Rezidencija TASK 15 – P. Pautan / I. Koruga / G. Müller / T. Curić / S. Pregrad / I. Mijačević / L. Navojec

TASK 15

Task 15 je grupa od 7 osoba koje su se upustile u petnaestgodišnju potragu u kojoj kreativno i kritički istražuju sve aspekte TASK-a i prevode ovaj proces svake godine u iskustvo koje dijele s drugima.
TASK 15 je promatranje fragilnosti, ranjivosti, osviještenosti, povjerenja, okvira, sadržaja, tranzicija između okvira kao zaključak, odgovornost, utjelovljenje, raspadanje, različiti osjećaji za vrijeme u odnosu na utjelovljenje, zatim u odnosu na razgovor/konverzaciju, različiti prostori koji postoje paralelno…

Kako promatranje može ponuditi različite načine suradnje?
Što je to što želite raditi?
Rad s/u različitim okvirima…
Kako izgrađujemo klimu?
Kako postojimo zajedno?

839A7915839A7964sss

 

 

 

 

Pola Pautan je Indonezijka s adresom u Sloveniji koja istražuje razigrane aspekte izvedbenih umjetnosti, a rezultate istraživanja koristi u jedinstvenim formatima, koji nikada ne prestaju iznenađivati.

# Koruga je vrlo dramatični umjetnik iz Beograda, koji živi i koreografira tamo gdje je novac, obično oscilirajući između sunčane energije i nimbusmatičnih raspoloženja, cinizma i romantike, kapitalizma i aktivizma, vina i imunodeficijencije.

Gisela Müller je već duže vrijeme u svijetu plesa. Zauzeta s plesanjem, koreografiranjem, podučavanjem, organiziranjem, itd. Trenutno je njezin najveći interes pitanje: kako možemo stvarati inovativne platforme/situacije za komunikaciju kroz umjetnot,i koje će trajati i vratiti nam znanje?

Sonju Pregrad zanima ne/materijalnost plesa i koreografije odnosa, i uvijek je jako u gužvi.

Ivan Mijačvić je polunomad, živi ugodan život jednog Europljana, svjedočeći lećama političkih naočala koje reflektiraju svjetlo, primjećujući propast lokalne zajedničke dokolice, zbunjeno tražeći komadiće mira za sebe i one koji to isto žele.

Tamara Curić ples smatra jednim od važnih čimbenika za osobni razvoj i razvoj društva. Fokus njenog rada je na integraciji plesa u svakodnevni život. Pleše. Koreografira, podučava, organizira i uživa.

Larisa Navojec trenutno postoji kao umjetnica, majka i studentica. Pokušava otvoriti nove prostore i stvoriti okoliš za svoj umjetnički rad i istraživanje. Voli sakupljati, jesti, razgovarati i dijeliti. Voli slušati dobru glazbu. U ovom projektu zanimaju je okviri i tranzicije.

 839A7668

Task 15 is a group of seven people pursuing a 15-years long quest of scrutinizing all the aspects of Task creatively and critically and rendering the process each and every year into an experience to share with everyone.
TASK 15 is observing fragility, vulnerability, awareness, trust, frame, content, transitions between frames as a conclusion, responsibility, embodiment, crumbling, different sense of time in relation to embodiment, then in relation to talking/conversation, different spaces existing parallel to one another…

In what way can observation offer different ways of collaboration?
What is it what you like to do?
Working with different framing…
How do we build the climate?
How do we exist together?

Pola Pautan is an Indonesian artist based in Slovenia who explores playful aspects of performing arts, using the results of research in unique formats which never stop to be a surprise.

# Koruga – a very dramatic artist from Belgrade, living and choreographing where the money is, usually oscillating between a sunny energy and nimbusmatic moods, cynicism and romance, capitalism and activism, wine and immunodeficiency.

Gisela Müller has been around in the dance world for quite some time. Busy with dancing, choreographing, teaching, organising, etc. Her main interest at the moment is the following question: how can we create innovative platforms/situations for communication through art that will last and bring back knowledge?

Sonja Pregrad is interested in the im/materiality of dance and choreography of relations and has always a lot to do.

