NOMAD DANCE INSTITUTE

PERFORMANCE SITUATION ROOM
Performance Situation Room je programska linija unutra LLB EU projekta koja otvara prostor i trans-sektorski program za teorijske i istraživačke aktivnosti. To je istraživački program, a nastao je kao program osmišljen od Nomad Dance Academy regionalne mreže. To je obrazovna platforma koja će otvoriti mogućnosti za multi- , inter- i trans – disciplinarno istraživanje projekata, povezanih s različitim aspektima suvremenog plesa u najširem smislu (umjetničkog, pedagoškog, teorijskog, arhivskog, proizvodnog , menadžerskog i sl. ).
Performance Situation Room bavi se istraživanjem sljedećih tema:
• razvoj metoda za zastupanje suvremenog plesa i performansa
• razvoj publike u različitim europskim kontekstima
• dramaturške strategije i istraživanja mogućnosti razvoja mladih koreografa
• radni uvjeti za umjetnike i kulturne djelatnike
• analiza sadašnjih i razvoj novih proizvodnih modela u suvremenom plesu specijalizirane rezidencije,  praksa orijentirana  uglavnom na plesača / koreografa u suradnji s malom skupinom stručnjaka

NOMAD DANCE INSTITUTE
Nomad Dance Institute-NDI projekt je nastao u partnerskoj mreži NDA- regionalnoj mreži partnera koja već 9 godina djeluje na području suvremenog plesa u svrhu jačanja lokalnih plesnih scena i regionalne suvremene plesne scene. Plesni centar Tala  partner je mreže i kao takav uspješno je odradio sve projekte unatrag 8 godina. Postali smo prepoznatljiv i važan član kad su u pitanju regionalni i Europski projekti.
NDI je platforma za razmjenu tema i kreiranja projekata, predstava i različitih formi umjetničkog stvaranja. Donosi nove modele odlučivanja (direktna demokracija) i stvaranje znanja na praktičnom i teorijskom nivou. INSTITUT stvara uvjete za razvoj, arhiviranje i prijenos znanja i metoda na netradicionalan način. Institut je otvoreni prostor za edukaciju i umjetnički razvoj kroz različite module.
Rezultati svih modula istraživanja (kroz konferencije, blogove, radionice, predavanja i sl.) biti će na raspolaganju široj plesnoj zajednici (plesači, koreografi, kritičari, teoretičari…), plesnoj publici i društvu općenito. 2014.g.započeli smo 6 projekata:  Coteaching, Archive, B-Mapping, Folk Dances, Advocacy i Poligon. U projekte su uključeni umjetnici iz 12 zemalja, svaki ima dugoročni cilj i razvijat ćemo ih do kraja 2018.g.

Critical Parqur – I. Nerina Sibila (HR)

Kritički parkour 2016: Arhiviranje plesa 80-tih
25. 4. 2016.
19h
Pogon Jedinstvo / Platforma HR

1Ples u Glazbeno-scenskom centru „Kulušić“ 80-tih
Živa, zanimljiva, raznolika, suvremenoplesna scena u Hrvatskoj osamdesetih podrazumijeva Školu za ritmiku i ples koja djeluje već tri desetljeća i obrazuje plesačice koje nastavljaju rad u jednome od tri ansambla s redovitom godišnjom produkcijom plesnih predstava, a to su: Studio za suvremeni ples, Komorni ansambl slobodnog plesa i Zagrebački plesni ansambl, zatim osnivanje skupina poput Terpsihore, Geste itd.
Podrazumijeva i da ta scena nema svoj prostor za rad i izvedbu pa svoje predstave  Studio izvodi u Zagrebačkom kazalištu mladih, KASP radi pri Kazalištu ITD, a ZPA osamdesetih nalazi novi prostor za izvedbu – GSC „Kulušić“. U tome će prostoru biti inauguriran 1984. i Tjedan suvremenog plesa.
Zagrebački suvremeni ples tako postaje dio supkulture u koegzistenciji s rock-koncertima. Ponedjeljak je bio određen kao dan za plesne predstave ZPA koji pruža mogućnost mladim koreografkinjama za rad poput Jasminke Neufeld Imrović, Katje Šimunić, Ksenije Zec,  ali poziva i goste…
Plesna publika se prelaskom u „Kulušić“ proširuje na mladu publiku sklonu supkulturi i kontrakulturi što zasigurno povratno utječe i na plesni izraz Zagrebačkoga plesnog ansambla.

