa titlovima.

Prva javna prezentacija biti će 29.01.2017. u 17 sati u PC Tala, Odranska 1.

www.katharinahorn.com
www.gynt-music.com

sa podrškom od :
Goethe Institute Belgrade, Goethe Institute Zagreb, Goethe Institute Sarajevo, Station – Service for Contemporary Dance Belgrade, Nomad Dance Academy, Life Long Burning – DANCE Works! Co-Production (supported by the Culture Programme 2007-2013 of the European Union)  Tala Dance Centre Zagreb i European Cultural Foundation

sa posebnim zahvalama :
DOCK 11 Berlin, Sarajevski Ratni Teatar Sartr, DIS Teatar Banja Luka, Yamaha i Narodna Biblioteka Bosanska Kostajnica

touch of MADNESS 72dpi ©Jan Novoseltouch of MADNESS 300dpi ©Emilien Leonhardt
Nemanja Mutić and Katharina Maschenka Horn are a man and a woman, a Bosnian Serb and a German, a director / actor and a choreographer / dancer…

Based on their own life stories and life settings, the artists will create an image of the situation in the world today in their joined dance and theater collaboration project touch of MADNESS. Katharina and Nemanja will share, confront and question their traditions and cultures, the problem of communication and understanding between different cultures and different genders, in view of the past and current political and social situations in their home countries.


touch of MADNESS
will be accompanied by Jan Günther’s and Jan Novosel’s live music.

touch of MADNESS is being created from January – March 2017 in Croatia, Serbia, Bosnia-Herzegovina and Germany. From March – June 2017 it will be performed in those four countries.

by and with: Katharina Maschenka Horn, Nemanja Mutić

Music: Jan Günther, Jan Novosel

Light Design: Sanja Gergorić

Photo: Emilien Leonhardt

The performance is in English, German, Bosnian-Serbian-Croatian with surtitles.

First public presentation will be  29.01.2017. at 17 h in PC Tala, Odranska 1.

www.katharinahorn.com

www.gynt-music.com
with the support of Goethe Institute Belgrade, Goethe Institute Zagreb, Goethe Institute Sarajevo, Station – Service for Contemporary Dance Belgrade, Nomad Dance Academy, Life Long Burning – DANCE Works! Co-Production (supported by the Culture Programme 2007-2013 of the European Union)  Tala Dance Centre Zagreb and European Cultural Foundation

with special thanks to DOCK 11 Berlin, SARTR – War Theater Sarajevo, DIS Theater Banja Luka, Yamaha and National Library Bosanska Kostajnica

displaced – A. J. Imfeld / T. Curić / L. Navojec (HR)

23.4.
18:00 h KLUB MOČVARA

displaced – A. J. Imfeld / T. Curić / L. Navojec (HR) / Showcase

839A8471

 

 

 

 

 

„displaced“ je mjesto susreta umjetnika koji će izmicanjem iz uobičajenog načina suradnje, te pristupu zajedničkom radu pokušati stvoriti prostor unutar kojeg je sve pomaknuto, izmješteno, raseljeno, zamijenjeno… Eksperiment preispituje na koji način ovakva vrsta pristupa vlastitom mediju i razmještanja u izvedbenom prostoru utječe na percepciju gledatelja i svih sudionika.
Projekt je ostvaren uz pomoć Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba, Ministarstva kulture RH, LLB EU projekta, NDA i Pogona Jedinstvo, a nastajao je u prostorima Ultima Vez Studios (Belgija) i PC Tala (Hr).

Koreografija i izvedba: Tamara Curić, Larisa Navojec, Aleksandra Janeva Imfeld u suradnji sa Zrinkom Užbinec
Glazba i izvedba: Marin Živković, Vedran Peternel, Igor Pavlica i Hrwo E
Kostim i scena: Silvio Vujičić
Tehnička podrška: Tomislav Božić
Koprodukcija: Aleksandra Janeva Imfeld / Plesni centar Tala / No problem production (Belgija) / Pogon Jedinstvo / Life Long Burning-Danceworks

839A8529839A8625

 

 

 

 

 

23rd April
6pm MOČVARA CLUB

displaced – A. J. Imfeld / T. Curić / L. Navojec (CRO) / Showcase

„displaced“ is a meeting place for different artists who, by stepping outside the usual modes of collaboration and approaches to working together, try to create a space in which everything is shifted, displaced, moved, and replaced… This experiment explores in what way this type of approach to the artistic medium and displacement in the space of a performance affects perception of the performers and audience. This project was realized with help of the Zagreb City Department of Culture and the LLB EU Project, in the facilities of the Ultima Vez Studios (Belgium) and the Tala Dance Center (Croatia).