Ivan Mijačević is a semi-nomad, living comfortable life of a European, witnessing the light reflecting lenses of political spectacles (eyeglasses), seeing the local-common leisure coming to its end, puzzled in looking for pieces of peace for self and those wishing for it.

Tamara Curić thinks dance is one of indeed relevant factors for personal development and for development of society. Focus of her work is integration of dance into everyday life. She dances, creates choreographies, teaches, organizes, and enjoys.

Larisa Navojec at the moment existing as artist, mother, and student. Trying to open new spaces and make environment for her artistic work and research. Likes to collect, eat, talk, and share. Likes to listen to good music. In this project, she is interested in framing and transitions.

12832451_1215811201786000_2222960383338072164_n12804881_1215811341785986_7643262396949474966_n

 

TASK 16 / Little Works – I. Korenčić i D. Đurkesac (HR)

23.4. 19:00 h POGON JEDINSTVO
TASK 16 / LITTLE WORKS (DIJALOŠKI TASK) –
 I. Korenčić i D. Đurkesac (HR)
0 1

 

 

 

 

 

O PROJEKTU
Projekt u razvoju LittleWorks potencijalni je novi oblik suradnje nastao razvijanjem intuitivnih struktura rada i ostvarivanjem/gomilanjem tzv. malih radova od kojih je svaki aktualiziran na svoj način. Ažurnost produkcije i ‘kratki vremenski rokovi’ koraka potaknuli su nas na razmišljanje o potencijalu komercijalizacije umjetničkog rada u skladu s današnjim traženjem ‘trenutnog zadovoljstva’. Na taj način potenciramo kontinuiranu proizvodnju koja će proces, pa tako i krajnji produkt učiniti još slojevitim pošto svaki taj rad, tretirali ga mi kao grešku ili kao uspjeh, ima jednak razvojni potencijal za cijeli proces. Istovremeno ispreplićemo osobne i autorske teme o kompromisima tijela, svakodnevnoj arhivi, rasporedu uloga, vrijednosti grešaka, cijeni distrakcija i njihovoj nužnoj razmjeni kako bi stvorili priželjkivani dijalog.

O NAMA
Dora Đurkesac (1988.) je autorica na području dizajna, suvremenog plesa i novih medija. Diplomirala je industrijski dizajn na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu te Nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu s radom Događaji tijela. Od 2009. godine izlaže na domaćim i međunarodnim izložbama dizajna u Milanu, Beču, Skopju, Sofiji i Parizu. S grupom dizajnera osniva tvrtku Manufakturist unutar koje nastaju projekti Shopworks, Out and About i Behide. Niz godina surađuje s plesnim umjetnicima i umjetničkom organizacijom O.N.E. U suradnji ili u samostalnim projektima razvija metode istraživanja odnosa pokreta i prostora — In Situ, Priče s Gornjeg grada i Koreografske strukture. Projekt Interval dobio je nagradu publike na T-HT @ MSU.hr, Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu.

Iva Korenčić (1986.) autorica je na području multimedije te koristi fotografiju, video i ples kao medijsku okosnicu svog rada. Studirala je suvremeni ples na SEADu te snimanje na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Već dugi niz godina surađuje kao vizualni suradnik, autor, koreograf, redatelj, snimatelj, fotograf i montažer na nizu plesnih i izvedbenih projekata te često u sklopu važnih manifestacija i festivala poput Tjedna suvremenog plesa, Platforme hr., Perforacija, Festivala plesa i neverbalnog kazališta, T-HT @ MSU.hr, Performance studies international i dr. Surađivala je s Marjanom Krajač (The Book 2008, The Store, Forenzika i fuga za fascikl i dr.), s O.N.E. umjetničkom organizacijom (Silver, Blu i Black), Centrom za ples i umjetničko istraživanje (Metar 70 i nešto, Oda, Trip). 2015. godine realizira samostalni projekt We talk simple language (Platforma.hr). Njen fotografski rad nagrađivan je i objavljivan u raznim hrvatskim i inozemnim časopisima i knjigama, a realizirala je više grupnih i jednu samostalnu izložbu (Bodily).