Kritički parkour 2016. ostvaren je u suradnji s projektom Life Long Burning / Performance Situation Room / Nomad Dance Institute – Archive.

Critical Parkour 2016: Archiving dance of the 1980s
25th April 2016
7pm
Pogon – Zagreb Centre for Independent Culture and Youth / Platform HR

Dance in the Dance and Theatre Centre “Kulušić” in the 1980s
Lively, interesting, diverse contemporary dance scene in Croatia in the 1980s implied the School for Rhythm and Dance that had been active for three decades already, educating female dancers who continued to work in one of three companies with regular annual production of dance performances and these were: the Studio Contemporary Dance Company, the Chamber Ensemble of Free Dance and the Zagreb Dance Company, and implied forming of companies like the Terpsihora Company, the Gesta Company, etc.
It also implied that the scene did not posses their own space for work and performing, therefore the Studio Contemporary Dance Company presented their performances in Zagreb Youth Theatre, the Chamber Ensemble of Free Dance in ITD Theatre, and the Zagreb Dance Company managed to find a new space for performing – Dance and Theatre Centre “Kulušić.” Also, Dance Week Festival would be inaugurated in this space in 1984.
Zagreb’s contemporary dance therefore became part of a subculture in coexistence with rock concerts. Monday was defined as the day for dance performances by the Zagreb Dance Company, and this made possible for young choreographers, like for instance Jasminka Neufeld Imrović, Katja Šimunić, and Ksenija Zec, to create their work, but also to invite guests. With this transfer to “Kulušić,” dance audience became larger, also including young people who favoured subculture and counterculture, and this certainly caused counter-influence on the dance expression by the Zagreb Dance Company.

Critical Parkour 2016 was realized in collaboration with the project Life Long Burning / Performance Situation Room / Nomad Dance Institute – Archive.

Critical_Grafika

KRITIČKI PARKOUR – ARHIVALIJE

RokVevar
Ksenija (Xenia) Hribar i Plesni teatar Ljubljana

Gost: Rok Vevar

Slovenski povjesničar plesa i arhivist Rok Vevar, predstavit će svoje istraživanje o radu Ksenije Hribar, plesačice, koreografkinje i plesne aktivistkinje Ksenije Hribar (1938-1999), centralne figure povijesti suvremenog plesa u Sloveniji. Njezina biografija serija je političkih, društvenih, estetskih i kulturalnih kontradikcija, koje je, namjerno ili ne, utjelovila. Sesijom Arhivalije, ostvareno u suradnji s Nomadskim plesnim institutom,  želimo potaknuti diskusiju o potrebi istraživačkog i arhivskog rada unutar plesne struke te uvidom u građu i metodologiju ovog višegodišnjeg projekta, predstaviti potencijale istraživanja u plesu. Razgovor moderira Iva Nerina Sibila.

Kritički parkour  serija je susreta plesnih kritičara, umjetnika i publike. Odvija se u suradnji s plesnim festivalima, umjetnicima ili samostalno.  Cilj projekta je da se seli po plesnim središtima unutar Hrvatske i time radi na razvoju publike, komunikaciji umjetnika i publike, artikulaciji koreografskih i izvođačkih praksi, kao i artikulaciji procesa gledanja.  Format susreta mijenja se ovisno o kontekstu, tako može biti otvoreni razgovor kojim se publici približava osobnost i rad pojedinog umjetnika; edukativno-stručni razgovor/predavanja na određenu aktualnu temu; susret s eminentnim inozemnim gostom; kao radionica pisanja kritika etc…. Teme izlaze iz odnosa plesna umjetnost – kritika – publika, biraju ih i pripremaju voditeljice projekta.