Choreography and performance: Tamara Curić, Larisa Navojec, and Aleksandra Janeva Imfeld in collaboration with Zrinka Užbinec
Music and performance: Marin Živković, Vedran Peternel, Igor Pavlica and Hrwo E
Costumes and scene: Silvio Vujičić
Technical support: Tomislav Božić
Co-production: Aleksandra Janeva Imfeld / TALA Dance Centre / No problem production (Belgium) / Pogon – Zagreb Centre for Independent Culture and Youth / Life Long Burning-Danceworks

————————————————————–

Aleksandra Janeva Imfeld rođena u Makedoniji 1975 godine. Završila je Školu za Ritmiku i ples Ane Maletić. Studirala je ples u Bruggeu i Lieru u Belgiji. 1998 je bila u Beču kao danceweb stipendista i u New Yorku u Jennifer Muller kompaniji. Plesala je u Studiju za suvremeni ples, Zagrebačkom plesnom ansamblu, sa Irmom Omerzo i surađuje sa BADco. Plesala je i surađivala s različitim koreografima u inozemstvu, a 2012. završila je postdiplomski program a.pass (Advanced Performance and Scenography Study ) u Briselu. Jedan je od inicijatora Nomad Dance Academy i suosnivačica je Nomadske Plesne Akademije Hrvatska.

Born in Macedonia 1975, Aleksandra Janeva Imfeld has finished School for contemporary dance in Zagreb.She studied dance in Brugge and Lier in Belgium. 1998 she was as a Dance web student in Vienna and had a scholarship with Jennifer Muller dance company in New York. She worked with Contemporary Dance Company, Zagreb Dance Company ,Irma Omerzo and still collaborates with BADco. She danced and collaborated with many choreographers abroad and 2012  finished the Advanced Performance and Scenography study (a.pass) program in Brussels. She is one of initiators of  the Nomad Dance Academy and Nomad Dance Academy Croatia.

Tamara Curić, rođena je 1973. g. u Zagrebu. Nakon završene Škole za balet, ples i ritmiku diplomirala je 1995.g. na Vlaamse Dansacademie, Brugge (Belgija). Od 1988.g. radi kao profe­sionalna plesačica u nekoliko kompanija u Hrvatskoj i Europi. Kao koreografkinja sudjeluje na koreografskim platformama u Belgiji, surađuje s brojnim dramskim kazalištima i režiserima. Autorica je neko­liko cjelovečernjih predstava i plesnih predstava za djecu. Suosnivačica je Platforme.hr u Hrvatskoj, a od 2000.g. umjetnička je direktorica Plesnog  centra TALA. Osnivačica je NDA Hrvatska, aktivna je članica NOMAD DANCE ACADEMY, regionalne mreže koja radi na razvoju suvremenog plesa i nezavisne scene.  Organizatorica je različitih akcija i projekata vezanih za razvoj suvremenog plesa i plesno stvaralaštvo. Fokus njenog rada je na integraciji plesa u svakodnevni život. Primarno kroz  edukaciju kao alat za uspostavljanje otvorenog, svjesnog i kreativnog društva. Ples smatra jednim od važnih čimbenika za osobni razvoj i razvoj društva.

Tamara Curić was born in 1973. Zagreb. After graduating from the School of Ballet, dance and rhythmic graduated in 1995 the Vlaamse Dansacademie, Bruges (Belgium). Since 1988 works as professional dancer in several companies in Croatia and Europe. As a choreographer she participates in choreographic platforms in Belgium nad Portugal, she works with many theaters and theater directors. She is author of few full-length dance works, over 50short choreographies and dance performances for children. She is co-founder of the Platform HR in Croatia since Y. 2000, artistic director of the TALA Dance Center and founder of the NDA Croatia. She is active member of Nomad Dance Academy, a regional network that works on the development of modern dance and the independent scene. Thru her work she is involved in different activities connected to education, cultural policies and development of contemporary dance. She is organizer of the various actions and projects related to the development of contemporary dance and dance performance . The focus of her work is on the integration of dance in everyday life . Primarily through education as a tool for the establishment of an open , conscious and creative society . The dance is considered one of the important factors for the personal development and the development of society.