23rd April 7pm POGON – Zagreb Centre for Independent Culture and Youth
TASK 16 / LITTLE WORKS (DIALOGICAL TASK) –
I. Korenčić and D. Đurkesac (CRO)

ABOUT PROJECT
The developing project Little works is potentially a new form of collaboration that emerged from developing intuitive structures of work and realization/accumulation of the so-called small works, each and every one of them being actualized in its own way. Promptness of the production and ‘short deadlines’ for the steps motivated us to think about the potential of commercialization of artistic work in accordance with the current search for ‘immediate pleasure.’ In this manner, we intensify the continuous production which will make the process, therefore the final product as well, even more multilayered since each of these works, whether we threat them as an error or as success, has the same developmental potential for the entire process. At the same time, we interlock personal and authorial themes about compromises of the body, everyday archive, layout of roles, value of errors, price of distractions and their necessary exchange in order to created desired dialogue.

ABOUT US
Dora Đurkesac (born in 1988) is an author in the field of design, contemporary dance, and new media. She graduated in Industrial Design, School of Design, from the Faculty of Architecture and in New Media from the Academy of Fine Arts in Zagreb with her work Body Events. Since 2009, she has exhibited at Croatian and international exhibitions of design in Milan, Vienna, Skopje, Sofia, and Paris. She founded the company Manufakturist with a group of designers, creating projects Shopworks, Out and About and Behide within the company. She has collaborated with dance artists and the artistic organization O.N.E. for many years. Both in collaborations and in her solo projects, she develops methods of exploring the relationship between movement and space – In Situ, Upper Town Tales, and Choreographic Structures. The project Interval was awarded by The Audience Award at the T-HT @ MSU.hr, the Museum of Contemporary Art in Zagreb.

Iva Korenčić (born in 1986) is a multimedia artist. The media of photography, video, and dance are foundation of her work, She studied dance at SEAD – Salzburg Experimental Academy of Dance and received her BA degree in Cinematography and Photography at the Academy of Dramatic Arts in Zagreb. For many years now she has been involved in collaborations as visual artist, author, choreographer, director, cinematographer, photographer, and editor in a number of dance and performing art projects, and this frequently within relevant manifestations and festivals like, for instance, Dance Week Festival, Platform HR, Perforations, Dance and Non-Verbal Theatre Festival San Vincenti, T-HT @ MSU.hr, Performance Studies International, etc. She has collaborated with Marjana Krajač (The Book 2008, The Store, Forensics and Fugue for the Folder, etc.), with the artistic organization O.N.E. (Silver, Blu, and Black), the Dance and Artistic Exploration Centre (Metre 70 and something, Ode, Trip). In 2015, she realized a solo project We talk simple language (Platform HR). Her photography work has been awarded as well as published in various Croatian and foreign magazines and books, and she has participated as author in several group and one solo exhibition (Bodily).

 Iva i Dora_portret LittleWorks_vizual

WILD CARD – Kai Simon Stöger (FRA/D) 2015/2016

22.4.
Nakon 19:00 h POGON JEDINSTVO
TASK Wild Card reakcija
Kai Simon Stöger (FRA, D)

Kai Simon Stöger studirala je “suvremeni ples, kontekst, koreografiju” (na Visokoj školi za ples Sveučilišta umjetnosti u Berlinu), a ima i pozadinu iz grafičkog dizajna. Njezin je fokus usmjeren na percepciju i tjelesna iskustva u pokretu i plesu, te njihova povezanost s društvenim, ekonomskim i političkim temama. Aktivna je kao plesač i koreograf, ali i kao grafički dizajner, te praktičarka tantričkog seksa kao Rosebutt / Billy (Rrrr.) Koji izvode kao izvođači burleske i podučavaju radionice iz queer burleske diljem Europe.

Task 15
Reaktor Kai Simon Stoeger
Predlažem da se postavi imaginarni dijalog između zadataka Matije Ferlina i Dušana Murića. Izradit ću trodimenzionalnu mapu, crtajući tekst, pozicije i konekcije kako bi se stvorile partiture za lažne “intersubjektivne” govore, izražene tijelom i jezikom. Mapa je u isto vrijeme i poziv gledateljima da se uključe i sudjeluju.

