PRIX JDE LABO

Zagrebački PRIX JDE LABO sastojat  će se od nekoliko LLB aktivnosti:

DANCE WORKS! KOPRODUKCIJE

Tala je raspisala poziv kroz LLB i NDA mrežu partnera kojim je pozvala umjetnike da se jave kako bi prezentirali svoju koprodukciju ili autorski rad na Platformi HR/PRIX JDE LABO-u. Koprodukcije su podržane i predložene od strane partnera LLB i NDA mreže.

Prezentirat ćemo: CCN Monpelier (F) – M. LE PLADEC, UFER Studios (GER) – I. SCHAD,

WSF (HUN) – SIN ARTS CENTRE, Dance Web (AUT) – F. HOLZINGER, Cullberg Balleten (SWE) – D. MACHADO, Brain Store Project i Antistatic festival (BG) – I. SVESHTAROVA i W. PRAGER, Stanica (SRB) – D. BULUT, Lokomotiva (MK), Stanica (SRB) – A. GEORGIEV, J. R. KISELČIĆ, A. IBRAHIMOVIĆ (CRO), Fronta (SLO) – K. VALENTI i I. MIJAČEVIĆ.

PERFORMING SITUATION ROOM – NOMAD DANCE INSTITUTE

Co-Teaching and Archive                                                  

Co-teaching se oslanja na program teachback koji je proizašao iz NDI. Predstavlja investiciju u ljudske kapacitete s namjerom daljnjeg razvoja pojedinih praksi i diskursa važnih za rast i razmjenu znanja, te formata edukacije. U Zagrebu ćemo održati rezidenciju, a na njemu će prisustvovati partneri/umjetnici iz regije i Europe. Projekt Archiving  (M. SONDERKAMP, A. J. IMFELD, L. NAVOJEC, J. ZALOŽNIK, G. MULLER, A. GEORGIEVA, I. N. SIBILA, R. VEVAR, I. SVESHTAROVA, W. PRAGER, D. SRHOJ, G. KAMNIKAR, T. CURIĆ).

WILD CARD REZIDENCIJALNI PROGRAM (12. – 29.04.2014.)

Ove godine ćemo ugostiti dvije WILD CARD tematske rezidencije – Agrokultura/T. ROTTEVEEL i novi modeli plesne edukacije/S. T. FRUEHWALDS i A.  O’GORMAN. Obje rezidencije održavat će se u periodu od tri tjedna. Program je namijenjen istraživanju te razvijanju novih ideja i pristupa. Plesni Centar Tala nudi umjetnicima prostor za probe, te javnu prezentaciju i organizaciju prezentacije na Platformi HR.

 

SUSY PROGRAM (23.03. – 30.04.2014.)

Podupire obrazovanje i razvoj mladih djelatnika i administratora u kulturi. TALA će ugostit na 4 tjedna mladog njemačkog organizatora JUAN GABRIEL HARCHA naše partnerske organizacije UFER Studios. Vještine koje će naučiti i usvojiti tijekom SUSY stažiranja može kasnije primjenjivati u međunarodnom kontekstu. Ovakav oblik praktične obuke pokazuje se kao vrlo učinkovit u razvoju kulturnih djelatnika uključenih u program.

 

GODIŠNJI SASTANAK PARTNERA  (22.-24.4.2014.)

Sastanak partnera je mjesto na kojem se donose odluke o projektu te planu i programu. Sastanak služi za mapiranje i praćenje stanja različitih lokalnih i izvedbenih scena. Svaki sastanak prilika je da partneri upoznaju lokalne umjetnike, lokalnu scenu i ponude stručnost u svojim debatama. Na taj način naši umjetnici upoznaju najveće europske stručnjake, menadžere, voditelje najvećih europskih plesnih organizacija i centara, što otvara nove mogućnosti za suradnju i prezentaciju. Partneri imaju priliku uživo vidjeti hrvatske plesne autore i predstave, te razgovarati s njima, što je najbolji način za upoznavanje, kako drugih, tako i hrvatskih autora. Partneri dolaskom u ovu sredinu uče o načinu funkcioniranja gradske i državne kulturne politike, upoznaju se sa vodećim ključnim ljudima u Ministarstvu kulture RH i Gradu Zagrebu, te zajedno s njima razgovaraju o svojim iskustvima, mogućim strategijama i planovima kako bi poboljšali postojeću situaciju plesa u Europi.