Larisa Navojec, rođena 1977. godine u Rijeci. Bila višestruka prvakinja Hrvatske u ritmičko-sportskoj gimnastici. Završila školu za ritmiku i ples Ane Maletić – Zagreb. Studirala na ALVIN AILEY AMERICAN DANCE CENTER. Bila član SSP, ZPA, te kao izvođač surađivala sa mnogim koreografima (K.Zec, M.Krajač, K.Levi, DV8, V.Silva, Fred Benjamin, C.Manoulescu, G.Chico, J.Vinovrški Layes, A.Lachy, M. Sonderkamp, A.Janeva Imfeld…), a kao koreograf sa mnogim redateljima ( I. Šimić, H. Pašović, I. Leo Lemo, K. Dolenčić, Nina Kleflin, B. Šeparović, M. Kovač…). Sudjelovala u stvaranju 70 – ak predstava različitih žanrova, od kojih je 15-ak autorskih. Direktorica je Plesnog Centra TALA i osnivačica festivala Platforma HR. Dio je autorskog i organizacijskog tima međunarodnog TASK projekta i GO OUT AND DANCE projekta kojim se obilježava Svjetski Dana Plesa. Dobitnica je mnogih nagrada. Radi kao plesni pedagog, producira, organizira i inicira mnoge plesne projekte i  kontinuirano sudjeluje u svim aktivnostima hrvatske nezavisne plesne scene. Član je: UPUH, ITI, HZSU, Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade. Sudjeluje kao umjetnik kroz PC TALA u različitim nacionalnim, regionalni i europskim projektima: NDA CRO, NDA, GENERATOR, LLB EU, KLIKER!. Trenutno je student HZT/SODA programa u Berlinu.

Larisa Navojec
She was born in Rijeka in 1977. She was the champion of Croatia in rhythmic gymnastics several times. After completing The School for Rhythm and Dance Ana Maletić in Zagreb, she studied at the Alvin Ailey American Dance Centre. She was a member of the Studio Contemporary Dance Company and Zagreb Dance Company. As performer, she has collaborated with a number of choreographers (K. Zec, M. Krajač, K. Levi, DV8, V. Silva, Fred Benjamin, C. Manoulescu, G.Chico, J. Vinovrški Layes, A. Lachy, M. Sonderkamp, A. Janeva Imfeld, etc.) and as choreographer, with numerous theatre directors ( I. Šimić, H. Pašović, I. Leo Lemo, K. Dolenčić, Nina Kleflin, B. Šeparović, M. Kovač, etc.). She has participated in creation of some seventy performances of different genres, and around fifteen of them are her original work. She is a director of the TALA Dance Centre and founder of the festival Platform HR. She is part of authorial and organizational team of the international project TASK and the project GO OUT AND DANCE that celebrates the International Dance Day. She won many awards. She is active as a dance pedagogue, but she also produces, organizes, and initiates numerous dance projects and has continuously participated in all the activities of the Croatian independent dance scene. She is a member of: the Croatian Dancers Association, the International Theatre Institute, the Croatian Freelance Artists Association, and the Zagreb Centre for Independent Culture and Youth. Through the TALA Dance Centre, she has participated in diverse national, regional, and European projects: Nomad Dance Academy Croatia, Nomad Dance Academy, Generator, LLB EU, Kliker! At the moment, she is a student of the study course MA in Solo / Dance / Authorship (SODA) at the Inter-University Centre for Dance Berlin (HZT).

displaced1 displaced2 displaced3 displaced4

 

Nevidljivi

 

 Nevidljivi - interdisciplinarno izvedbeno istraživanje

 

Datum izvedbe: 27.02.2014. u Plesnom centru Tala

Koprodukcija: Linkta, NDA, LLB, Stanica za savremeni ples i TALA

 

Projekt je raliziran kroz programsku liniju LLB EU projekt pod nazivom Dance works.

 

LLB program podržava i potiče umjetnike iz svih dijelova Europe, iz vrlo različitih sredina, koji će formirati budućnost suvremenih izvedbenih umjetnosti u Europi. Identifikacija umjetnika sa svojim potencijalom i dobivanje podrške kroz koprodukcije su izvrsne umjetničke prakse. To je važan alat za razvijanje dijaloga i razmjene među umjetnicima i plesnim organizacijama na europskoj razini.