Nastalo u okvru master programa u suradnji sa ICI – CCN Montpellier / Languedoc-Roussillon i University Paul Valerie Montpellier.

 22.4.
Nakon 19:00 h POGON JEDINSTVO
TASK Wild Card reakcija
Kai Simon Stöger (FRA, D)

Kai Simon Stöger studied „contemporary dance, context, choreography“ (HZT – UDK Berlin) and has a background in Graphic Design. She* focus on Perception and Bodily Experiences in movement and dance and their connection with social, economic and political themes. She* work as dancer* and choreographer* as well as Graphic Designer* and Tantric Sex Worker*. As Rosebutt / Billy (Rrrr.) But they* perform as Burlesque Performers and teach queer Burlesque Workshops around Europe.

Task 15
Reactor Kai Simon Stoeger
I propose to set up an imaginery dialogue between the tasks of Matija Ferlin and Dusan Murić. I will create a 3-dimensional map, drawing text, positions and connections to create scores for fake “intersubjective” speeches, expressed by body and language. The map is also an invitation for the spectators to step into and to play along.

Created in the frame of  the master programme exerce, in collaboration with ICI – CCN Montpellier / Languedoc-Roussillon and University Paul Valerie Montpellier.

tanztage 2012 sophiensaele berlin_Kai Simon Stoeger_Roedeln old_duck2 old_duck4 KaiStoeger

TASK 17 / EN TOURNANT – Ž. Valenta / S. Marchig (HR)

22.4. 18:00 h KLUB MOČVARA
TASK 17 / DIJALOŠKI TASK –
Ž. Valenta / S. Marchig (HR)

22nd April, 6pm MOČVARA CLUB
TASK 17 / DIALOGICAL TASK –
Ž. Valenta / S. Marchig (CRO)

TASK 17: Žak Valenta i Silvia Marchig
EN TOURNANT

Teorija i život.
Mali macchiato i kakao.
Visoka umjetnost i pop.
Rudolph Steiner i Michael Clark.
David Bowie i Pina Bausch.
Rijeka i Zagreb.
London, Amsterdam, Berlin, Mannheim, Dresden. I Lovran.
Boris Groys i Marilyn Monroe.
Silvia i Žak.
Apsolutni početnici.

ŽAK VALENTA
Žak Valenta rođen je 13. prosinca 1966. godine u Umagu. Studirao je ples, mimu i fizičko kazalište. Diplomirao na School of Physical theatre u Londonu, a usavršavao kroz programe Mime school u Amsterdamu, SNDO Amsterdam te Moving Acadamey for Performing arts u Berlinu. Djeluje kao plesač, performer, koreograf, redatelj i kazališni pedagog. Trenutno živi i radi u Zagrebu  te studira  euritmiju  na  euritmijskoj školi Eurythmeum Stuttgart. Suradnik je HIPP-a te inicijator i organizator Tjedna suvremenog plesa u Rijeci. Član je HZSU-a, UPUH-a i  Europske federacije mime. Jedan je od osnivača kazališne skupine TRAFIK  iz Rijeke za koju nastupa i koreografira u brojnim predstavama.

SILVIJA MARCHIG
Plesačica, koreografkinja i plesna pedagoginja. Školovala se u baletnom studiju HNK Ivan pl. Zajca u Rijeci, Palucca Schule u Dresdenu i Plesnoj akademiji u Mannheimu, na kojoj je diplomirala ples i plesnu pedagogiju. Kao autorica kazališnih predstava integrira ples s ostalim formama izvedbe, glumom i performansom. S Plesnim centrom TALA surađuje od 2008. do 2011.

TASK 17: Žak Valenta and Silvia Marchig
EN TOURNANT

Theory and life.
Espresso macchiato and cocoa.
High culture and pop.
Rudolph Steiner and Michael Clark.
David Bowie and Pina Bausch.
Rijeka and Zagreb.
London, Amsterdam, Berlin, Mannheim, Dresden. And Lovran.
Boris Groys and Marilyn Monroe.
Silvia and Žak.
Absolute beginners.