Kritički parkour  dio je programa portala Plesnascena.hr , koje je mjesto sustavne kritike i analize plesne produkcije u Hrvatskoj, a djeluje na nacionalnoj razini. Projekt vodi plesna umjetnica i kritičarka Iva Nerina Sibila u suradnji s kritičarkama Majom Đurinović, Katjom Šimunić i Jelenom Mihelčić.

http://www.plesnascena.hr/index.php

Kritički parkour djeluje i izvan Zagreba, kao rad na decentralizaciji plesne scene, tako su susreti održani u Karlovcu (Karlovac dance festival), Varaždinu (Dani plesa Varaždin), Rijeci (Tjedan suvremenog plesa) i Zagrebu (u suradnji s PlatformomHR, Zagrebačkim plesnim centrom i HC ITI-em).

Critical Parkour

Archivalia
Ksenija (Xenia) Hribar and Dance Threatre Ljubljana
Guest: Rok Vevar

Slovene historian of dance and archivist Rok Vevar will present his research on the work of Ksenija Hribar (1938-1999), dancer, choreographer and dance activist, the central figure of contemporary dance history in Slovenia. Her biography is a series of political, social, aesthetic, and cultural contradictions which she embodied, with or without intention. We would like to motivate a discussion on the need for explorative and archive work within dance profession with the session Archivalia, realized in collaboration with the Nomad Dance Institute. Furthermore, we would like to present potentials of research in dance with the insight into the structure and methodology of this project, which has been ongoing for several years now. The discussion is moderated by Iva Nerina Sibila.

Critical Parkour is a series of meetings of dance critics, artists, and audience. It has been proceeding in collaboration with dance festivals, artists, or independently. The aim of the project is to move from one dance centre to another within Croatia and to motivate therefore growth of audience, communication between artists and the audience, articulation of choreographic and performative practices, as well as articulation of the process of watching as spectator. Format of the meetings changes, depending on the context; consequently, it is possible to have open discussions to introduce peculiarities and works of an artist to the audience, educational and professional discussions or lectures on certain actual topics, meetings with eminent foreign guests, a workshop teaching how to write a critique, etc. Topics are results of the relationship between dance art – criticism – audience, and they are chosen and prepared by project supervisors.

Critical Parkour is part of Plesnascena.hr portal programme, active on national level, a place of continuous writing on dance production in Croatia in form of reviews and analysis. The project is headed by dance artist and critic Iva Nerina Sibila, in collaboration with critics Maja Đurinović, Katja, Šimunić and Jelena Mihelčić.

http://www.plesnascena.hr/index.php

Critical Parkour is active outside Zagreb, as an effort to decentralize dance scene, so the meetings were held in Karlovac (Karlovac Dance Festival), Varaždin (Days of Contemporary Dance in Varaždin), Rijeka (Dance Week Festival), and Zagreb (in collaboration with Platform HR, Zagreb Dance Centre, and the Croatian Centre ITI).

NOMAD DANCE INSTITUTE — ARHIVA

ARHIVA

Grupa “Arhiva” je 2015. godine krenula sa realizacijom ovog zahtjevnog projekta. Razradili su strategije kojima će se koristiti u prikupljanju informacija i podataka za potpunu arhivu suvremenog plesa u cijeloj regiji.  Nakon rezidencije u Sofiji u svibnju ove godine, odlučeno je da svaka zemlja osmisli što i kako arhivirati i što su prioriteti za njihov lokal. Unutar projekta Archiving djeluju J. Založnik, G. Muller, A. Georgieva, I. N. Sibila, R. Vevar, K. Šimunić.

arhiva3 arhiva1 arhiva2