 

Institut za katastrofu i kaos je ženski kolektiv koji djeluje u polju suvremenih izvedbenih umjetnosti i teorije, osnovan 2011. u Zagrebu. U središtu našeg rada je stvarnost iskustva u recentnoj neo-liberalnoj ekonomiji, pozicija umjetnosti unutar takvog sustava, s fokusom na ženski rad. Format naših radova odražava tu stvarnost.

Članice kolektiva su  Selma Banich, Deana Gobac , Nataša Govedić , Roberta Milevoj  i Iva Nerina Sibila, a suradnice teoretičarka Annalaura Alifuoco (It) i plesna umjetnica Charlotte Darbyshire (UK),

 

Selma Banich je umjetnica, aktivistica i sretna kućanica, živi i radi u Zagrebu. Suosnivačica ekscene, platforme za edukaciju i istraživanja u izvedbenim umjetnostima, autorica, izvođačica i suosnivačica OOUR-a i umjetnička suradnica i izvođačica u projektima izvedbenih grupa Trafik, DB Indoš i čikaške izvedbene grupe Every house has a door.

Nataša Govedić teatrologinja je, kazališna kritičarka, mama, aktivistica čitanja djeci, dramaturginja, urednica i predavačica na Akademiji dramskih umjetnosti te na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Dosad je objavila deset teatroloških knjiga i dvije knjige za djecu. Na autorskoj ili suautorskoj izvedbenoj sceni surađivala je s Vilimom Matulom, Brankom Trlin, Ivom Nerinom Sibilom, Selmom Banich, Robertom Milevoj, Deanom Gobac, Silvijom Marchig, Darkom Japeljom, Milom Čuljak, Jasnom Vinovrški, Pavlom Heidlerom i Brunom Isakovićem. Suosnivačica je Instituta za katastrofu i kaos.

Deana Gobac školovala se na Školi za klasični balet u Zagrebu, od 1987.  članicom je baletnog ansambla Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu gdje od 1995. do 2005. u statusu solistice. Nastupa i u nezavisnim produkcijama Nataše Lušetić, Jasne Frankić, Željka Zorice, Ive Višak, Od 2007. djeluje kao  samostalna umjetnica i baletna pedagoginja.

Roberta Milevoj, rođena u Puli. Od 1998.g. djeluje kao plesačica u predstavama mnogih renomiranih plesnih ansambala i nezavisnih skupina, a od 2005.g. razvija autorski rukopis (Roberta, Roberta, Rachel&Sonny Opet Roberta.  Dobitnica je Nagrade hrvatskog glumišta za najbolju žensku ulogu 2011.g. i Produkcijske nagrade 28. Tjedna suvremenog plesa

Iva Nerina Sibila,  plesna umjetnica, školovala se na Northern School of Contemporary UK. Nakon povratka u Zagreb radi kao plesačica, autorica i edukatorica.

Aktualni plesni projekti: Integrirani kolektiv – IMRC, umjetnička voditeljica, Trafik, su-autorica i izvođačica, Žak Valenta productions, izvođačica

 

Nevidljivi, kao interdisciplinarno izvedbeno istraživanje ima dva ishodišta: studiju Gregoria Sholettea DARK MATTER: Activist Art and the Counter-Public Sphere i knjigu Kaliban i vještica Silvie Federici. Nevidljivi istražuju su-odnos raznih izvedbenih izričaja, uključujući teoriju izvedbe i vizualne umjetnosti. Namjera nam je stvoriti kolektivni rad posvećen procesu uzajamnog razumijevanja i suradnje na osobnoj, umjetničkoj i organizacijskoj razini. Nevidljivipokušavaju učiniti vidljivima sve nevidljive procese koji se odgađaju iza i između performativnog materijala.

 

Je li moguće stvoriti proces u kojemu su u prvom planu ljudi, a ne kapital?

Proces koji gradi nove modele kooperacije?

Proces koji poštuje ljudske odnose, ne samo dijagrame profita?

Nataša: Umjetnost je sada samo “flaster” za jedan ogromni društveni vulkan. Pretvaramo se da umjetnost liječi. Ali, umjetnost je samo supstitut za potpuni manjak brige službenih institucija. Umjetnost je mnogo, ali nije dovoljno. Zato što umjetnost ne govori jezikom duboke kooperacije. Samo jezikom osobnog interesa i/ili globalnog tržišta.

Nerina pita: Što je suprotno od njegovateljice?

Deana: odgovara: Muškarac.

Selma odgovara: Pacijent.

Nataša odgovara: Vještica.