ŽAK VALENTA
Žak Valenta was born in Umag on 13th December 1966. He studied dance, mime, and physical theatre. He graduated from the School of Physical Theatre in London, and further developed professionally through programmes of the Mime School in Amsterdam, the School for New Dance Development in Amsterdam, as well as the Moving Academy for Performing Arts in Berlin. He is active as dancer, performance artist, choreographer, theatre director, and theatre pedagogue. Currently, he lives in Zagreb and studies eurythmics at the Eurythmeum School in Stuttgart. He is an associate of the Croatian Institute for Movement and Dance and the initiator and organizer of Dance Week Festival in Rijeka. He is a member of the Croatian Freelance Artists Association, the Croatian Dancers Association and the Federation of European Mime. He is one of founders of the theatre company TRAFIK from Rijeka, where he acts as performer and choreographer in numerous performances.

SILVIA MARCHIG
Dancer, choreographer, and dance pedagogue. She was educated in the Ballet Studio of the Croatian National Theatre Ivan pl. Zajc in Rijeka, Palluca School in Dresden, and the Academy of Dance in Mannheim, where she obtained her degree of Bachelor of Arts in Dance and Dance Pedagogy. As an author of theatre performances, she integrates dance with other forms of performing: acting and performance art. She collaborated with Dance Centre TALA from 2008 to 2011.

ZAK_SILVIA_FOTKA

BREAK A LEG TASK / Magmagorija – L. Potrović / L.Lojić (HR)

22.4.
19:00 h POGON JEDINSTVO
BREAK A LEG DIJALOŠKI TASK

a
Koncept / Concept:

Predmet našeg istraživanja jest traženje minerala, magme i plazme ljudskog tijela, te istraživanje njihove perceptibilne i imperceptibilne koreografije. Na razini individualnog tijela, kao i onoga relacijskog, istražujemo što svaki od ovih pojmova znači našem tijelu, kako ga čini, te kako ga mijenja. Pri ovom eksperimentu također pokušavamo istražiti ideju plazme na više razina – kao plazmu fizičkog tijela, plazmu nebeskog, te plazmu relacijskog tijela ili onog koje istovremeno generira, te integrira sve razine postojanja, te Postajanja tijelom-plazmom. Nastojimo istražiti naše individualno, kao i dijeljeno tijelo ne samo kao partituru, već i kao koreografa, te koreografiju. Plesografiju. Mineralografiju. Koreomineralogiju. Koreomagmu. Plazmografiju pokreta.

Luana Lojić (Pula, 1991)
Rođena, 1991. u Puli. 2015. MA Novih medija na ALU. Bavi se primijenjenom biofilijom. Od poezija za kamenje do živih instalacija, videa i live arta koji tematiziraju odnos čovjeka sa sustavima, percepcijama i materijalnostima što ga okružuju, u svom radu nastoji shvatiti prirodne procese izvan i unutar pojma osjetila. 2011. zaprima pohvalu dekana, a 2013. osvaja prvu nagradu na festivalu Vizura Aperta te joj je rad objavljen u kalendaru Istarske Županije 2010. godine, u fundusu Muzeja suvremene umjetnosti Istre. Sudjelovala je na TASK festivalu, Improspekcijama, Ganz Novom, Perforacijama, Sedam Dana Stvaranja, White Night. Osnivačica je viralno-performativnog dua Agrippina Tapijetto, umjetničke organizacije za intedisciplinarno djelovanje znanosti i umjetnosti Ljubavnice.

Laura Potrović (Rijeka, 1987)
Doktorski studij Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te Kazališnih studija pri Université Paris III – Sorbonne Nouvelle. Diplomirala Teoriju i kulturu mode pri TTF-u, Dramaturgiju izvedbe pri ADU, te Nove medije pri ALU. Osnivačica i voditeljica Somagrama – laboratorija eksperimentalne tijelografije. Su-osnivačica i su-voditeljica Muzeja pokreta. Dobitnica Rektorove, Posebne rektorove, Dekanove, te AMCA nagrade za najbolji umjetnički rad. Članica istraživačkih laboratorija EsPAS: Esthétiques de Performance et Arts du spectacle, Institut Acte, UMR 8218, Université Paris 1 & C.N.R.S., Labodanse : Un incubateur de recherche interactive en danse, neuroscience et nouvelles technologies, UMR 7023 CNRS / Paris 8 i Observatoire Critique, Laboratoire international de recherches en arts (LIRA), Université Paris III – Sorbonne Nouvelle. Praktično i teorijski istražuje medije koreografije, režije, izvedbe, izvedbene instalacije, filozofije tijela, pokreta i percepcije.