Partneri LLB mreže su Dance Web (A), Workspace Brussels (B), UFER Studios Berlin (G), Ultima Vez (B), Cullberg Balleten (SWE), CCN Monpelier (F), Stanica za savremeni ples (SRB), Lokomotiva (MK), HET VEM Theater (NL), WSF (H), 4Culture Ass. (RO) i Plesni Centar TALA (HR).

 

PRIX JDE LABO in Zagreb is comprised of several LLB activities:

      

DANCE WORKS! COPRODUCTIONS

Tala has issued a call through the LLB and NDA partner network, inviting artists to apply to present their coproduction or authorial piece on Platforma HR/PRIX JDE LABO. The coproductions are supported and suggested by the partners of the LLB and NDA networks.

 

We will be presenting: CCN Monpelier (F) –M. LE PLADEC, UFER Studios (GER) – I. SCHAD,

WSF (HUN) – SIN ARTS CENTRE, Dance Web (AUT) – F. HOLZINGER, Cullberg Balleten (SWE) – D. MACHADO, Brain Store Project and Antistatic festival (BG) – I. SVESHTAROVA and W. PRAGER, Station (SRB) – D. BULUT, Lokomotiva (MK), Station (SRB) – A. GEORGIEV, J. R. KISELČIĆ, A. IBRAHIMOVIĆ (CRO), Fronta (SLO) – K. VALENTI and I. MIJAČEVIĆ.

 

PERFORMING SITUATION ROOM –NOMAD DANCE INSTITUTE

Co-Teaching and Archive                                                  

Co-teaching relies on the teachback program that came out of NDI. It presents an investment in human capacities with the aim of further development of certain practices and a discourse important for the growth and exchange of knowledge, as well as the format of education. We will hold a residency in Zagreb, and the participants will be partners and artists from the region and Europe. Project Archiving (M. SONDERKAMP, A. J. IMFELD, L. NAVOJEC, J. ZALOŽNIK, G. MULLER, A. GEORGIEVA, I. N. SIBILA, R. VEVAR, I. SVESHTAROVA, W. PRAGER, D. SRHOJ, G. KAMNIKAR, T. CURIĆ).

WILD CARD RESIDENTIAL PROGRAM (12 – 29 April 2014)

This year, we will host two WILD CARD themed residencies – Agriculture/T. ROTTEVEEL and a new model of dance education/S. T. FRUEHWALDS and A. O’GORMAN. Both residencies will take place in the span of three weeks. The program is intended for research and developing new ideas and approaches. TalaDanceCenter offers artists a space for rehearsal, as well as public presentation and the organization of a presentation ad Platforma HR.

SUSY PROGRAM (23 March – 30 April 2014)

Supports education and fosters young culture workers and administrators. TALA will host a guest for 4 weeks – a young German organizer, JUAN GABRIEL HARCHA, from our partner organization UFER Studios. The skills he will acquire during the SUSY internship he can later apply in an international context. This form of practical tutoring has been shown as very effective in the development of cultural workers participating in the program.

 

YEARLY PARTNER MEETING (22 – 24 April 2014)

The partner meeting is a place where decisions about the project and the curriculum are made. The meeting serves to map and follow the condition of the different local performing scenes. Each meeting is an opportunity for partners to get to know local artists, the local scene and to offer their expertise in their debates. That way, our artists get to know the biggest European experts, managers, leaders of Europe’s biggest dance organizations and centers, which opens new possibilities for cooperation and presentation. Our partners have the opportunity for a live experience of Croatian dance authors and performances, and to talk to them, which is the best way to meet and get to know, Croatian, as well as foreign artists. By coming to this environment, partners learn about how the city and state cultural politics functions, they meet the leading and key people in the Ministry of Culture of the Republic of Croatia and in the City of Zagreb, and together discuss their experiences, possible strategies and plans so as to improve the current situation of dance in Europe.

The partners of the LLB network are Dance Web (A), Workspace Brussels (B), UFER Studios Berlin (G), Ultima Vez (B), Cullberg Balleten (SWE), CCN Monpelier (F), Station for contemporary dance (SRB), Lokomotiva (MK), HET VEM Theater (NL), WSF (H), 4Culture Ass. (RO) and TALADanceCenter (HR).