 

eulogo

 

Institute for Catastrophe and Chaos

The Invisibles 

Interdisciplinary performance research 

Date of perfomance: 27.02.2014. , Tala Dance Center

Co-production: Linkta, NDA, LLB, Stanica and TALA

 

The Life Long Burning network considers the co-productions of dance and performance pieces as an important tool to develop dialogue and exchange both between artists and between dance organisations on the European level. The artistic selection of the works is made during the annual co-organiser meetings. Dance Works! is ensuring European added value: only works involving artists from at least 3 different countries are liable to be funded. Co-productions are chosen from applications following a public call thus ensuring both the visibility of the network as well as the involvement of all European dance artists.

The coproduction activity is directly linked with the Prix Jardin d’Europe, as at least four Dance Works! pieces are among the 10-14 annually nominated works.

All Dance Works! creations are at display on the LLB website in full length to guarantee maximum exposure for the young artists. Dance Radar Europe supports the promotion of these creations amongst the European colleagues by involving social media structures ensuring strong links to multiplying sites regarding both the LLBwebpage and facebook page.

 

Institute for Catastrophe and Chaos is a collective of female artists in the fields of performance and performance studies, founded in 2011 in Zagreb.

Our interest is in the reality of social experience in a neo-liberal economy and the position of an artist within that, with the focus on the work of women. The format of our performative works mirror that reality.

 

Our new project The Invisibles – interdisciplinary performance research has two main starting points; a study by Gregory Sholette DARK MATTER: Activist Art and the Counter-Public Sphere and Silva Federici’s book Caliban and the Witch.

 

 

 

Paricipating artists:

Annalaura Alifuoco (It), Selma Banich (Cro), Charlotte Darbyshire (UK), Deana Gobac  (Cro), Nataša Govedić  (Cro), Roberta Milevoj (Cro) and Iva Nerina Sibila (Cro)

Annalaura Alifuoco (IT)

Born and raised in Naples, Southern Italy, Annalaura Alifuoco now lives and works in London. In 2006, she was awarded a First Class Honours degree in Performing Arts at London Metropolitan University, followed by an MA with Distinction in Physical Theatre and Performance at Royal Holloway University of London (2008). Since 2005, Annalaura has been associate artist of LEIBNIZ, a performance collective established by Dr. Ernst Fischer & Helen Spackman and dedicated to exploring issues of belonging, personal and communal identities and human rights. Her ongoing enquiry into the relationship between embodiment, subjectivity and socio/political engagement represents a prolonged attempt to stretch the possibilities and definitions of performance in order to develop its potential to participate and intervene in the very human flights between desire and terror, love and death.

Selma Banich (Cro)

Performance artist, lives and works in Zagreb. Has authored a series of artworks, created independently or in collaboration with other artists, groups, and initiatives. She uses the medium of dance performance, performance art, and action in public space, both on film and in theater, simultaneously being engaged in the field of informal education and practice-based research. While conceiving and presenting her own work, she strives to give ethics priority over aesthetics, empathy over utopia, art making over politics, and nature over society, thus expanding the context for further learning, creation and participation in the organization of labor.

Charlotte Darbyshire (UK)

Is an independent dance artist and teacher. She was a Dance Lecturer on the BA (Hons) Dance Theatre Programme at TrinityLaban for 10 yrs 2000 – 2011. She is involved in on-going practical research into inclusive and creative approaches to dance practice for disabled and non-disabled students, and has led related teacher-training workshops and lectures. Charlotte was a founder member of CandoCo Dance Company, 1994 – 1999, touring and teaching internationally. She performed works by Siobhan Davies, Emilyn Claid, Adam Benjamin, Guilherme Bothelo of Compagnie Alias, Annabel Arden and Jos Houben of Theatre du Complicite and was instrumental in the development of their integrated Education Programme. She has also performed for Ricochet Dance Productions, Carol Brown, Aletta Collins, Company Q, Company Pyke and Dog Kennel Hill Project. Charlotte makes her own work including dance for camera.

Deana Gobac (Cro)

Was trained at School for Classical Ballet in Zagreb, graduating in 1988. From 1987 she is a member of the ballet company of the Croatian National Theatre in Zagreb, from 1995 to 2005 as a soloist. She danced the entire repertoire of the company including CoppéliaSwan LakeSleeping Beauty,Don QuijoteBallades… brought by the wind…,  Apollo Musagète, Carmina Burana,  BayaderaRomeo and JulietteGiselleNutcrackerThe Songs of Love and DeathTriumph of Aphrodite, The Devil in the Village. She choreographed short ballet No Luggage. She toured in USA, The Netherlands, Italy, Hungary, Austria, Germany, Portugal, Slovenia, UK, Sweden, Denmark, Macedonia, Turkey, Check Republic, and Russia. From 2007 an independent dance artist, she performs with Ballet troupe Croatia, in Croatian National Ballet as a guest and in independent productions.