Tema, te par riječi motivacije…
Tema dijaloškog TASK-a koju predlažemo jest traženje minerala, magme i plazme ljudskog tijela, te istraživanje njihove perceptibilne i imperceptibilne koreografije. Na razini individualnog tijela, kao i onoga relacijskog, istražile bismo što svaki od ovih pojmova znači našem tijelu, kako ga čini, te kako ga mijenja. Pri ovom eksperimentu pokušale bismo istražiti ideju plazme na više razina – kao plazmu fizičkog tijela, plazmu nebeskog, te plazmu relacijskog tijela ili onog koje istovremeno generira, te integrira sve razine postojanja, te Postajanja tijelom-plazmom.

Motivacija za ovaj TASK proizlazi iz eksperimentalnog okvira kojeg TASK nudi za naša istraživanja. Dijaloški TASK vidimo kao kontekst zajedničkog istraživanja, te izmještanja; želimo istražiti naše individualno, kao i dijeljeno tijelo ne samo kao partituru, već i kao koreografa, te koreografiju. Plesografiju. Mineralografiju. Koreomineralogiju. Koreomagmu. Plazmografiju pokreta.


22nd April
7pm POGON – Zagreb Centre for Independent Culture and Youth
BREAK A LEG DIALOGICAL TASK

Concept:
The subject of our investigation is searching for minerals, magma, and human body plasma, as well as exploring their perceptible and imperceptible choreographies. On the level of individual body, as well as the relational one, we explore what each of these terms mean to our body, how they make our body, and how they change our body. In this experiment, we also try to investigate the idea of plasma on several levels – as plasma of the physical body, as plasma of celestial body, and as plasma of relational body or the one that at the same time generates and integrates all the levels of existing, as well as Becoming body-plasma. We are making effort to explore our individual, as well as shared body not merely as a score, but also as choreographer, and choreography. Danceography. Mineralography. Choreomineralogy. Choreomagma. Plasmography of movmemnt.

Luana Lojić (Pula, 1991)
Luana Lojić was born in Pula in 1991. She earned her degree of MA in New Media at the Academy of Fine Arts in 2015. She has been dealing with the applied biophilia. From poetry for stones to live installations, video and live art that thematise relationship between man and systems, perceptions, as well as materialities that surround him, Luana tries to perceive in her work natural processes outside and inside the notion of sense. In 2011, she earned the Dean commendation and in 2013, she won the first award at the Festival Vizura Aperta. Furthermore, her work was published in the calendar of the Istria County for the year 2010 and was included in the holdings of the Museum of Contemporary Art of Istria. She has participated in TASK Festival, Improspections, Ganz New Festival, Perforations, Seven Days of Creation, White Night. She is a founder of the viral-performative duo Agrippina Tapijetto, by the artistic organization for interdisciplinary activities of science and art Lovers.

Laura Potrović (Rijeka, 1987)
Laura Potrović is studying for her doctor’s degree in Literature, Performing Art, Film, and Culture at the Faculty of Humanities and Social Science in Zagreb and completed Theatre Studies at the Université Paris III – Sorbonne Nouvelle. She graduated in Theory and Culture of Fashion from the Faculty of Textile Technology, Dramaturgy of Performance from the Academy of Dramatic Arts, and New Media from the Academy of Fine Arts. She is the founder and head of Somagram – Laboratory of Experimental Corpo-Graphy. She is a co-founder and co-director of the Museum of Movement. She was awarded with the Rector’s Award, Special Rector’s Award, Dean’s Award, as well as AMCA Award for the best art work. She is a member of the following research laboratories: EsPAS: Esthétiques de Performance et Arts du spectacle, Institut Acte, UMR 8218, Université Paris 1 & C.N.R.S., Labodanse: Un incubateur de recherche interactive en danse, neuroscience et nouvelles technologies, UMR 7023 CNRS / Paris 8 and Observatoire Critique, Laboratoire international de recherches en arts (LIRA), Université Paris III – Sorbonne Nouvelle. In theory and practice, she investigates the media of choreography, directing, performing, performative installations, philosophy of body, movement, and perception.

Theme and some notes on motivation…
The theme of the Dialogical TASK that we suggest is searching for minerals, magma, and human body plasma, as well as exploring their perceptible and imperceptible choreographies. On the level of individual body, as well as the relational one, we would like to explore what each of these terms mean to our body, how they make our body, and how they change our body. In this experiment, we would like to try to investigate the idea of plasma on several levels – as plasma of the physical body, as plasma of celestial body, and as plasma of relational body or the one that at the same time generates and integrates all the levels of existing, as well as Becoming body-plasma.
Motivation for this TASK results from the experimental frame offered to our explorations by TASK. We see the Dialogical TASK as a context of shared research, as well as removal; we would like to explore our individual, as well as shared body not merely as a score, but also as choreographer, and choreography. Danceography. Mineralography. Choreomineralogy. Choreomagma. Plasmography of movement.

IMG_0244

*PLATFORMA > THERE IS SPACE 2.1 > Osamnaesti Dvanaesti* / dijaloški TASK – M. Belić (HR), D. Dobrev (MK)

24.4. 19:00 h POGON JEDINSTVO
*PLATFORMA > THERE IS SPACE 2.1 > Osamnaesti Dvanaesti*
Autori: Dzvezdan Dobrev, Marino Belić

*THERE IS SPACE 2.1 /* *dijaloški Task

Igra je ____________ .
Igra je praksa.
Igra je praksa postajanja drugim.
Igra su igre. Kad govorimo o igri govorimo o igrama. Igra se sastoji od igrača i međuodnosa igrača te unaprijed postavljenih pravila. Ta pravila su promjenjiva. Njih ćemo zvati dinamičkim vrijednostima igre. Igrači su jedinke koji sudjeluju u igri, a okarakterizirani su kroz mogučnost prepoznavanja prostora između. Prostor između, poput pukotine, je prostor između dvije jedinke odnosno entiteta. Tu pukotinu ćemo zvati distancom. Igra je proizvodnja distance. Igrači su svjesni o funkcijama svoje uloge unutar igre.
Situiran na marginama raznorodnih umjetničkih praksi shvačenih kao igre, THERE IS SPACE je generator igara. Nastao u proljeću 2015. kao posljedica  umjetničkog odnosa Dzvezdana Dobreva i Marina Belića, THERE IS SPACE otvora prostor u kojem zajedno sa ostalim igračima (posjetiteljima) istražuju uvjete za stvaranje igara. Na ovogodišnjoj Platformi, Dzvezdan i Marino će na igralištu THERE IS SPACE 2.1 ugostiti odnosno zaigrati neke od već otkrivenih igara kroz cjelovečernji program. Centralni događaj THERE IS SPACE 2.1 će biti dijaloški TASK Jane Jevtović i Marka Gutića Mižimakova sa radnim naslovom “*Osamnaesti Dvanaesti*”.

http://thereis.space


*(title of the event:) *
*THERE IS SPACE 2.1 /* *Task dialogue

Playing is ____________.
Playing is the practice of becoming another.
Becoming the Other.
Playing consists of playing with others, and is a constant product of being together. Being together means to cooperate. Cooperation is the core of playing. Players are individuals possessing the possibility of recognizing the space in-between. This space in-between functioning as a crack is a space between two entities. We will refer to this crack as distance. To play is to create distance. Playing means to have a set of predetermined rules. Those rules are also adjustable and prone to transformation. Therefore we are going to regard them as dynamic values of playing.*

*(eng (instead of) bio)*
THERE IS SPACE is a generator of plays, founded in the Spring of 2015 through the artistic relationship of Dzvezdan Dobrev and Marino Belić, stationed on the borderline of a number of artistic practices which are understood by Dzvezdan and Marino as mediums and therefore* plays* in their own right.

http://thereis.space

 foto2 foto1