Nataša Govedić (Cro)

Gained her PhD status in theatrology at Philosophical faculty, Zagreb. Since 1995, she works as independent scholar, critic and teacher in Center for women studies, Center for peace studies, Academy of dramatic arts, University of pedagogy and Philosophical faculty in Zagreb. Co-founding member of the editorial board of several magazines (including Zarez), editor in chief of feminist magazine Treća, and theatre critic of Novi list newspaper from Rijeka. She is the author of nine books from the field of theatrology and peformance studies, and as a dramaturge, creative consultant, author or co-author she collaborated on independent theatrical projects with Vilim Matula, Branka Trlin, Darko Japelj, Sivila Marchig and Jasna Vinovrški.

Hana Lukas Midžić  (Cro)

Sculptress and visual artist born in 1980 in Split.She graduated sculpture in the class of prof. Šime Vulas at the Academy of Fine Arts in Zagreb in 2002. As a visual artist she keeps finding and building her field of interest in sculpture,  video art, land art, as well as in interdisciplinary, performative forms that include shape, sign, word and movement.

She has exhibited in a couple of solo exhibitions and she carries some of her projects outside of institutional frames.

She engages in educational practices through various workshops with both children and adults.

Roberta Milevoj (Cro)

Born in Pula in 1979. Since 1998 she has worked as a performer and dancer in shows done by many dance companies and independent groups: Montažstroj, Liberdance, Zagreb Dance Company, Contemporary Dance Studio, Tala, Sodaberg, Marmot, dance_lab collective, and others. She has worked with various choreographers and directors: Matija Ferlin, Borut Šeparović, Irma Omerzo, Aleksandra Janeva, Keren Levi, Matija Debeljuh, Tomislav Feller, and others. As an author, she has been developing her own choreographic work since 2005 and has signed a number of independent collaborative pieces: TRIO (2005), materijal248 (2009), Roberta, Roberta (2011), Rachel&Sonny (2012). In 2010 she was awarded by the Croatian Dramatic Artists Award for best female dancer in the performance ONFORMANCE. In 2011 she received the Producer’s Award at the 28th Dance Week Festival for the performance Roberta, Roberta. She also works as a contemporary dance teacher.

Mila Pavićević  (Cro), born in 1988. She reads Comparative literature and Greek language and literature (Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb) and Dramaturgy (Academy of Dramatic Arts, University of Zagreb). She worked as a dramaturge in theatre ITD and Croatian national theatre in Zagreb. With choreographer Sergiu Matis (RO/DE) she works regularly on production of dance pieces. She won several awards including European Union Prize for Literature, which she won for her book Ice girl and other fairy tales in 2009.

Iva Nerina Sibila ((Cro)

Dance artist and writer. She was trained at Northern School for Contemporary Dance in Leeds UK.  After returning to Zagreb she has been active as a dancer, performer, choreographer, extensively as teacher and organizer. Following her interest in dance writing and feminism, she has been publishing reviews, essays and publications on various issues considering dance art and profession. Receant dance activities include artistic leadership ofIntegrated Movement Research Collective - dance project for dancers with and without physical disability, as well as perfroming in Žak Valenta production Hermaphrodities of the Soul.

 

The Invisibles researches the co-relation of different dance and performance fields of expression, debating as well performance theory and visual arts. Our desire is to create collective work dedicated to developing a process of mutual trust and cooperation on personal levels, artistic inputs and production strategies. The Invisibles aims to make visible all the invisible processes, that happens beyond and between the performative material.

 

Is it possible to create a process that favors people over capital?

A process that builds new models of cooperation?

A process that respects human relations, not only the profit charts?

 

Natasa: Art is now just a ”band-aid” over huge social  volcano. We pretend that art heals. But art is in fact just a substitute for the total lack of care in official institutions. Art is plenty, but not enough. Because art still doesn’t speak the language of deep cooperation. Only the language of personal interest and/or   the global market.

Nerina asks:  What is the opposite of a nurse?

Deana answers: The man. 

Selma answers: The patient. 

Natasa answers: The witch.